تیم مچ اندازی باشگاه سپهسالار بادرود در مسابقات مچ شهرستان کاشان شرکت نمودند و در اوزان مختلف عناوین زیر را بدست آوردند

وزن 90 کیلو گرم            محمد رضا موذنی            مقام اول

وزن 100 کیلو گرم          سید علیرضا مصطفوی      مقام دوم

وزن 65 کیلوگرم             محمد رضا سلمانیان        مقام اول

وزن 65 کیلو گرم            جواد سلمانیان               مقام دوم

وزن 85 کیلوگرم            عیسی علی حسینی      مقام سوم

وزن 75 کیلوگرم            سلمان سلمانیان            مقام سوم