أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوء

پست های وبلاگ أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوء در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
بسم الله الرحمن الرحیم


199

 • 24 تصویر

 • برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرخمن الرخیم


  برچسب ها : بسم الله الرخمن الرخیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم

  ابه چراغونه امشب

  قناری غزل خونه امشب

  موهام فرش مهمونه امشب

  دلم خونه امشب

  بابا نبودی ببینی پر م سوخت

  بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت

  بابا نبودی ببینی که خا ترم سوخت

  نبودی ببینی پرم سوخت

  لبام دیگه خندونه امشب

  ولی چشما گریونه امشب

  بابام گفته میمونه امشب

  دلم خونه امشب

  بابا نبودی ببینی که دستامو بستن

  بابا نبودی ببینی دلم رو ش تن

  بابا نبودی ببینی چی اومد سر من

  سرم رو ش تن

  شب باد و بارونه امشب

  پریشونه این خونه امشب

  دیگه رفتن آسونه امشب

  دلم خونه امشب

  بابا نبودی ببینی رو خارا دویدم

  بابا نبودی ببینی که زهرا رو دیدم

  بابا نبودی ببینی که من چی کشیدم

  دویدوم ب

  (1.93 مگابایت)

  کلمات کلیدی: مذهبی, مداحی

  arrow4 دیدگاه

  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - امشب ,ببینی ,نبودی ,خونه ,سوخت ,نبودی ببینی ,بابا نبودی ,خونه امشب ,سوخت بابا ,بابا نبودی ببینی
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم

  دلدار قد رشید اباالفضل مرتضی

  جاری ترین امید اباالفضل مرتضی

  با بودنت همیشه به قلب حسین بود

  هر غصه ناپدید اباالفضل مرتضی

  آغاز رفتن تو و زینب پس از حسین

  غیر از بلا ندید اباالفضل مرتضی

  چندین هزار تیر به سویت روانه شد

  زخمی ترین شهید اباالفضل مرتضی

  تو غرق خون و زینب خسته در اضطراب

  فریاد می کشید اباالفضل مرتضی

  آمد کنار نعش شریفت حسین و گفت

  دیگر قدم خمید اباالفضل مرتضی

  در حیرتم چگونه در این معرکه عدو

  دست تو را برید اباالفضل مرتضی

  آواز العطش ز دل خیمه ها به تو

  آیا نمی رسید اباالفضل مرتضی

  آقا خمیده آمد و خسته عمود را

  از خیمه ات کشید اباالفضل مرتضی

  وقتی به خاک مثل قدت خیمه اوفتاد

  رنگ همه پرید اباالفضل مرتضی

  طفلی به ناله گفت به صحرای بی ی

  انی اناالغریب اباالفضل مرتضی

  بر ساق عرش حضرت زهرا نوشته است

  والاترین شهید اباالفضل مرتضی

  جان همه فدای تو علقمه

  بر ما نگاه مرحمتی جان فاطمه

  از کودکی دریا بودی
  دریا دریا زیبا بودی
  زیبا ترین سقا بودی
  سقای زیبای دریا بودی

  ای علمدار حسین ، علمدار حسین ،علمدار حسین
  ای یل کرب وبلا ، یل کرب وبلا ، یل کرب و بلا

  یک کربلا شیدا بودی
  شی در دلها بودی
  دلداه ی آقا بودی
  آقای دلهای شیدا بودی

  ای علمدار حسین ، علمدار حسین ،علمدار حسین
  ای یل کرب وبلا ، یل کرب وبلا ، یل کرب و بلا

  نورچشم مولا بودی
  قدر مولا والا بودی
  والاترین لیلی بودی
  لیلی والای مولا بودی

  ای علمدار حسین ، علمدار حسین ،علمدار حسین
  ای یل کرب وبلا ، یل کرب وبلا ، یل کرب و بلا

  تنها بودی یکتا بودی
  تنها یک عاشورا بودی
  تنها بین صحرا بودی
  تنهای تنهای تنها بودی

  ای علمدار حسین ، علمدار حسین ،علمدار حسین
  ای یل کرب وبلا ، یل کرب وبلا ، یل کرب و بلا


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - مرتضی ,اباالفضل ,حسین ,علمدار ,وبلا ,بودی ,اباالفضل مرتضی ,علمدار حسین ,،علمدار حسینای ,حسین ،علمدار ,تنها بودی ,حسین ،علمدار حسینای ,کشید اباا?
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم

  اعوذ بالله من ال الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

  «الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الأنبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولی و من اعدائهم نتبرء إلی الله».

  مقدم شما علما بزرگواران فرهیختگان حوزوی و ی، مخصوصاً مدیر بزرگوار اوقاف استان مازندران و رؤسای خدمتگزار و مدیران این قسمت و عزیزان تفسیری را گرامی می داریم و ایام پربرکت عید ولایت را به همه شما تهنیت عرض می کنیم. از ذات اقدس الهی مسئلت می کنیم آنچه که خیر و صلاح و فلاح این ملت و مملکت است مخصوصا صلاح و فلاح شما بزرگواران به برکت عید ولایت مرحمت کند.

  قبل از ورود به بحث غدیر و ولایت چند جمله ای درباره وقف و احیای وقف به عرضتان می رسد؛ قسمت مهم کار را به عهده خود مردم گذاشته است. بیان نورانی المؤمنین(سلام الله علیه) در آن بخش نامه رسمی که برای اداره مصر به مالک اشتر مرحمت د، با «إِنَّ» تعبیر فرمودند که «إِنَّ عِمَادَ الدِّین وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ‏ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّة»؛[1] نظام را مکتب از یک طرف و مردم از طرف دیگر اداره می کنند. آن نظامی که بحث های دینی و اعتقادی و ارتباط با خدا نداشته باشد زمینی است و زمین گیر می شود، اما آن نظامی که به نظام آفرین به جهان آفرین به آسمان و زمین آفرین و به خود انسان آفرین تکیه می کند این می ماند؛ لذا به عنوان الگو در عمود دین تلقی شده است که «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ»،[2] اما این دین باید به دست مردم احیا بشود، اگر مردم خ ناکرده این دین را نشناسند و عمل نکنند دین زنده نخواهد بود؛ لذا خیمه نظام را دو ستون اداره می کند: یکی که نمونه بحث های اعتقادی و دینی است که فرمود: «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ» و یکی مردم که فرمود: «إِنَّ عِمَادَ الدِّین وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ‏ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّة».

  درباره کلمه «إنّ» نیامده که «إنّ عمود الدین الصلاة»؛ ولی درباره امت با «إنّ» تعبیر کرد. فرمود: مالک! نگو ما ی مثل علی بن طالب داریم، مردم اگر علی هم باشد مادامی که مردم در صحنه نباشند آن نظام ش ت می خورد، چه اینکه ش ت خورده است. خوب یک طرف قضیه است. اگر ی به داشتنِ خوب خ ناکرده بخواهد اکتفا د، همان قصه صدر است. فرمود من یک طرف قضیه هستم، قسمت مهم این ستون را مردم به عهده دارند. با «إنّ» تعبیر کرد، یک؛ با «عماد» تعبیر کرد که غنی تر و قوی تر از عمود است، دو؛ فرمود: مالک! «إِنَّ عِمَادَ الدِّین» نگفت عماد سیاست، نگفت ستون اقتصاد، نگفت ستون امنیت، نگفت ستون سیاست، فرمود ستون دین مردم اند! فرمود: «إِنَّ عِمَادَ الدِّین وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ‏ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّة». آن انی که جنگ ده ساله ـ نه جنگ هشت ساله! دو سال جنگ داخلی داشتیم و هشت سال جنگ خارجی ـ چه ترورهای هفتاد و دو نفر را یا انفجارهای ریاست جمهوری را یا انفجارهای دادگاه انقلاب یا انفجار عزیزان و بسیج در کوی و برزن را تحمل کرد همین مردم بودند.

  فرمود: «إِنَّ عِمَادَ الدِّین وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ‏ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّة»، توده مردم اند! لذا مردم وقتی دین را پذیرفتند، آن بخش دوم تأمین شده بود و این کشور س ای خود ایستاد، امیدواریم تا ظهور صاحب اصلی اش هم مردم عزیز و گرامی بیش از گذشته مورد توجه ولیّ عصر باشند، همه نیازهای این مردم بزرگ و بزرگوار به برکت دعای حضرت مستجاب بشود، عزّت و شکوه و جلال این مردم روز افزون بماند و هم از طرفی این مانده است که «إِنَّ عِمَادَ الدِّین وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ‏ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّة».

  پس ما یک عمود مذهبی داریم، یک عمود مردمی. این مردم برای رضای خدا آن دین را حفظ می کنند و مانده است. اوقاف از کارهایی بود که به وسیله این ستون حل شده است، نیازهای جامعه را و بسیاری از نیازها را مخصوصاً بعد از جریان کربلای سید ال ء(سلام الله علیه) همین مردم تهیه د. مسئله اوقاف و وقف یک قدم اقتصادی سنگین و رسای مردمی بود، چون می دانید این مردم اگر بخواهند مقاوم باشند و ویلچری نباشند باید جیبشان پُر و کیفشان پُر باشد، ملتی که جیبش خالی است و کیفش خالی است، این ملت ویلچری است، با سفارش نمی شود ملت ویلچری را مقاوم کرد. درست است که مال نزد خدا و و علی و اولاد علی و همه مسائل مالی «عَفْطَةِ عَنْز»[3] است، اما فرمود اگر بخواهد سر پای خود بایستد باید جیبش پُر و کیفش پُر باشد؛ در اوائل سوره مبارکه «نساء» این است که فرمود: لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً،[4] این مضمون این آیه است؛ فرمود: م ان را به دست سفها نسپرید، ی که نتواند مال مملکت را اداره کند این شخص سفیه است، سفاهت اقتصادی دارد؛ اما همین آیه سوره مبارکه «نساء» نفرمود مال، نفرمود ثروت، فرمود این ستون فقرات شماست! اگر بخواهید ویلچری نباشید باید جیبتان پُر باشد جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً. ملت وقتی قائم است و ایستاده است که جیبش پر دستش پر باشد.

