اینک پیام را به سلامی دگر کنم

آری پیام را به پیامی دگر کنم

موج پیام عشق زنم در دل پیام

تا آشیان نور را به سلامی دگر کنم

باز آمدم چون موج شهاب از فضای عرش

تا عرش و فرش را به امی دگر کنم

شاهین صفت به جمله جغدان بکوبمی

تا رسم و راه عشق به بامی دگر کنم

مستانه در دهان و گلوها زنم

تا مستی پیام به جامی دگر کنم

من باده نوش ساغر جانان شدم تمام

مطرب بگو که جلوه به نامی دگر کنم

باید که زیر و رو شود این رسم عاشقی

من عشق را دوباره سلامی دگر کنم

آری مرا به اوج جنون اوکشانده است

دیوانه وار قصد مقامی دگر کنم

باکم نباشد از همه دیوان و سرکشان

آنکه که قصد اوج و امی دگر کنم

باور نمی کنند چو جغدان و کر ان

تیر شهاب عشق ز بامی دگر کنم

صد موج تیر و آتش و طوفان به گرد

من هرگز نمی رسد چو امی دگر کنم

گوباش تا ببینی و باور همی کنی

هر گه که باز بر تو سلامی دگر کنم

با خوک و کرگدن تو بگو صاف این پیام

وای از دمی که موج پیامی دگر کنم

زرافه و شغال بدانند و روبهان

تا جمله شان به امر به رامی دگر کنم

رامم شوند جمله دیو و ددان یقین

پس بهتر است رو به پیامی دگر کنم

با رادیو پیام بگویم خطاب خویش

تا موج عشق را به پیامی دگر کنم

محکم همی شوند همه یاوران ما

من نیز چرخ را به غلامی دگر کنم

دست خداست یاور و دلدار عسکری

امشب شهاب را سوی بامی دگر کنم

بسم الله است مجری و مرسی به کار ما

زیبد به عاشقان که مرامی دگر کنم

هو یا علی مدد چو بگفتیم و یا حسین

پس بر علی سزد که سلامی دگر کنم

17 شهریور 1383-21 رجب 1425 ساعت 22:30