واکنش ک ن ب کتک در ایران و خارج:


خارج:جیغ...داد...گریه...افسردگی...روانپزشک


ایران:مادره تا سر حد مرگ بچه رو کتک میزنه اونوقت اون بچه برمیگرده
میگه:هه هه هو هو اصلنم
درد نداشت
...............................
ب زنگ زدم به دختره ؛ فوت میکنم...

میگه مزاحمی؟

میگم : په نه په نسل جدید کولرهای إل جی هستم

با

دو سیم کارت همزمان فعال
..................
ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﻛﺠﺎﻱ ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺪﻩ؟

ﺍﻭﻧﺠﺎﺵ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺘﻮ میکنی ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﺜﻪ ﺕ ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺭﻭ ﻣﻴﻜﺸﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ!
............................