  ما به فارسی خیلی افتخار می کنیم زبان ماست، اما حق عربی را هم باید بدانیم؛ هرگز فارسی به قامت عربی نمی رسد، عربی یک معارفی دارد! در تک تک این واژه هایش پیام های علمی دارد که ما این پیام ها را در فارسی نداریم. ما در فارسی به ی که فقیر است و ندارد می گوییم گدا، گدا بار علمی ندارد! گدا یعنی ندار. عرب از گدا و ی که جیبش خالی است و کیفش خالی است تعبیر به «فاقد» نمی کند، «فاقد» یعنی ندار. تعبیر به فقیر می کند، فقیر بر وزن «فعیل» به معنی مفعول است؛ فقیر یعنی ی که ستون فقراتش ش ته است، ی که جیبش خالی است کیفش خالی است، قرآن از او تعبیر به فقیر می کند نه «فاقد»! فقیر نه یعنی گدا، فقیر یعنی ویلچری؛ این را می گویند فقیر. اگر «قتیل» به معنای مقتول است، این «فعیل» به معنی مفعول است، فقیر یعنی ی که «ان رت فقرات ظهره»؛ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَ ینِ.[5]

  ای کاش هر شب می گفتند ما قرآن به سر داشته باشیم؛ از بس این کتاب شیرین است! واقع ما وقتی در برابر بعضی از آیات قرار می گیریم، آن قلم را کنار می گذاریم و سجده می کنیم بعد دوباره می نویسیم؛ این طرز حرف زدن است. ما به ی که ندارد می گوییم گدا، گ حرف علمی نیست! ندار. اما قرآن خدا که نمی گوید ندار، نمی گوید فاقد، می گوید فقیر؛ لذا آنچه که در سوره مبارکه «نساء» فرمود، با آنچه که در سوره مبارکه «توبه» دارد هماهنگ است. در سوره نساء دارد به اینکه قیام یک ملت به این است که کیفش پُر و جیبش پُر باشد. لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً، اگر بخواهید ویلچری نباشید باید جیبتان پر کیفتان پر و اگر بخواهید اقتصاد ربوی بانکی داشته باشید مُخَبَّطانه[6]است. ی بخواهد با ربا تولید کند یا با ربا اشتغال ایجاد کند این شدنی نیست! این از اول باید بیست و پنج درصد سود بدهد، کمرش می شکند! فرمود این بانک ها مُخَبَّطانه زندگی می کنند، خیال می کنند این درآمد است؛ چقدر این کتاب واقعا شیرین است! واقع ما بخشی از موارد گاهی این قلم را می گذاریم یک سجده شکر می کنیم؛ سجده نه شکر، یعنی سجده خضوع، این چه کتاب عظیمی است!

  فرمود یک وقتی آدم جوان است رشد می کند، جوان که رشد می کند اعضای بدنش ی ان رشد می کند، این را می گویند نموّ، ما در فارسی می گوییم فربه، در عربی می گویند یک جوان نموّ کرده است. یک وقت است که ی میانسال است شکم کرده، رشد نیست فربهی نیست، نموّی نیست، این چاقی است، این اضافه وزن است؛ این را می گویند سمن، سمین یعنی چاق، غیر از نموّ است. یک وقت است که زنبور دست ی را می زند این ورم می کند، ما می گوییم آماس، او می گوید ورم. فرمود اگر بانک ترقّی کرده، ی با ربا بالا آمده، این ورم کرده، این آماس است، این نه چاقی است نه نموّ. «یَمْحَقُ» فعل مضارع است و مفید استمرار، فرمود من به تدریج این را به محاق می برم، مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قیلاً،[7] چه ی با ربا توانسته ب د و به مقصد برسد. فرمود: یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا[8] خدا به تدریج این را به محاق می برد، آن وقت الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ[9] این مُتِخَبّطانه خود را فربه می پندارد یا ی که دستش را زنبور زده بالا آمده اگر خیال د که چاق شده این مُخَبَّط است، لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.

  بنابراین ما یک ستون مذهبی داریم به نام که جایگاه مسجد و محراب و امثال ذلک است، روزه هم از قبیل است و عبادت های دیگر از همین قبیل است. یکی بخش اجرای این است که آن ستون مردمی است که از هر دو در دین به عنوان ستون یاد شده است و این ستون یعنی مردم، چون این دین را پذیرفته اند به سراغ اوقاف آمدند، اوقاف یک امر مردمی است. اینها گفتند می خواهیم هر چه که داریم بخش ورثه را بگذاریم، بخش خودمان را به همراه ببریم، آنچه را که به همراه بردند همین وقف هایی است که د، چون انسان وقتی مرد تمام اع قطع می شود مگر این آثار خیری که گذاشته است؛ این را دین پرورانده. الآن شما ببینید این عزیزانی که در اوقاف کار می کنند این رقم های فراوانی دارند، منتها ما باید به برکت خون های پاک وقف را زنده کنیم، نه تنها موقوفات را یکی پس از دیگری شناسایی کنیم و درآمدش را بگیریم، البته این یک کار لازمی است که کار اجرایی است. احیای وقف این است که آدم بفهمد که برای چه وقف د. این سید مرتضی بخشی از اموالش را وقف کرده برای کتاب، قلم، لوازم حریر، آن روز که چاپ و اینها نبود، امروز برای دارو، برای خوابگاه دانشجویان، برای خوابگاه طلبه ها، تنها برای آش و آبگوشت ایام عاشورا نباشد، منتها ثوابش را نثار روح مطهر سید ال ء د، نه اینکه آش بدهیم روز عاشورا که امروز غذاها می ماند. ما باید وقف را احیا کنیم و ثوابش را نثار روح مطهر سید ال ؛ لذا از همه بزرگان در سراسر ایران مخصوصا طبرستان که سرزمین علویون و علوی هاست که این وقف را احیا د حق شناسی می کنیم. از مدیر گرانقدر این استان رؤسای محترم و مدیران محترم حق شناسی می کنیم و این دعای خیر را درباره وقف سراسر ایران و مدیران سراسر ایران و خدمتگزاران سراسر ایران تقدیم می کنیم؛ حالا وارد اصل بحث بشویم که بحث غدیر است.

  در جریان غدیر وجود مبارک پیغمبر(علیه و علی آله آلاف حیة و الثناء) آن سیزده سالش را در مکه گذرانده و ده سالش را در مدینه به پایان رسانده دیگر حالا یکی دو ماه به آ عمر حضرت که رحلت کند کلّ این جزیرة العرب را گرفته، همه کفار و مشرکان و منافقان همه اسلحه را گذاشتند زمین، إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ؛[10] پس هیچ هراسی در جزیرة العرب نبود، دستور «حجة الوداع» آمد وجود مبارک حضرت اعلام عمومی کرد عده زیادی از مدینه تا آنها که مقدورشان بود به طرف «بیت الله» حرکت د و مسئله عمره تمتع را انجام دادند، مسئله حج را انجام دادند، جریان عرفات را و مشعر و منا و همه این مراسم را انجام دادند برگشتند، از مکه به یک سرزمینی رسیدند که این آیه نازل شد یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ؛[11] یعنی دوران پایان عمرت رسیده باید جانشین تعیین کنی و جانشین را خدا باید تعیین کند، مسئله نبوت، مسئله رس ، مسئله ت اینها بی نیست. یک بیان نورانی رضا(سلام الله علیه) دارد که مرحوم کلینی در جلد اول کافی این را نقل کرد، وقتی حضرت وارد در سرزمین اسان شد آن جا نه تنها حوزه علمیه شد، بلکه منطقه بین المللی فرهنگی شد، همه مردم و رؤسای ادیان از نقاط دور و نزدیک به بارگاه رضا(سلام الله علیه) در اسان مشرف شدند، نه تنها مثل صادق بود که آن جا حوزه علمیه شد، بلکه سبقه بین المللی پیدا کرد حضرت آن طوری که مرحوم کلینی نقل می کند فرمود مسئله روز در اسان چیست؟ عرض د که مسئله ت است که آیا سقیفه حق است یا غدیر حق است، آیا را مردم انتخاب می کنند یا خدا تعیین می کند؛ حضرت شروع کرد آن بیان نورانی آسمانی را بیان ، فرمود ی است که «وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا یُدَانِیهِ أَحَد ... وَ هُوَ بِحَیْثُ النَّجْمُ مِنْ یَدِ الْمُتَنَاوِلِینَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِینَ فَأَیْنَ الِاخْتِیَارُ مِنْ هَذَا وَ أَیْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا»؛[12] مثل آفتاب است، مثل ماه است، در دسترس ی نیست، عصمت لازم است، عصمت را هیچ تشخیص نمی دهد مگر ذات اقدس الهی، علم غیب لازم است و هیچ نمی داند مگر خدا و مگر می شود را بشر تعیین کند؟! این بیان نورانی مفصلی است که مرحوم کلینی در همین جلد اول کافی که نقل کرده است آمده است. فرمود: در تمام روزگار او یک تن است «وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا یُدَانِیهِ أَحَد... وَ هُوَ بِحَیْثُ النَّجْمُ مِنْ یَدِ الْمُتَنَاوِلِینَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِینَ فَأَیْنَ الِاخْتِیَارُ مِنْ هَذَا وَ أَیْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا»، این است.

  وجود مبارک رسول خدا(علیه و علی آله آلاف حیه و الثناء) دید این آیه نازل شد، فرمود: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ، معنای این مقدم و تالی این نیست که اگر شما جریان حضرت را ابلاغ نکردی به رس ما در خصوص ت عمل نکردی، این که می شود مقدم و تالی؛ معنایش این است که اگر جریان حضرت را به مردم ابلاغ نکردی، اصل رس را و وظیفه ات را عمل نکردی! إِنْ لَمْ تَفْعَلْ، نه «إن لم تفعل فما بلغت رس ه فی هذا الامر»، بلکه «ما بلغت رس ه فی جمیع الامور»! وجود مبارک دید خیلی مهم است، خیلی تهدید است، جریان خیلی مهم است. فرمود: آنها که رفتند برگردند و آنها که نیامدند صبر کنید که برگردند، چون یک قافله ای که با مال و شتر حرکت می کند که در یک حدّ نیستند؛ همه در آن سرزمین غدیر جمع شدند، بعد از همان لوازم بار، یک منبر گونه ای تهیه د، وجود مبارک رفت بالای منبر، طبق آن آیه ای که بر نازل شد، همه مطالب را گفت؛ خودش را معرفی کرد، سوابق سیزده ساله مکه، ده ساله مدینه، به مردم گفت، من چکار ، مسائل را ابلاغ ، همه گفتند «أَللَّهُمَّ بَلَی‏» شهادت می دهیم که انجام دادی. بعد سؤال کرد، فرمود به اینکه «مَنْ أَوْلَی النَّاس‏» چه ی نسبت به مردم اولاست؟ عرض د: «اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَوْلَی»، فرمود: به دستور خدا من «أَوْلَی النَّاس‏»هستم به شما، بعد دست وجود مبارک حضرت را با دست خودش گرفت دست را بلند کرد که زیر بغل پیغمبر و حضرت را همه دیدند، فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‏».[13] اگر خدا در قرآن فرمود: مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه‏،[14] وجود مبارک حضرت هم فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‏». خدا در قرآن فرمود: اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه‏، رسول فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‏». آن گاه سوره مبارکه «احزاب» این را دارد که النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[15] حضرت هم فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‏»، این را بیان کرد. این مراسم که گذشت، فوراً آیه نازل شد: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دینا؛[16] این دین امروز کامل شد، کمال دین به ولایت حضرت است که در روز هیجده ذی الحجه می گوییم:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوَلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِین‏»؛[17] بعد هم اکمال نعمت و اتمام نعمت این است. فرمود اکمال دین به این است، اتمام نعمت به این است، دین خداپسند دین علوی است؛ این سه اصل در همین آیه «الْیَوْمَ» که در سوره مبارکه «مائده» آمده است نازل شده است: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دینا، خداپسند، علی و اولاد علی است!

