به گزارش خبرگزاری مهر، علوم بهزیستس و توانبخشی با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، "انستیتو پژوهشی سلامت روان" را در محل بیمارستان روانپزشکی رازی تاسیس می کند. این تصمیم در جریان دیدار رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی روانپزشکی رازی، اتخاذ شد.

معاون بهداشت، ضمن دیدار از بخش های مختلف بستری، مددکاری، کاردرمانی و کارگاه های توانبخشی حرفه ای مجتمع روان پزشکی رازی، در خصوص تاسیس انستیتو پژوهشی سلامت روان گفت : سلامت روان از نظر وزارت بهداشت، در اولویت قرار دارد چون 20 تا 30 درصد جامعه از نوعی افسردگی رنج می برند که بخش عظیمی از مشکلات خانواده های آنان و عدم توانایی افراد برای فعالیت در اجتماع به این موضوع مربوط می شود.