روندشناسی ترورهای پس از انقلاب ی

روندشناسی ترورهای پس از انقلاب ی

سایه ی «ترور» به عنوان عاملی علیه حرکت انقل مردم مسلمان ایران همواره بر سر کشورمان سنگینی کرده است و تیرماه، یادآور چند حادثه ی تلخ ترور برای ملت ما بوده است. ترور نافرجام آیت الله در مسجد ابوذر تهران در ششم تیرماه ۱۳۶۰ و یک روز بعد، شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از اعضای حزب در محل حزب، تنها گوشه ای از این اقدامات بوده است. انقلاب در سخنرانی ۱۴ دادماه امسال، «ترور» را یکی از مزاحمت های استکبار جهانی برای ملت ما عنوان د. از همین روی در نوشتار زیر به بررسی «روندشناسی ترورها» بعد از انقلاب ی و دلایل تغییر جهت این ترورها می پردازیم. * انقل که قرار نبود اتفاق بیفتد پیروزی انقلاب ی برای بسیاری از تحلیلگران و ون غربی به قدری غیرمنتظره بود که حتی نتوانستند همه ی ابعاد را به درستی درک کرده و آن را پیش بینی کنند.