  وجود مبارک هم اول آن مسئله «ثقلین» را مطرح کرد؛ ثقل اکبر و ثقل اصغر همه را مطرح کرد، فرمود: اگر خواستید خدا با شما حرف بزند قرآن بخوانید، خواستید با خدا حرف بزنید با خدا حرف بزنید. فرمود: قرآن که ثقل اکبر است، «أَحَدُ طَرَفَیهِ بِیَدِ اللهِ سُبحَانَهُ وَ تَعَالی»،[18]این طناب را خدا آویخت، نه انداخت. درست است که إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی‏ لَیْلَةِ الْقَدْرِ.[19] شاید صدها بار شنیدید که خدا باران را نازل کرد یعنی به زمین انداخت، قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخت، نه انداخت، یک طرفش بدست اوست! یک کت که یک طرفش به دست اوست و یک طرفش به دست ماست چرا او را نگیریم؟! این است که فرمود: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،[20] حبل آویخته مشکل خودش را حل نمی کند، یک حبل آویخته که به جای بلند بسته است اعتصامش سودآور است و مشکل آدم را حل می کند، فرمود این طناب را بچسبید، این طناب انداخته شده باشد به جایی که مشکل خودش را حل نمی کند، این طناب آویخته است، نه انداخته! این با «انزلنا المطر» خیلی فرق دارد. نازل باران به انداختن این قطرات است، نازل قرآن به آویختن این حبل متین است، «أَحَدُ طَرَفَیهِ بِیَدِ اللهِ سُبحَانَهُ وَ تَعَالی»؛ شما این را بگیرید و البته محکم! یک قدری هم فشار بدهید شاید مطلب بیشتری برای آدم حل بشود. ما خیال می کنیم او را انداخت. در همان سرزمین هم فرمود «أَحَدُ طَرَفَیهِ بِیَدِ اللهِ سُبحَانَهُ وَ تَعَالی وَ الطَرَفُ الآخَرُ بَأَیدِیکُم»؛[21] لذا اعتصام کنید و این حبل را بگیرید.

  بنابراین این درباره خود قرآن اول ثقل اکبر را مشخص کرد، بعد ثقل اصغر را مشخص کرد و همه بحث ها را فرمود. در همان صدر این خطبه غدیر فرمود آمده با ربا مبارزه کرده و با جنگ و خونریزی مبارزه کرده است. الآن شما می بینید آنچه که در مسائل اقتصادی رواج دارد، رباست یا خونریزی. این جاهلیت قرن بیست و یکم است که و با دیگران یا جنگ مستقیم دارند یا جنگ غیر مستقیم. آنچه شما در یمن می بینید، در عراق می بینید، در می بینید و در این میانمار بیچاره می بینید به وسیله همین هاست! هم داعیه تمدن دارند، هم داعیه فرهنگ دارند و هم داعیه اصلاح جوامع بشری را دارند. این غدّاره بندی ها را که شما الآن دارید، از کجاها داشتید؟ وجود مبارک حضرت فرمود: تمام خونریزی ها و غداره بندی ها زیر پای من است، تمام رباهایی که گرفته می شود همه زیر پای من است. اول ربا خواری که من با او مبارزه می کنم عموی من عباس است. صریحاً اعلام کرد، فرمود: آقایان هر سندی که عموی من نزد شما دارد کنید، دیگر نگویید ما به عباس بد ار هستیم، نگویید عباس عموی پیغمبر است او رباخوار است من با او مبارزه می کنم، «إنّ اوّل رِبَاً تَحْتَ قَدَمِی رِبَاً عَمِّیَ الْعَبَاس»؛[22] چون وضع مالی او خوب بود، ربا می داد. فرمود: این آمده، هر سندی که عموی من نزد شما دارد همه را کنید، این طلب ربوی است، البتهفَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‏[23] اصل سرمایه باید برگردد. اما اولین ربایی که من زیر پا می گذارم ربای عموی رباخوار من عباس است، این را در همان خطبه غدیر فرمود، قبل از اینکه خلافتش را اعلام کند، فرمود: ربای عموی من زیر پای من است، آن خونریزی های جاهلیت زیر پای من است، این را همه را اعلام کرده. آن وقت الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُم‏ نازل می شود، از این دین کامل تر شما دارید؟ شما می بینید که این صدای میانمار را هیچ نمی شنود، صدای یمنی ها را هیچ نمی شنود، داعیه فرهنگ هم دارند، داعیه تمدن هم دارند، داعیه عدل هم دارند، داعیه سلطه بر جهان هم دارند! اینها یا جنگ مستقیم داشتند، مثل جنگ جهانی اول و دوم یا جنگ نیابتی دارند، از اینها وحشی تر کیست؟ از اینها دانشمندانی در سراسر جهان هستند که دلشان از همین ها خون است.

  پس از این خطبه نورانی وجود مبارک حضرت رسول(علیه و علی آله آلاف حیه و الثناء) و آن کار را که دست حضرت را داشتند، بعد یک خیمه جداگانه ای نصب د، حضرت را فرمود بیا در خیمه و همه را فرمود تک تک شما بیایید ـ چه زن و چه مرد ـ به علی سلام کنید، بگویید یا المؤمنین! همه آمدند بیعت د، اوّلی و دوّمی هم زودتر از دیگران آمدند، بعد آن حادثه سقیفه پیش آمد. فرمود این طور نباشد حالا که من دست حضرت را گرفتم و بالا بردم این کافی باشد، نه! شما باید بیعت کنید، بیعت یعنی بیع، یعنی جان و م ان را به خدا بفروشید! معنی بیعت همین است. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ بِهِ[24] به معنی بیع همین است. هم زن ها از نزدیک آمدند عرض ادب د به حضرت ، «السلام علیک یا المؤمنین»، هم مردها آمدند گفتند، این همه جمعیت آمدند. آن وقت آیه نازل شد که الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُم‏.

  یک بیان لطیفی سیدنا ال مرحوم علامه طباطبایی دارد که درست است که نعمت خدا اقسامی دارد: نعمت ظاهر دارد، نعمت باطن دارد؛ یک وقت است که بالصراحه تعبیر می کند که ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه‏؛[25] نعمت هایی به شما دادیم کشاورزی دادیم دامداری دادیم،مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْعامِکُمْ،[26] کُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَکُم‏[27] این همه از نعمت ها! یک وقت است می گوید نعمت دنیا و آ ت آن هم تصریح است، اما یک وقت نعمت «بالقول المطلق» در قرآن ذکر می شود که آن نعمت ولایت است. ذیل آیه و لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ[28] یک بیان نورانی از رضا(سلام الله علیه) است که فرمود: «نَحْنُ النَّعِیم‏».[29] نعمت اگر مقیّد ذکر شد، قیدش مُشَخِّص اوست و اگر مطلق ذکر شد، نعمت نعمت ولایت است. در ذیل آیه و لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ، آن جا رضا فرمود: «نَحْنُ النَّعِیم‏». این جا فرمود الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُم‏ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ نعمت مطلق است، آسمان و زمین نعمت هستند؛ اما یک روزی إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ[30] در کنارش هست؛ اما این نعمت ولایت است که برای همیشه است؛ لذا بعد از اینکه حضرت دستش را بلند کرد و فرمود علی جانشین من است «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‏»، خیمه جداگانه ای نصب کرد و حضرت آن جا تشریف بردند و همه آمدند و از نزدیک «بخٍّ بخٍّ»[31] تبریک گفتند و اقرار د و اعتراف د، بعد آیه نازل شد: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دینا».

  در همان بخش اوائل سوره مبارکه «مائده» است که الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ دیگر مشرکان و کفّار با داشتن ی مثل علی از شما ناامیدند و ناامید هم بودند، تا دیروز ممکن بود ی طمع کند؛ ولی الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْن‏ که اینها برکات غدیر است.

  امیدواریم ذات اقدس الهی به برکت نوبت و رس و ولایت این خاندان عصمت و طهارت، آن چه خیر و صلاح و فلاح جوامع بشری عموماً و جامعه ی خصوصاً و پیروان قرآن و عترت بالاخص هست، برای همه اینها مقدّر و مقرر بفرماید!

  من مجددا مقدم همه شما بزرگواران برادران و خواهران ایمانی را گرامی می دارم. مقدم مدیر کل اوقاف استان مازندران و سایر عزیزان تفسیری و تسنیمی را ارج می نهیم، از ذات اقدس الهی مسئلت می کنیم به فرد فرد شما آنچه خیر و صلاح است مرحمت بفرماید.

  پروردگارا! امر فرج ولی ّ خود را تسریع بفرما!

  نظام ما ما مراجع ما ت و ملت و مملکت ما را در سایه ولی ّ خود حفظ بفرما!

  روح مطهر راحل و ء را با اولیای الهی محشور بفرما!

  خطرات ی و تکفیری و سلفی را به استکبار و صهیونیسم برگردان!

  کشور ولیّ عصر را تا ظهور آن حضرت از هر آسیبی مصون نگه بدار!

  مشکلات و ت و ملت و مملکت مخصوصاً در بخش اقتصاد و ازدواج جوان ها را در سایه لطف ولی ّ خود به بهترین وجه برآوردن به خیر بفرما!

  این دعاها را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما!

  جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده!

  «غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اعوذ بالله من ال الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

  «الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الأنبیاء و المرسلین سیّما خاتمهم و افضلهم محمّد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیّما بقیة الله فی العالمین بهم نتولّی و من اعدائهم نتبرء إلی الله».

  مقدم شما بزرگواران حوزوی و ی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می داریم! در آستانه روز مباهله یعنی بیست و چهار ذیحجّه هستیم که از مفا ما شیعه هاست. این روز را به پیشگاه ولیّ عصر و عموم علاقه مندان قرآن و عترت و شما فرهیختگان تهنیت عرض می کنیم. قبل از ورود در بحث یک توضیح کوتاهی درباره روز مباهله به عرض شما برسد. همه ما مستحضریم که این جمله نورانی را رسول خدا(علیه و علی آله آلاف حیّة و الثناء) درباره حسین بن علی(سلام الله علیه) که در آستانه محرّم آن حضرت هستیم، فرمود: «حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ».[1] این «حُسَیْنٌ مِنِّی» را می شود فهمید، چون نوه و فرزند اوست؛ اما «أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ» یک توجیه می خواهد. همین تعبیر را درباره مجتبی هم فرمود که «حسَنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حسَن».[2] یک طرف این جمله روشن است که «حسَنٌ مِنِّی»؛ فرزند من است؛ اما «أَنَا مِنْ حسَن» توجیه می خواهد. بخش سوم بیان نورانی حضرت است که درباره المؤمنین(سلام الله علیه) فرمود, فرمود: «عَلِیٌّ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ عَلِیٍّ»،[3] و مکرّر هم فرمود. این «عَلِیٌّ مِنِّی» یعنی چه؟ از دو طرفش مشکل دارد، هم «أَنَا مِنْ عَلِیٍّ» مشکل دارد و جای سؤال است، هم«عَلِیٌّ مِنِّی».

