به گزارش اخبار20 ؛حقوق تیر ماه امروز دوشنبه 1393/04/30 به حساب همکاران واریز می گردد. در ضمن این ماه معوقه بیمه خدمات درمانی ,بیمه عمر مکمل فرهنگیان و بیمه عمر سهم کارمند از حساب همکاران ... ر گردیده است که نسبت به ... داد ماه در این ماه واریزی کمتر خواهد بود.

 

جهت مشاهده فیش حقوق به لینک زیر مراجعه نمایید.

فیش حقوق