✘شـــب بود پــــــسری تــــــصادف کـــــرد.....✘
★خـــــون زیــــادی ازش رفــــــته بود ★
✘لحــــظه های آخـــــــرش بود ✘
★گوشـــــیشو برداشــــتت ★
✘نـــــوشــــت میــــای بریم؟✘
★یکـــی ارسال کرد به رفیـــــقش ... یکــــی ارسال کرد واســــه
عشــــقش ★
✘عشــــــقش جواب داد:دیونه شدی این موقه شب بگیر بخـــواب
بای...✘
★رفیــــــقش جواب داد کجا؟ تنها نریــــــا واســــتا منم بیام....★
✘پســـــــر لبخـــــندی زد و چشــــــماشو بســــــت ✘
✔ سلامـــــــــتی هرچـــــی رفیـــــقه بامـــــرامه.....✔