  اما این آیه نورانی مباهله به همه این سؤال ها پاسخ می دهد، در این آیه ذات اقدس الهی وجود مبارک حضرت را به منزله جان پیغمبر حساب کرده است وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ.[4] اگر بگوییم من از خودم هستم خودم هم از من است سؤالی ندارد؛ چون یک واقعیت است. تعبیر قرآن کریم هم تعبیر معرفتی و حُکمی و عقلی است و همه معارف را به همراه دارد. آن بیان نورانی که در روایات هست که «کُلُّهُم من نور واحِد»[5] روشن می کند که اینها یک حقیقت اند به چهارده لباس در آمدند؛ آن وقت هم « أَنَا مِنْ عَلِیٍّ و عَلِیٌّ مِنِّی» معنایش روشن می شود هم «أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ». چرا وجود مبارک رسول خدا این حرف را درباره پسرش ابراهیم نگفت, درباره نوه اش می گوید, ابراهیم پسر او بود؛ نگفت ابراهیم از من است، هر پدری یک پسری دارد؛ اما «نبیّ بما أنّه نبیّ» بخواهد بگوید من از فلان هستم؛ یعنی مسئله ت, ولایت, نبوّت یک نور است این نور گاهی به صورت در می آید گاهی به صورت صدیقه کبرا در می آید, گاهی به صورت دوازده در می آید؛ البته در هر جایی درجه خاصّ خودش را دارد و مرتبه مخصوص خودش را دارد، حکم مخصوص خودش را دارد؛ لذا آنچه در روایات ما هست که «عَلِیٌّ مِنِّی و أَنَا مِنْ عَلِیٍّ» که این را قبلاً فرمود و بعد از مباهله به صورت رسمی تر بیان فرمود، درباره ائمه دیگر؛ این آیه مباهله، خیلی شفاف و روشن می کند؛ این تعارف نیست این یک تحقیق است نه تشبیه, نه تمثیل و نه مانند آن؛ «أَنَا مِنْ عَلِیٍّ و عَلِیٌّ مِنِّی» و در بعضی از روایات هم دارد که آیه نازل شده است که این بخش برائت را یا خود شما در مکه باید برای مردم قرائت کنید، «أَوْ رَجُلٌ مِنْک‏».[6]پس «عَلِیٌّ مِنِّی و أَنَا مِنْ عَلِیٍّ», «حسن منّی و أنا من حسن», «حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ»، اینها حقیقتی است که از آیه مباهله برمی آید و از مفا ما شیعه ها همین فرداست که بیست و چهارم ذیحجه است، آیه فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ[7] همین آیه مباهله است که باید این روز را گرامی داشت. اینها جزء اعیاد رسمی ماست، اینها جزء مفا و مدارک ماست، اینها جزء دین ماست. این روزها را باید به رسمیّت شناخت و درباره آنها بحث هایی که مربوط به آن روزهاست عنایت کرد. این طلیعه بحث بود برای تبریک روز مباهله.

  اما عزیزان ی که در خدمتشان هستیم، اینها سؤالاتی دارند که محور اصلی این سؤال این است که این ی فرهنگی و فکری که ما دانشجویان را طرزی تربیت کنیم که اینها با ایرانِ امروز و ایرانِ فردا و ایرانِ پس فردا هماهنگ باشند این راهش چیست؟ و چگونه مسائل تربیتی را مطرح کنیم که بار حقوقی و اخلاقی را به آسانی بکشد؛ یعنی آن باید طرزی تعلیم بدهد که رخشی بسازد که بار رستم را بکِشد؛ چون سنگینیِ رستم را فقط همان رخش می کِشد, سنگینی مطالب را یک بیان مستدلّ عقلیِ علمی معناً با لفظی شیوا لفظاً که رخشی باشد آن معنا را به دوش بکِشد.

  سؤال سوم آقایان این است که آیا ما دینِ علمی داریم؟ این اضافه صحیح است یا نه؟ چهارمی هم که باید به آن اضافه کرد این است که ما علم دینی داریم یا نه؟ مستحضرید که این مسائل چهارگانه قسمت مهمّ همه اینها به انسان شناسی مربوط است، تا ما انسان را چطور بشناسیم, اگر ما خودمان را درست شناختیم، این معارف را هم درست می شناسیم و به دنبالش هم می رویم و اگر خود را درست نشناختیم اینها برای ما یک بار زایدی است. آیه سوره مبارکه «مائده» می فرماید سر جایتان باشید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ؛[8] این عَلَیْکُمْاسم فعل است. این أَنْفُسَکُمْ منصوب است به این «ا موا» که از همین عَلَیْکُمْ در می آید؛ یعنی سر جای خود باشید و هیچ تکانی نخورید. اینکه میگوید سر جای خود باشید جای ما در این عالَم کجاست؟ آیا ما مثل یک میوه هستیم، مثل یک درخت هستیم که بعد از یک مدت می پوسیم و از بین می رویم یا مثل آن طائریم که از قفس بیرون می آییم، از پوست بیرون می آییم؟ آنچه غرب به دنبال آن است همین است که انسان مثل یک میوه است، مثل یک حیوان است که بعد از مدتی می پوسد و بعد خبری نیست چه بد چه خوب. از پوسیده ی سؤال نمی کند که تلخ بودی یا شیرین, این سیب و گل ِ خوش طعم را بعد از پوسیدن ی پاداش نمی دهد آن میوه حنظل تلخ را بعد از پوسیدن ی شلاق نمی زند. انسان می میرد؛ یعنی می پوسد؟ همین که در چاله می رود یعنی تمام شد؟ یا وقتی می میرد از پوست به در می آید. تنها ی که زیر آسمان به این سؤال جواب دادند انبیا بودند مخصوصاً قرآن کریم. قرآن آمده به ما بفهماند انسان مرگ را می میراند نه بمیرد. بدترین دشمن ما مرگِ ماست، ما اگر از هر چیزی می ترسیم برای اینکه می ترسیم بمیریم, اگر از انفجار, از گلوله, از سیل, از غدّه های بدخیم سرطان می ترسیم؛ برای اینکه می ترسیم بمیریم. دین آمده گفته شما مرگ را می میرانید نه بمیرید, شما مرگ را می پوسانید نه بپوسید, شما ابدی هستید که هستید که هستید کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.[9] بارها به عرض شما رسید، قرآن که نگفت «کلّ نفس یذوقها الموت»، هر ی را مرگ می چشد, گفت هر ی مرگ را می چشد. هر ذائقی مذوق خودش را هضم می کند. الآن یک لیوان شربت, آب یا یک استکان چای که به شما دادند شما نوشیدید، شما آن را هضم کردید یا او شما را؟ هر ذائقی مذوق خود را هضم می کند. پیام قرآن این است که انسان مرگ را می میراند. این اختصاصی به ندارد؛ البته پاداششان بیشتر است لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً،[10]لاَ تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ[11] هم نگویید, هم نپندارید؛ چه در سوره «بقره»، چه در سوره «آل عمران». مبادا خیال کنید اینها که شهید می شوند می میرند، اینها زنده اند با ما فرق ندارند. آنها که مِداد آنها بالاتر از خون ست،[12] یقیناً زنده اند. این چنین نیست که شهید قبل از گلوله روحش مادی باشد، بعد بشود مجرّد. هیچ نمی میرد؛ منتها آنها جایشان خوب است، بهتر ذکر د وگرنه انسان هم این چنین است،«تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَی دَار»؛[13] منتها آنها جایشان خوب است، افراد عادی جایشان فرق می کند. زیر این آسمان این حرف را غیر از انبیا ی آمد بگوید که انسان مرگ را می میراند, انسان از بین نمی رود، ابدی هست یا نه. اوّلین و آ ین و وسط همه حرف ها همین است که ما خودمان را بشناسیم. اینکه در سوره مبارکه «مائده» فرمود آقایان! خودتان را بشناسید، شما مثل یک میوه نیستید, مثل یک چوب نیستید, مثل آهن نیستید که بعد از چند سال زنگ بزند بپوسد، هیچ چیزی نیستید، شما هستید که هستید که هستید, این اصل اوّل.

  اگر ما هستیم, یک حرف های ابدی, کالای ابدی, فکر ابدی می خواهد. جناب ف الدین رازی مشغول مطالعه بود و یک مقدار به اشتباهش پی برد. آن عارف معروف عصرش یک نامه برایش نوشت که جناب ف الدین رازی ممکن است بعد از مدتی پی به اشتباه کنونی ببری, علمی تهیه کن که این علم, علم دوران مهدکودک نباشد ما یک علمی داریم برای دوران مهدکودک, بعد علمی داریم برای دبستان, بعد دبیرستان, بعد , این علوم فرق می کند. فرمود این علم ی و طب و کشاورزی و دامداری برای این تن است ما مادامی که زنده ایم ی می خواهیم, طب می خواهیم, کشاورزی و دامداری می خواهیم که تأمین بشود. بعد از مرگ ی نزد شما نمیآید بگوید که من مریضم شما مرا معالجه کن یا برای من خانه بساز یا دامداری مرا تقویت کن! همه این علوم برای مهدکودک است ما به عالَم ابد می رسیم. حالا آنجا نه خود ما مریض می شویم نه اگر طبیب بودیم ی به سراغ ما می آید, نه خودمان محتاج به خانه ایم چون غُرَفٌ مَبْنِیَّة[14] آماده است نه ی خانه می خواهد ما برایش بسازیم، ی رخت برمی بندد, طبّ رخت برمی بندد, کشاورزی و دامداری رخت برمی بندد همه این حِرَف برای مهدکودک است. از این علوم تجربی پایین تر ما دیگر علمی نداریم علمی که با چشم و گوش و حسّ کار می کند. از این علم بالاتر یک تجریدی متوسط است به نام ریاضی, ریاضیات بالاتر از فیزیک و شیمی و اینهاست. از ریاضی بالاتر علم کلام است که تجریدی است و نه تجربی, از علم کلام بالاتر علم فلسفه است که تجریدیِ تام تر است, از فلسفه بالاتر علم عرفان نظری است که از او دقیق تر و قوی تر است، یک علم شهودی است که در جای دیگر است. اینها راه هایی است که به ما گفتند به سراغ اینها بروید. آن گاه اگر ی در این مسیر افتاد، نه بیراهه می رود نه راه ی را می بند، نه ف می کند که من این قدر بلدم. هر روز خاضع تر، خاشع تر، سجده شکرش بیشتر که تو اینها را به ما یاد دادی. ما تا چه وقت مهدکودکی بین یم؟ فرمود شما هستید که هستید ابدی هستید. حالا سخن از ده میلیارد سال و صد میلیارد سال نیست ما نه متزمّن هستیم نه متمکّن. الان اگر از ما سؤال ند دو دوتا چهار تا چند سالش است؟ می گوییم این نه زمانمند است، نه مکان دار، چون این یک شیء مجرّد است و شیء مجرّد نه زمان دارد نه مکان؛ ما این طور هستیم، حداقل ما این است. پس کاری باید که نپوسد, درسی بخوانیم که نپوسد, علمی یاد بگیریم که نپوسد، آن وقت نه راه ی را می بندیم و در قیامت هم همه از ما حق شناسی می کنند، هم از ما حق شناسی می کند که دستور و راه او را رفتیم. این از ما چه می خواهند، همین را می خواهند.

