سقوط ترکیه نه به معنایی آنچه در و لبنان و عراق اتفاق افتاده است

ترکیه با توجه به بافت جمعیتی خود که شامل کرد ها و علوی ها و ترکها می باشد و این تفاهم شکننده بر اثر کار خوب اردوغان در یک برنامه ریزی دقیق اقتصادی به وجود آمده بود که مبنای ای وِزیک نداشت اما امروز متوجه می شویم که غرور اقتصادی اردوغان باعث شد که با همان غرور وارد کار های شود و در کار کشور های همسایه دخ کند و این یعنی پایان امپراطوری عد و توسعه در ترکیه .

در اولین قدم مجلس را از دست دادند و هنوز نتوانستند ت تشکیل دهند .

در صورتی که اردوغان مجلس فعلی را منحل کند سرآغاز فروپاشی قدرت پوشالی اردوغان خواهد بود.