سلام

خوبین دوستای گلم ؟؟؟

تصمیم گرفتم درکنار رمان عشق من یه رمان دیگه هم بنویسم

اما داستان این رمان تخیلی نیست

این رمان داستانش واقعی داستان زندگی خودمه

رمان عشق من هم جذاب شد باورم نمیشد اینقدر خوب ازاب دربیاد هم دوسش دارم

ولش نمی کنم همچنان ادامش می دم اما وقتی تموم شد یه ۳۰ یا۴۰ تا پست دیگه مونده

تا تموم شه رمان دورغ بودرا شروع می کنم

داستان زندگی خودمه

داستانی عاشقانه مملو ازشور وهیجان

نظر فراموش نشه

به امید اینکه مشکلاتم باآغاز این رمان تمام بشه ویه رمان خوب از آب دربیاد