مناجات_سید رضا تهامی

مدح المومنین_سید رضا تهامی

سروود_علی عشقمه_سید رضا تهامی

سروود_دست از سرت برنمیدارم_سید رضا تهامی

سروود_دل راه کربلا رو بلده_سید رضا تهامی

سروود_علی جونمه_ محمدایزدی

سروود_ای شاه مردان_ محمدایزدی