از اعلام برائت نسبت به دخ داشتن در حادثه ترور سفیر روسیه تا محافظ اردوغان بودن ضارب سفیر و پذیرفتن مسئولیت این جنایت از سوی جیش الفتح گزارش های تازه ای است که درباره این حادثه مهم منتشر شده است.