  فرمود: عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ، چرا خودتان را گم کردید؟ چقدر این بیان نورانی علی بن طالب شیرین است که سالهای قبل چندین بار این حرف گفته شد. حضرت فرمود: من تعجّب میکنم مردم این خ ر، دستمال، تسبیح دستشان و این چاقوی جیبشان را گم می کنند، بعد اعلام می کنند که ما چاقو گم کردیم، ساعت گم کردیم؛ خودشان را گم د نرفتند نزد ی بگویند که آقا من خودم گم شدم من را پیدا کن سرجایم بنشینم: «عَجِبْتُ لِمَنْ یَنْشُدُ ضَالَّتَهُ وَ قَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا یَطْلُبُهَا»[15] این ساعتش را گم می کند، داد می زند به همه هم می گوید من ساعتم را گم ، پیدا کنید! خودش را گم کرده نمی رود بگوید آقا من کجا هستم مرا ببر سر جایم؛ این تعجب علی بن طالب است: «عَجِبْتُ لِمَن». «اِنشاد ضالّه»؛ یعنی ی بگوید من فلان چیز را گم شما پیدا کردید به من بدهید. فرمود اینها برای خودشان به اندازه دستمال جیبشان, به اندازه تسبیح دستشان, به اندازه انگشتر دستشان ارزش قائل نیستند، «عَجِبْتُ لِمَنْ یَنْشُدُ ضَالَّتَهُ وَ قَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا یَطْلُبُهَا».

  قهراً ما علمی یاد میگیریم که ابدی باشیم. این علوم درست است که ابدی نیستند، ولی بازده ابدی می تواند داشته باشد؛ یعنی همین طبیب بعد از مرگ مطب ندارد؛ اما آن کاری که کرده در کنار ابدیّت او هست. همین کشاورز بعد از مرگ، کشاورزی و دامداری و اینها ندارد؛ اما آن خدماتی که به جامعه کرده است محصولش برای ابد می داند. «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُه‏».[16] پس ما می توانیم با همین کشاروزی ابدی باشیم, با همین دامداری ابدی باشیم, سعی ما این باشد که هیچ گرسنه نماند.

  بیست و چهارم روز مباهله است, بیست و پنجم سوره مبارکه «هل أتی» نازل شد. این «هل أتی» چیست؟ قبلاً هم به عرض شما رسید حالا جریان سیدال ء و جریان کربلا و اینها که این همه شیفتگی دارد برای همین است؛ مگر حسین بن علی چند سالش بود؟ در همین جریان مباهله دارد که وجود مبارک پیغمبر که برای مباهله حرکت می کند «أَخَذَ بِیَدِ الْحَسَنِ وَ حَمَلَ الْحُسَیْنَ ع عَلَی صَدْرِه‏»؛ دست حسن را گرفت و حسین بن علی را او بغل کرد و آورد، او بچه بود، «حَمَلَ الْحُسَیْنَ»، وجود مبارک فاطمه زهرا هم بود, وجود مبارک المؤمنین هم بود، اینها پشت سر حضرت ایستادند؛[17] اما در نقل دارد که پیغمبر حسین بن علی را حمل کرد، دست حسن را گرفت؛ مگر حضرت چند سالش بود؟

  در روز بیست و پنجم که «هل أتی» نازل شد، این «هل أتی» چه پیامی دارد؟ من بارها خدا رحمت کند این عسکراولادی را هر سال به کمیته امداد می آ مدند که فکر می د که یک حرف تازه ای بشنوند. گفتم برادر! کمک به فقیر یک امر عاطفی است ، شما از تاشکند تا واشنگتن از واشنگتن تا تاشکند یعنی کلّ کُره زمین همه حمایت از محرومین دارند، کدام کشور است که حمایت از بی س رست ندارند، تمام کفار این را دارند. فرق کمیته امداد با آنها می دانی چیست؟ شما از شرق تا غرب کشوری نشان دارید چه کافر, چه یهودی, چه ی, چه زرتشتی که حمایت از بی س رست نداشته باشد همه دارند. هیچ کشوری روی کُره زمین نیست که بودجه ای برای افراد بی س رست نداشته باشد. به ایشان بارها میگفتم برادر! کمیته امداد معنایش این نیست که آدم به فقیر کمک د، کمک به فقیر یک کار جهانی است که دیگران هم میکنند، اینکه کاری نیست، آنکه کار ماست و کمیته امداد مسئول آن است، فقرز است نه کمک به فقر, کمک به فقیر را همه میکنند.

  یک بیان نورانی حضرت دارد فرمود: «لو تَمثّل لِی الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛[18] من فقیر را کمک کنم که مهم نیست. کدام کافر است که فقیر را کمک نمی کند، شما یک کمونیست، کافر یا بت پرستی را دیدید که فقیر محلّه اش را کمک نکند؟! این طور نیست، این امر عاطفی است، امر انسانی که نیست. امر انسانی آن است که در سوره مبارکه «انسان» است. وجود مبارک حضرت فرمود: کمک به فقیر عقلی نیست، انسانی نیست، یک امر عاطفی است. من باید فقرز کنم که هیچ دستش به کنار سفره دیگری دراز نشود. این علی نامش بوسیدنی است «لو تَمثّل لِی الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛ من گردن فقر را می زنم، نه دستِ فقیر را می گیرم, دست فقیر را که کافر هم می گیرد. کاری کنیم که هیچ ی کنار سفره دیگری نباشد. چرا مزدوری در مکروه است ما هنوز نتوانستیم مردم را مزدور . حالا بعضی ها این نهی تحریمی را بر تنزیه حمل د که معروف هم همین است، وگرنه چندین روایت ائمه(علیهم السلام) فرمودند مزدوری در منهی است؛[19] یعنی انسان مزدور دیگری باشد. آدم باید هر کاری که می کند برای خودش د با عزّت و آبرو کنار سفره خودش بنشیند. ما نتوانستیم طوری تولید و اشتغال کنیم که لااقل مزدور تربیت کنیم, کار درست کنیم. گفت:

  در بی خبری جانا من از تو بیشم *** تو غافل از الطافی من بیگانه از خویشم[20]

  فرمود: «لو تَمثّل لِی الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛ من گردن فقر را می زنم، نه به فقیر کمک کنم.

  این سوره مبارکه «هل أتی» چه می گوید؟ سوره مبارکه «هل أتی»، قصّه اش را همه ما می دانیم، وجود مبارک حضرت , فاطمه زهرا(سلام الله علیهما)، فضّه هم در خدمتشان بود و حسن و حسین؛ اینها به هر حال روزه گرفته بودند، در آن هوای گرم حجاز موقع افطار شد، ی آمد وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً[21] شب اوّل مسکین آمد, شب دوم یتیم, شب دوم اسیر, اینها بخشی از افطاری هر سه شب را به اینها دادند؛ این را همه ما می دانیم. آن ابتکار علوی چیست؟ کاری کرد که آیه نازل شد. فرمود: وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً مسکین را ما می فهمیم, یتیم را ما می فهمیم, اسیر چه ی بود؟ ما در مدینه مسلمان اسیر نداشتیم. این یک مشرک و بت پرست جنگ های بدر و امثال بدر که می شد هم آنها از ما اسیر می گرفتند هم ما از آ نها اسیر می گرفتیم؛ اما در مدینه که مسلمان اسیر نبود، این اسیر چه ی بود؟ حالا روشن شد علی کیست؟! می گوید وقتی من در شهری زندگی می کنم ولو بت پرست, آمده به جنگ ما؛ منتها در جبهه اسیر شد، ما اینها را آوردیم. یک بت پرستی که آمده در جنگ با پیغمبر، می گوید در کشور ما نباید گرسنه باشد. این علی است. حالا معلوم شد ما چرا وقتی حرم رفتیم این در و دیوار را می بوسیم، اگر دومی دارید بگویید! این آیه نازل شد وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً بله یتیم, مسکین را همه کمک می کنند؛ اما حالا یک بت پرست, کافر آمده به جنگ ما، حالا اسیر شده، ما افطاری خودمان را به او بدهیم, افطاری خودمان, افطاری بچههای کوچک را به او بدهیم, اگر شما زیر این آسمان دومی دارید بگویید.

  بیست وپنجم این ماه سوره مبارکه «هل أتی» نازل شد, بیست و چهارم این ماه آیه مبارکه مباهله نازل شد. ما عزیزان ی, اساتید، وقتی خودمان را بشناسیم که ابدی هستیم کار ابدی می کنیم, فکر ابدی داریم. اما آن سؤال سوم که دینِ علمی داریم، بله! این دینی که «عَلِیمِ حَکِیم» تنظیم کرده است، همه اش علم است؛ منتها علم و معرفت شناسی، کف آن حسّ و تجربه است از آنجا راه های فراوان معرفت شناسی داریم، بعضی از امور را با حسّ و تجربه می فهمیم, بعضی با نیمه تجریدی می فهمیم, بعضی با تجریدی محض, دینِ علمی همین است.

