اردوغان که یار غرب وصهیونیستها وبازوی وه ... ت است

تادیروز که در کشورش آدمکشهای ... ی والنصره و..

آماده کشتار بی رحمانه فرزندان ... وعراق میشدندواز

جنایات تروریست ها در عراق و ... را همه جانبه حمایت

... ونظامی واقتصادی ودیپلماتیک وتدارکاتی مینمودو

تمام جلسات تروریست ها به اسم معارضین سوری وعراقی

و ... ی در ترکیه برگزار میشده ومیشود.هنوز توطئه به کام 

مرگ‌ کشاندن صلح طلبان کشتی ... را همه به یاد دارند.

اردوغان که از کشتار کودکان عراقی وسوری وسرب ... ها

وت ... یب اماکن مذهبی شیعیان وجنایات تروریست ها خوشنود

وسربلند میشد وشرط دادن کار واقامت به جوانان فقیر

فلسطینی وغزه ای را عضویت در گروههای تکفیری و وه ...

شدن قرار داده بود چه شده که دل سنگش برای کودکان

در خون غلطیده غزه ای میسوزد وبا بازی موش و گربه با

... خارجه امریکا مردم ترکیه را فریب میدهد که رای بیاورد

اردوغان خودش اسراییلی است.