(بسم الله الرحمن الرحیم)
صادق (ع) فرمود:
چه چیزی نمی گذارد که ی از شما به پدر و مادر زنده یا فوت شده اش نیکی کند (یعنی) به نیابت آنان بخواند. صدقه بدهد . حج برود و روزه بگیرد تا آن اعمال هم به آنان برسد وهم مانندشان به خود او داده شود وخداوند به خاطر نیکی وبخششی که کرده است به او خیر بسیاری اضافه بر ثواب عملش به او عنایت بفرماید.
مجموعه احادیث برگزیده اصول کافی