  اما سؤال چهارمی که افزوده شد این است که ما علم دینی داریم یا نه؟ که الآن بساط بر این است که ما ایمان باید ی باشد. بارها به عرض شما رسید، های ما وقتی ی می شود که دروسش, علمش ی باشد وگرنه , خانه باید داشته باشد چه اینکه دارد, ولیّ فقیه باید داشته باشد که دارد, اساتید بزرگوار و متدیّن داشته باشد، اینها خوب تربیت بشوند. ما به لطف الهی دانشجوی متدیّن کم نداریم, دانشجوی متدیّن یک مطلب است, دینی مطلب دیگر. حرف اوّل را دانش می زند، اگر دانش دینی بود هم می شود دینی, متن درسی دینی بود می شود دینی و متن درسی دینی است چرا؟ برای اینکه مخصوصاً علوم تجربی، این معنا را خیلی از شما آقایان شنیدید که می گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات است، علم که مجموعه چند مسائل مرتبط است هر مسئله یک موضوع دارد, یک محمول دارد, یک نسبت و هدف و غرض, آیا تمایز علوم به تمایز اه و اغراض است که اسانی و دیگران احتمال دادند؟ نه, تمایز علوم به تمایز محمولات است؟ نه, تمایز علوم به تمایز نِسَب و روابط است؟ نه, تمایز علوم به تمایز موضوعات است که این قول پذیرفته شده است؛ برای اینکه اه تابع مسئله اند, محمول، تابع موضوع است، نسبت، تابع طرفین است. در مسئله حرف اوّل را موضوع می زند؛ این یک اصل. موضوع علم اگر خدا, اسم خدا, وصف خدا, فعل خدا, قول خدا, اثر خدا بود این علم می شود دینی. اگر موضوع آن علم، فعل انسان بود نه فعل خدا؛ آن می تواند دینی باشد، می تواند غیر دینی. هنر علمی است که موضوع آن فعل انسان است، بازیگری, نویسندگی, خوانندگی, سازندگی اینها علمی است که موضوعش فعل انسان است این می تواند دینی باشد می تواند غیر دینی باشد. خوانندگی این طور است, نویسندگی این طور است, بازیگری این طور است، کشاورزی و دامداری این طور است، اقتصاد این طور است، اینها می تواند دینی باشد یا غیر دینی؛ اما علمی که موضوعش فعل خداست این غیر دینی فرض ندارد, اینها که در قم در حوزه ها درباره قول خدا بحث می کنند، تفسیر را می گویند علم دینی است. چرا؟ برای اینکه بحث می کنند خدا چنین گفت. آن بزرگوار هم در می گوید خدا چنین کرد, زمین شناسی, آسمان شناسی, دریاشناسی, صحراشناسی, هواشناسی, انسان شناسی, میکروب شناسی, جانورشناسی همه دینی است چون اینها مخلوق خداست، فعل خداست. ما که در قم می گوییم خدا چنین گفت، می شود دینی, این که در می گوید خدا چنین کرد دینی نیست؟ منتها او باید بداند این زمینی که بحث می کند این زمین کار کیست؟ این همین طور سر راه افتاده یا ی این را خلق کرد. درباره خسوف و وف که بحث می کند, درباره سیاهچال ها که بحث می کند یعنی چاله ای ایجاد شده یا ی ایجاد کرده؟ بحث درباره خدا, اسمای خدا, اوصاف خدا که فلسفه الهی است یقیناً دینی است, بحث درباره قول خدا که تفسیر است می شود دینی, بحث درباره فعل خدا که علوم ی است. قبول و نکول دخیل نیست, ایمان و کفر شاگرد دخیل نیست, ایمان و کفر مصنّف دخیل نیست, ایمان و کفر مؤلّف دخیل نیست، حرف اوّل علم را موضوع آن علم می زند. الآن این صوت العدالة الانسانیة که آن ی درباره حضرت نوشته این کتاب, کتاب شیعی است ولو نویسنده اش غیر مسلمان است، ما باید بدانیم که تمایز علوم به تمایز موضوعات است؛ زمین کار خداست, هوا کار خداست, دریا کار خداست, میکروب را چه ی آفرید؟ این جانور از کجا پیدا می شود چطور زندگی می کند چطور دفع میکند، چطور نیش می زند، مار و عقرب شناسی این طور است، شمس و قمرشناسی این طور است، ما علم غیر دینی نداریم. مگر علمی که موضوعش فعل انسان باشد. بله! کشاورزی ها و دامداری و صنعتگرها انواع و اقسام خدمات. علومی که موضوعش فعل انسان است، درخت شناسی نه, این آقا چطور زمین را بکارد که بهره بگیرد کار این کشاورز این بله میتواند دینی باشد می تواند دینی نباشد، اگر از راه صحیح انجام داد دینی است، غیر صحیح انجام داد غیر دینی است.

  بنابراین آ ن ی فکری، اوّل راهش شناخت انسان است و طرزی هم می شود تربیت کرد که با بهترین وجه جامعه نه بیراهه برود، نه راه دیگری را ببندد و دینِ علمی یقیناً داریم؛ برای اینکه این دین صد درصد علمی است حق است حکمت است مطابق با واقعیت است و علم دینی هم داریم.

  امیدواریم که اعیاد گذشته پربرکت باشد برای همه, اعیادی که در پیش داریم پربرکت باشد برای همه, همه عزیزان ی مخصوصاً مهمانان امروز ما مشمول دعای خیر ولیّ عصر باشند و ذات اقدس الهی به فرد فرد شما بزرگواران سعادت و سیادت دنیا و آ ت مرحمت کند!

  پروردگارا امر فرج ولیّ ات را تسریع بفرما!

  نظام ما, ما, مراجع ما, ت و ملت و مملکت ما را در سایه زمان حفظ بفرما!

  روح مطهّر راحل و را با اولیای الهی محشور بفرما!

  مشکلات ت و ملّت و مملکت مخصوصاً در بخش اقتصاد و ازدواج جوان ها را به بهترین وجه مورد عنایت قرار بده!

  خطر سلفی و تکفیری و ی را به استکبار و صهیونیسم برگردان!

  این کشور ی را تا ظهور آن حضرت از هر خطری محافظت بفرما!

  این دعاها را در حق همه مؤمنان شرق و غرب عالم مستجاب بفرما!

  جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیام از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده!

  «غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»


  [1]. کامل ا یارت، ص52.

  [2] . بشارة المصطفی لشیعة المرتضی(ط ـ القدیمة)، النص، ص156؛ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْه‏».

  [3]. الأمالی (للصدوق)، النص، ص9.

  [4] . سوره آل عمران، آیه61.

  [5] . ر.ک: الغیبة(للنعمانی)، ص93؛ «یَا مُحَمَّدُ إِنِّی خَلَقْتُ عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ‏ نُورٍ وَاحِد...».

  [6] . الخصال ، ج2، ص369.

  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم

  عمو

  صدای ملکوتی

  عقل داره و منطقی صحبت میکنه و چرت نمیگه

  تسخیر نمیشه کرد فردی که اشهد بخونه

  از صوت بد سنی ها بدش میومد داد میکشید

  رفته بود قبرستان درحالیکه سنیا مرده پرستی و شرک

  بعد از قرآن و قبلشم ازش این ملک یا روح جدا نشد

  مستی تا حد تسخیر روح هستش

  گفته ها: کردی میدونی؟ نمیگه نمیدونم و سر تکان میده و راستشو میگه همینطوری میگه ارمنی

  چکارش داری؟ میخام دخترمو بگیره .. داره شیخ سنی رو میکنه که داستان عاشقیه وگرنه با قبرستون رفتن و ندیدن دختر کی تسخیر شده

  تو مگه کی هستی چقدر زور داری؟ با صدای ملکوتی میگه رئیس اجنه

  میگه چی میخای بگو چی میخای...داره زمینه سازی میکنه که بگه بیا مسلمان بشو

  من کاری ندارم اونا صدام میکنن این بنده هزار بار قسمم داد اومدم...حالا یا تو قبرستونی جایی فاتحه خوانده یا متوسل شده

  من شاه شاهام

  وقتی قرآن میخونه زورش میاد و نمیده و میگه بسه بگو چی میخای چون بد قرآن میخونه

  اینی که میگی اینی که اسمشو میاری اینی که این همه بنده هاش صدام میکنن نوچه ی نوکرام اونایی که جلوشون خم و راست میشن برام میفرستن چرا با من اینجوری میکنید من به دین خودمم با ی مشکلی ندارم (شیعه)

  میگه مسلمون بشو میگه به چه قیمتی میگه به قیمتی که نجات پیداکنی و بهشت خدا م بشه... میگه ایی که بامند چکارشون کنم(سنیا) میگه ولشون کن میگه نمیتونم من شاهم میگه میتونی کلشونو مسلمون کنی و...

  اون ی که براش خوندن اومدن اومدم دوسش دارم آدم خوبیه

  این همه شما میگن پس چرا انسان هایی که میگن خالق مخلوقاته چرا اونا این همه کت که شما بهش میگین برع ش میکنن (منطق اعلا و خودشو میدونه و میشناسه در حال تسخیر )پیش صد نفر منو بردن چرا یکنفرشون اونو نخوند چرا تو میخونی(درگیر سنیا)

  عالیه انجام بدین من نفراتم بیشتر میشه (بدست ما میرسه)

  میگه بسم الله الرحمن الرحیم میگه این کیه که اسمشو میارین نابود میشم (نابودی و فنا از عشق)

  این کیه این بدنی که من توشم مگه چی داره که به من نمیدینش( جوابای سنی)

  میخای بیا بیا میگه کجا بیام میگه قبرستون ارمنیا با خنده و سنی قرءان میخونه

  با موسی و فرعون بودم!!! وقتی میگه داستانشو شندیدی

  این کتاب چیزیه که بچه منو نابود کرده چیزیکه زندگی منو نابود کرده شما انسون ها میگید که زندگی خوبه میگید بچه هاتون شیرینه براتون پس ما چی پس بچه های ما چی(شیعهیان)

  همونی که تو اسمشو میبری چیزایی گذاشته جلو روم که نمیتونم میگه چی میگه دیواری از نور

  نه دقیقه


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - میگه ,iframe ,میخای ,تسخیر ,میخونه ,نابود ,iframe aparat ,aparat embed ,الله الرحمن ,نابود کرده ,قرآن میخونه ,iframe aparat embed ,الله الرحمن الرحیم ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم

  اعوذ بالله من ال الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

  «الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیّما خاتمهم و افضلهم محمّد و سیّما بقیة الله فی العالمین بهم نتولّی و من اعدائهم نتبرّء الی الله».

  مقدم شما بزرگواران برادران و خواهران ایمانی را گرامی می داریم، روز پربرکت عرفه است و به تعبیر سید بن طاوس از اعیاد رسمی مسلمین است و روز مخصوص دعا و مناجات با خداست. امیدواریم توفیق این دعا را خدا به همه ما مرحمت کند و استجابت این ادعیه را از طرف ذات اقدس الهی برای همه شما و علاقهمندان قرآن و عترت مسئلت می کنیم.

