هفته بهداشت روان گرامی باد.

شعار سازمان جهانی بهداشت برای امسال با عنوان" زندگی با اسکیزوفرنی" نام گذاری شده.

خدمات مشاوره ای مناسب

توامندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان

ارتقا کیفی زندگی دانش آموزان

از عناوینی هستند که اموزش و پرورش بمناسب هفته بهداشت روان سال 93 درنظر گرفته. باشد که در مسیر پویایی ذهن و روان دانش آموزانمان گامی موثرتر از گذشته برداریم.