تایپ فارسی بدون انگلیسی : هر کلمه 0/9 تومان

" فارسی و انگلیسی :هرکلمه 2 تومان

تایپ فارسی و انگلیسی و فرمول :7 تومان

ج و متن فارسی (هزینه تایپ فارسی +:دریافتی ما هر ج 200 تومان +هزینه تایپ فارسی وبلاگ

سوال امتحانی مصوب 1000 تومان++++>دریافتی ما 700

رسم ج فارسی و عدد مصوب 1000+++++>دریافتی ما 1000

بلافاصله بعد دریافت فایل شما ایمیل تایید یا عدم تایید از طرف تایپیست به شما ارسال خواهد شد.