  راه های فراوانی را برای تقرّب بنده به خدا مقرر کرده است. اوّل راه علمی است که فرمود: «طَلَبُ العِلمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ»[1] که انسان، محقق، عالم و دانشمند بشود هم خود را بشناسد هم جهان را بشناسد، هم پیوند خود با جهان را بشناسد که همگی در تحت تدبیر یک مدبّر به نام خداست. این نظم دقیق عالمانه که صدها برای شناختن بدن انسان فعالیت می کنند هنوز به بسیاری از مجهولات رسیدند، چه رسد به روح انسان و قرآن کریم حرف تازه ای آورده است و آن حرف تازه این است که انسان در مصاف با مرگ انسان مرگ را می میراند نه بمیرد؛ این حرف را غیر از انبیا ی نگفت. همه خیال می کنند که مرگ پایان راه است و انسان می میرد و تمام می شود! این دین است که آمده گفته تنها دشمن انسان مرگ است، اگر ما از انفجار از ز له از سیل و مانند آن هراسناک هستیم؛ برای این است که می ترسیم بمیریم. دین آمده گفته تنها دشمن انسان مرگ است، یک؛ و انسان در مصاف با مرگ مرگ را می میراند و ابدی می شود، دو؛ مرگ را زیر دست و پای خود لِه می کند، به ابدیت می رسد که لا یَذُوقُونَ فیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى‏[2] مرگی نیست که نیست می شود ابدی. این جهان بینی که انسان می شود ابدی، یک فکر ابدی می خواهد، یک کالای ابدی می خواهد، یک راه ابدی می خواهد. برای موجود ابدی، نه کالایی در آسمان است نه در زمین، این را باید از دل ها جستجو کرد و از مقلب القلوب.

  اوّلین راه، راه علم است راه تحقیق است که حوزه و مسئول و متولّی این رشته هستند. هم آیه سوره «توبه» که فرمود: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ،[3] هم «طَلَبُ العِلمِ فَرِیضَةٌ»، حوزه و را تأمین می کند. این برای آن است که انسان عالم بشود، تا بیراهه نرود، یک؛ و راه ی را نبندد، دو؛ خاصیت علم این است. دوم راه عبادت است که آن هم در راستای علم است؛ آن است روزه است حج است عمره است آن برای تطهیر بدن است تطهیر قلب است تطهیر روح است که انسان شه باطل نکند و خیال باطلی را در سر نپروراند. این راه عبادت است. راه سوم جمع بین علم و عبادت است و آن راه دعا و نیایش است.

  مهم ترین کار این راه دعا و نیایش است که تقریباً ضعیف ترین برنامه های ماست، ما آنچه برای آن حساب قائل نیستیم دعاست. این دعا یک وقت انسان دعا می خواند که ثواب ببرد، این یک گوشه کار است این دعا نیست. یک وقت به ی گفتند شما فلان مشکل را داری، این دید الآن لاعلاج است به بیماری صعب العلاج و به غدّه بدخیم دچار است این چه طور ناله می کند؟ این چه طور دعا می کند؟ دعا یعنی این! ما هستیم که در حال مرگ دست و پا می زنیم، این حال را باید مجسّم بعد دعا . در آن حال هم خوب می فهمیم که با چه ی داریم حرف می زنیم و هم جدّاً می خواهیم. پس این دعاها برای این است که آدم ثواب ببرد، این اثرش بسیار کم است. اینکه در دین آمده: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَة»؛[4]مغز عبادت دعاست. این است که گفتند تا مضطر نشوی نمی خوانی. یک وقت می خوانی، یک وقت می خواهی؛ خواندن ثو دارد البته دعاهایی که ما می خوانیم بعد از ، داخل ، ثو دارد؛ اما خواندن غیر از خواستن است. این در مناجات های خواجه عبدالله انصاری این است که دانایی مهم نیست دارایی مهم است. ی ممکن است علامه بشود علم فراوان داشته باشد، او داناست؛ البته در جامعه ما محترم است؛ اما دارا نیست، دارا ی است که آن علم او را کاملاً حفظ د. حرف او در مناجات این است که دانا در عالم فراوان است، چه در حوزه چه در . یک وقت می بینید که عصبانی می شود و خلاف می کند؛ بیراهه می رود و خلاف می کند؛ یا روی میزی یا زیرمیزی است یا است یا نجومی است چه در حوزه چه در ، این دانا هست ولی دارا نیست. او در مناجات ناله می زند می گوید: خدایا مرا دارای علم نه دانا! این دعا برای این است که چرا فرمود: أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ؟[5] تا ی مضطر نباشد، الآن اگر ـ خدای ناکرده ـ به ی بگویند این فرزند جوانت فلان بیماری را دارد، او سراسیمه است، خودش دعا می کند به دیگری می گوید دعا د، می گوید این آب را دهن بزن، آن دعا را ! این سراسیمه است. همه ما یک چنین ح ی را در پیش داریم تا سراسیمه نشویم، دارا نشویم، ناله نمی زنیم. این ناله را او دوست دارد. آن عویل را او دوست دارد. دعا فضیلتی است بین دانایی و دارایی. پس یک وقت است که ی عبادت می کند، یک وقت است که ی حوزه و می رود، یک وقت به دعا می نشیند. این دعا که در تعبیرات دینی آمده «مُخُّ الْعِبَادَةِ» این جمع بین حوزه و مسجد است، جمع بین فهمیدن و ناله زدن است.

  مطلب بعدی آن است که در هر زمان، در هر زمین، این ممکن است. اما امروز که روز عرفه است اصلاً ویژه این کار است روز دعا و ناله است. این دعای «عرفه» در ادعیه و زیارات و مجامع ما فراوان است؛ منتها دو دعا خیلی معروف است: یکی دعای عرفه سجاد(سلام الله علیه) است؛ یکی برتر از همه و والاتر از همه و سلطان ادعیه دعای نورانی سیّدال ء که عصر روز نهم، نهم ذی حجّه یعنی امروز، حسین بن علی آن دعا را خواند که تمام چشمان حضرت پر از اشک بود آن دعا را خواند.[6] این روز همان طوری که کنار کعبه جای استجابت دعاست کنار آن ناودان جای استجابت دعاست، آنجا که هاجر ناله زد جای استجابت دعاست وقتی هاجر به ابراهیم خلیل گفت اینجا که آباد نیست یک سرزمین «غیر ذی زرع» است، این تعبیر قرآن است: رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی‏ بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ؛[7] چون زمین یا دائر است، یک؛ یا بائر است، دو؛ یا موات است، سه؛ یا «لم یزرع» است، چهار؛ یا «غیر ذی زرع» است، پنج. زمین دائر که مشخص است که هر ی باغی دارد مشخص است، دائر این است. بائر آن است که حالا امسال کِشت نکرد؛ ولی کاملاً آماده است. موات این است که اصلاً سابقه حیات ندارد اینجا ی نبوده که زندگی د. «لم یُزرع» هم شبیه موات است. اما بخش اخیر «غیر ذی زرع»؛ یعنی قابل کشت نیست، درست است که آباد نیست، اما شما چگونه اینجا را می خواهی آباد کنی؟ اینجا سنگلاخ است آب که ندارد، مسطّح هم که نیست همه اش سنگ است کجا را می خواهی در اینجا باغ کنی؟ «خلیل من» به تعبیر جناب سعدی «همه بت های آزری بش ت»[8] گفت خدایا! اینجا یک مشت سنگلاخ است، باغ شدن، آباد شدن، خانه شدن هیچ ممکن نیست. نه خاک دارد این بخش، نه آب دارد. تمام فضای این مکه را شما ببینید یک مرغ پَر نمی زند؛ برای اینکه مرغ آب می خواهد، اینجا که آب نیست. هاجر گفت که من یک زن، تازه مادر شدم، این هم بچهام اسماعیل است. این را در این صحرا، در این سرزمین گذاشتی کجا داری می روی؟ مأموریت ابراهیم خلیل این بود که اینها را اینجا بسپارد و برود، به چه ی بسپارد؟ هاجر گفت: «إِلَی مَنْ تَدَعُنَا»؟ احدی اینجا نیست! من هستم و این بچه! ابراهیم گفت: «إِلَی رَبِّ هَذِهِ الْبَنِیَّة»[9] به هر حال این سرزمین صاحبی دارد. این چه روحیه ای است! این چه عقیده ای است! این چه ایمانی است! دعا ما را به اینجا می رساند. وقتی او گفت برو من حافظم، می گوید چشم!

  پس ما یک علم داریم که حوزه و مسئول اوست. یک عبادت داریم که حسینیه و مسجد و اینهاست، اینها امر عادی است که ما معمولاً می گذرانیم. یک ناله داریم، آن ناله این نیست که ما در می خوانیم یا در تعقیبات می خوانیم، دعا می خوانیم این ثو است. الآن اگر ـ خدای ناکرده ـ به ی گفتند که شما یک غدّه بدخیم داری، او چگونه دعا می کند؟ او نمی گوید: «اللهم اشفنی»! این ضجّه می زند، دعا آن است که هم علم داخل آن است و هم عمل داخل آن است. این ناله خواجه عبدالله انصاری که خدایا مرا دارا کن نه دانا همین است، روز عرفه روز این کار است. شما در این دعای نورانی سجاد که در روز عرفه خواندند در آنجا همان دعا و تعبیری که درباره ماه مبارک رمضان هست آن تعبیر آمده؛ در ماه مبارک رمضان ما چه می گوییم؟ می گوییم: «هَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَی الشُّهُور».[10] در دعای نورانی سجاد در روز عرفه این است که این روز «شَرَّفْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ عَظَّمْتَه‏»[11] این شبیه ماه مبارک رمضان است، زمان دعاست. کنار کعبه، زیر آن ناودان، در مُستجار، آنجا که هاجر ناله زد، آن زمین جای استجابت دعاست، عرفه هم جای استجابت دعاست. این صحنه که برای همه ما هست، حالا یا زود یا دیر. وقتی می گویند پاها را به طرف قبله دراز بکشید، ما چه حالی داریم؟ چه ی مشکل ما را حلّ می کند؟ الآن باید حلّ کنیم. آن روز که نه حالش را داریم نه بر فرض هم داشته باشیم ی از ما قبول می کند. ما هستیم و ابدیت! سخن از ده سال و بیست سال و سی سال و سی میلیارد سال و سیصد میلیارد سال نیست، خالِدینَ فیها أَبَدا[12] این حرف زیر این آسمان، فقط حرف انبیاست که انسان مرگ را می میراند، مرگ تحت سلطه انسان است کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ،[13] نه «کل نفس یذوقها الموت»، مرگ ما را نمی چشد و هضم د، ما مرگ را هضم می کنیم، هر ذائقی مذوقش را هضم می کند، پس ما باید ابدی فکر .

