✘شـــب بود پــــــسری تــــــصادف کـــــرد.....✘
 
 
 
★خـــــون زیــــادی ازش رفــــــته بود ★
 
 
 
✘لحــــظه های آخـــــــرش بود ✘
 
 
 
★گوشـــــیشو برداشــــتت ★
 
 
 
✘نـــــوشــــت میــــای بریم؟✘
 
 
 
★یکـــی ارسال کرد به رفیـــــقش ... یکــــی ارسال کرد واســــه 
 
 
عشــــقش ★
 
 
 
✘عشــــــقش جواب داد:دیونه شدی این موقه شب بگیر بخـــواب
 
 بای...✘
 
 
★رفیــــــقش جواب داد کجا؟ تنها نریــــــا واســــتا منم بیام....★
 
 
 
✘پســـــــر لبخـــــندی زد و چشــــــماشو بســــــت ✘
 
 
 
✔ سلامـــــــــتی هرچـــــی رفیـــــقه بامـــــرامه.....✔