اردوغان که یار غرب وصهیونیستها وبازوی وه ت است

تادیروز که در کشورش آدمکشهای ی والنصره و..

آماده کشتار بی رحمانه فرزندان وعراق میشدندواز

جنایات تروریست ها در عراق و را همه جانبه حمایت

ونظامی واقتصادی ودیپلماتیک وتدارکاتی مینمودو

تمام جلسات تروریست ها به اسم معارضین سوری وعراقی

و ی در ترکیه برگزار میشده ومیشود.هنوز توطئه به کام

مرگ کشاندن صلح طلبان کشتی را همه به یاد دارند.

اردوغان که از کشتار ک ن عراقی وسوری وسرب ها

وت یب اماکن مذهبی شیعیان وجنایات تروریست ها خوشنود

وسربلند میشد وشرط دادن کار واقامت به جوانان فقیر

فلسطینی وغزه ای را عضویت در گروههای تکفیری و وه

شدن قرار داده بود چه شده که دل سنگش برای ک ن

در خون غلطیده غزه ای میسوزد وبا بازی موش و گربه با

خارجه امریکا مردم ترکیه را فریب میدهد که رای بیاورد

اردوغان خودش اسراییلی است.