پیمایش خط الراس جانستون به گیزنو در تاریخ 14 شهریور 1393 به س ... رستی آقای خسرو حمصی با موفقیت انجام شد.

بانوان محترم شرکت کننده در این برنامه خانم ها : رویا قدیمی و طیبه ...

'گزارش کامل مربوط به برنامه فوق را در آدرس زیر می توانید دنبال کنید:

http://sh-m-g-a. ... /post-870.aspx