بادامچیان: میرحسین در «حصر»نیست، نظام از وی مراقبت می کند اسدالله بادامچیان نائب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه ی نسبت به اظهارات اخیر مهاجری در رو مه که خواستار رفع حصر میرحسین شده بود، واکنش نشان داد و اظهار کرد:« نظام» از میرحسین به این دلیل مراقبت می کند که خانواده های و کشته های فتنه 88 یا فتنه گران خارجی، او را نکشند و به گردن نظام بیاندازند، یا آماج خشم ملت حاضر در 9 دی قرار نگیرد ، درحالی که شما نام این مراقبت را «حصر» گذاشته اید.