رزمنده ها با سختی زیاد خودشون رو بالای ارتفاعات منطقه میرسوندند و ارتفاعات فتح میشد اما موفقیتی در تثبیت مواضع نبود چندین بار بلندی ها و ارتفاعات منطقه عملیات والفجر 2 در حاج عمران بین ما و دشمن دست به دست شد و حتی یگانهای دیگری هم این ارتفاعات رو تصرف کرده بودند و دشمن با استفاده از نیرو های مخصوص خود اون رو پس گرفته بود. این مشکلی بود که فرمانده هان رو آزار میداد.رزمنده های لشگر10 توانسته بودند به تپه سرخ وارتفاعات 2519 مسلط شوند و بیم پاتک شدید دشمن بود که فرمانده نابغه ت یب که در اون عملیات به عنوان معاون گردان ت یب حضور داشت طرحی به ذهنش رسید و فورا دست به کار شد.....