«یک وقت یک خارجی آمده بود کرج ، با یک دهاتی روبرو شد . این دهاتی‏ خیلی جوابهای نغز و پخته ‏ای به او می ‏داد. هر سؤالی که می ‏کرد{دهاتی} خیلی عالی‏ جواب می‏داد . بعد او گفت که تو اینها را از کجا می‏دانی ؟ گفت : "ما چون سواد نداریم فکر می ‏کنیم " . این خیلی حرف پرمعنایی است : آنکه‏ سواد دارد معلوماتش را می‏گوید ولی من فکر می‏کنم . و فکر خیلی از سواد بهتر است ».

کتاب تعلیم و تربیت در ،مرتضی مطهری ،ص 21