همه انسان ها بهداشت جسم را خوب می شناسند ولی بهداشت روان را چه ؟در ترجمه این کلمه باید گفت:بهداشت از دو کلمه به و داشت تشکیل شده است. یعنی نیکو داشتن .نیکوداشتن روان از ان مسایلی است که خیلی از افراد یا ان را نمی شناسند یا اینکه به ان فات ندارند.امروزه محیط زندگی سر شار از سموم بیشماری از افات ذهنی وروانی است. افراد زیادی نمی دانند صبح را چگونه شروع کنند؟یا اینکه نمی دانند به قول شاعر باید:به افتاب سلامی دوباره داد .سلام دوباره به افتاب .سلام دوباره به زندگی است .سلام دوباره به روشنایی سلامی به بودن است .سلامی به بود ها ست .پس چرا با افات بی شمار روانی٬ بودن خویش را باید نابود کرد؟