به نام خدا

گزارش برنامه پیمایش دشت مور به شش پیر

21 فروردین ماه 94

به اتفاق گروهی 16 نفره از دوستان کوه نورد گروه بانوان بامداد، ساعت 6:30 صبح روز از باشگاه حجاب حرکت کردیم. بعد از ورود به شهر زیبای اردکان (ارتفاع حدودا 2200 متر از سطح دریا) وارد کمربندی شده و پای کوه بنیون (بنیان) از ماشین پیاده شدیم و راه کوه زیبای مور را در پیش گرفتیم. حدودا بعد از نیم ساعت به تپه ای رسیدیم.

گزارش کامل برنامه و ع ها در ادامه مطلب...