  بهترین راه هایی که برای ما هست همین ادعیه ای است که با ناله همراه . وجود مبارک سجاد در همین دعای عرفه روز نهم می گوید خدایا! در تمام روی زمین از من پَست تر احدی نیست: «أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ وَ أَذَلُّ الْأَذَلِّینَ»؛[14] خدایا همه را تو آفریدی، تو ارزشگزاری می کنی. من بگویم مثل آن مورچه ضعیف هستم، نه از او پَست تر هستم، مثل آن ه ام از او پست تر هستم. از من پست تر در عالم احدی نیست؛ این دعای سجاد است در روز عرفه. این چه ح ی می بیند؟ آن ح ی که دست و پا را به طرف قبله ید، یک ه می تواند برای خودش حرکت کند یا یک مگس! ما آن هم در آن ح که دست و پا را رو به قبله می کنند آن هم نیستیم. الآن یک ه وز وز می کند راه خودش را طی می کند؛ اما وقتی گفتند دست ها و پاهایش را به طرف قبله بکشید، کاری از ما ساخته نیست. «أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ وَ أَذَلُّ الْأَذَلِّینَ وَ مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا»؛ از من در تمام عالم پست تر احدی نیست. همین سجاد در همین دعای «عرفه» که این بیان را دارد، وقتی مورد عنایت الهی است بالای منبر شام قرار گرفته گفت مردم بدانید در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست و درست گفت: «أَنَا ابْنُ مَکَّةَ وَ مِنَی أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ الصَّفَا، انا بن کذا انا بن کذا، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَی، أَنَا ابْنُ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَی...،‏ أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ ا َّهْرَاء...، أَنَا ابْنُ مَنْ دَنا فَتَدَلَّی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى[15]‏»[16] فرمود یزید! بدان، دربانیانت بدانند، مردم شام بدانید در تمام مشرق و مغرب عالم مردی به عظمت من نیست و درست گفت. آنکه با خدای خود می گوید از من پست تر نیست، وقتی به مقام ت می رسد خلیفة الله می شود تالی تلو قرآن می شود عِدل قرآن می شود جانشین پیغمبر می شود، می گوید در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست و درست هم گفت.

  غرض آن است که عرفه را رایگان از دست ندهیم، یک؛ با دین بازی نکنیم، دو؛ با خودمان بازی نکنیم، سه؛ ما ابدیت در پیش داریم، چهار، قهراً نه بیراهه می رویم و نه راه ی را می بندیم. در همین زمینه وجود مبارک سجاد در دعای «عرفه» دارد که خدایا بقیه عمر مرا هم توفیق بده که در حج و عمره بگذرانم خوشا به حاجیان و معتمران و عاکفان کوی حق که امروز که عرفه هستند در سرزمین مکه اند در سرزمین حجازند؛ اما خدا و خدا! خ که همه را به کعبه دعوت کرده، فرمود اگر احرام بستی این طور نمی شود که من در را به روی هر ی باز کنم، شما باید اطراف شهر بگردی، داخله شهر نه، محدوده شهر نه، از محدوده حرم باید بروی بیرون، ناله بزنی، روی شن ها بخو ، آماده بشوی، بعد وارد حرم بشوی. حاجی این کار را می کند. حاجی وقتی عمره تمتّع خود را انجام داد معمولاً روز ترویه، روز هشتم کم کم احرام می بندد که شب نهم را در سرزمین عرفات بمانند. آنچه واجب است از ظهر تا غروب روز نهم است که باید در سرزمین عرفات باشد. این می خواهد بیاید دور کعبه بگردد، چه ی راهش می دهد؟ این گونه نمی شود، اوّلاً باید از شهر بروی بیرون، ناله بزنی بعد اجازه بدهند وارد شهر بشوی بعد بیایی کنار کعبه طواف ی. این حاجی ها مأمور هستند، بر آنها واجب است که از شهر بروند بیرون، از حرم بروند بیرون. عرفات از حرم بیرون است، بیرون حرم است. آنجا ناله می زنند ضجه می زنند گریه می کنند، غروب روز نهم از عرفات می آیند در مشعر، اینجا هم بیرون است، در این شن ها می خوابند ناله می زنند ضجه می زنند؛ بعد فردای آن روز وارد سرزمین منا می شوند، آنجا آن اعمال را انجام می دهند، بعد لیاقت پیدا می کنند وارد حرم بشوند، کنار کعبه طواف ند بشوند حاجی. این طور نیست که هر ی وارد مکه بشود، بشود حاجی. اوّل باید بیرون برود، از حرم بیرون برود، آنجا ناله بزند، آنجا اذن بگیرد وارد محدوده حرم بشود.

  بنابراین روز عرفه چنین فرصت زرّینی هست. ما هستیم و ابدیت در پیش است. این چنین نیست که حساب دو سال و ی ال و صد سال و امثال آن باشد. ابدیت خود را باید در همین ایام تأمین و بهترین زمان، روز عرفه است. حقوقی بر گردن ماست ادا کنیم. ی حق بر گردن ما دارد ادا کنیم. ما حقی بر گردن ی داریم او را آزاد کنیم. ناله بزنیم، تا این حوادث سختی که در پیش داریم ما را حفظ د؛ وگرنه هر روز یا به این سمت بگردیم یا به آن سمت گرایش د این خطر را قرآن کریم گوشزد کرد، فرمود اکثر مؤمنین یک غدّه بدخیم شرک در آنها هست: وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُون‏؛[17] با غدّه شرک انسان چه کار می کند؟ وقتی به عرض د که چگونه اکثر مؤمنین مشرک اند؟ فرمود همین که می گویند خدا هست ولی! خدا هست اما![18] «اما» در کنار خدا یک «اما و ولی» دارد! اگر فلان نبود مشکل ما حلّ نمی شد! وقتی به عرض د این آیه معنایش چیست؟ آیه می گوید اکثر مؤمنین مشرک اند! بت پرست هستند! یا فلان شخص را می پرستند یا مقام را می پرستند یا حزب را می پرستند یا مال را می پرستند. وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُون‏، این دعا برای این است که انسان را موحّد د. بهترین فرصت این است که با خدایمان از راه ناله بگوییم خدایا! آن توفیق را به ما عطا کن که غیر از تو را نپرستیم و غیر از تو چیزی نخواهیم، چون همه نعمت ها از توست «مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْکَ»؛[19] آن وقت در این فرصت های زرّین، نظام خود را، کشور خود را، مملکت خود را، ملت خود را، ت خود را، جامعه ی را، امت ی در سراسر را، حاجیان و معتمران و عاکفان کوی حق را که در سرزمین عرفات امروز به سر می برند بعد وارد منا می شوند بعد مکه، همه اینها را دعا کنیم. طوری نیست که حالا اگر همه اینها را دعا کردیم چیزی کم بیاید! هیچ کم نمی آید. «یا من لا تَزِیدُهُ کَثْرَةُ الْعَطاءِ الّا جُوداً وَ کَرَما»،[20] چون کم نمی آید برای همه دعا می کنیم و دومین روزی است که سالار شهیدان از مکه به طرف کربلا حرکت د، «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ عَلَیْکَ مِنِّی سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّی لِزِیَارَتِکَ السَّلَامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَی أَوْلادِ الْحُسَیْن وَ عَلَی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏‏ و رحمة الله و برکاته».[21]

  «غفر الله لنا و لکم». پروردگارا امر فرج ولی ّات را تسریع بفرما!

  نظام ما، ما، مراجع ما، ت و ملّت و مملکت ما را در سایه ولیّ ات حفظ بفرما!

  خطر سلفی و تکفیری و ی را به استکبار و صهیونیسم برگردان!

  این کشور ولیّ عصر را تا ظهور آن حضرت از هر خطری محافظت بفرما!

  مشکلات اقتصادی و ازدواج جوان ها را در سایه لطف ولیّ ات برطرف بفرما!

  جوانان مملکت و فرزندان ما را از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده!

  این دعا را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما!

  حاجیان و زائران و عاکفان و معتمران و مُحْرمان را سلامت و صحت ویژه مرحمت بفرما!

  «غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»


  [1] . مصباح الشریعة، ص13.

  [2] . سوره دخان، آیه56.

  [3] . سوره توبه، آیه122.

  [4] . الدعوات (للراوندی) / سلوة الحزین، النص، ص18.

  [5] . سوره نمل، آیه62.

  [6] . الإقبال بالأعمال الحسنة (ط ـ الحدیثة)، ج‏2، ص74.

  [7] . سوره ابراهیم، آیه37.

  [8]. دیوان سعدی، غزل40؛ «دگر به روی کَسم دیده بر نمی باشد ٭٭٭ خلیل من همه بت های آزری بش ت».

  [9] . الکافی (ط ـ الإسلامیة)، ج‏4، ص201.

  [10] . الإقبال بالأعمال الحسنة (ط ـ الحدیثة)، ج‏1، ص80.

  [11] . الصحیفة السجادیة، دعای چهل و هفتم.

  [12] . سوره نساء، آیات57 و 122 و ... .

  [13] . سوره انبیاء، آیه35.

  [14] . الصحیفة السجادیة، دعای چهل و هفتم.

  [15] . سوره نجم، آیات8 و 9.

  [16] . بحار الأنوار (ط ـ بیروت)، ج‏45، ص138 و 139.

  [17] . سوره یوسف، آیه106.

  [18]. تفسیر نور الثقلین، ج2، ص476.

  [19] . مصباح المتهجد و سلاح المتهجد، ج1، ص63.

  [20] . الإقبال بالأعمال الحسنة (ط ـ الحدیثة)، ج‏1، ص139.

  [21] . مصباح المتهجد و سلاح المتهجد، ج2، ص776.

  ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۸:۴۰
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - ناله ,است، ,انسان ,عرفه ,دعای ,الله , سجاد ,کنار کعبه ,دعای نورانی ,استجابت دعاست ,دعای «عرفه» ,الإقبال بالأعمال الحسنة ,یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ ب
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,embed ,aparat ,width ,frame ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,width 100% ,embed frame ,iframe aparat embed ,aparat embed frame ,embed frame iframe ,frame iframe {position
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  < on style='border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; padding: 5px; color: inherit; cursor: pointer; overflow: visible; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 24px; border-radius: 4px; margin: 0px; height: 26px; transition: opacity 0.15s, background 0.15s, visibility 0.15s; position: relative; float: left; background: url("data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabgaaaaccayaaab75n/uaaaaduleqvr42u2tsq3aiawe2yarmkjgycimwiimwgjufmaijoc8lmjdiijd+asrr3i9mwzjhxoymogfmaivvqct4aexynlvek2zmekvfodqvqc1rl/sve8faq20cmiivuygqr5zmjdh6rixqif8nmhagmezhrhndu+1t3s3o0caaaaaaelftksuqmcc") 50% 50% no-repeat;'> 00:00 00:00 < on style='border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; padding: 5px; color: inherit; cursor: pointer; overflow: visible; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 27px; border-radius: 4px; margin: 0px; height: 26px; transition: opacity 0.15s, background 0.15s, visibility 0.15s; position: relative; float: left; background: url("data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabsaaaaccayaaacq0cttaaaa30leqvr42u2uzqmembcftwnlsarlsakpwvjswpzgcqev6sks5iielcelzl6fjwxcdlllt3nwkb8hxxlqv01nzc/z9739l8gbbre0j94aibk3oacejccpcm2gauy6zh3asr/vit5at8zzbbzcowdnwypqs0ymqm2tekpdkwzbns1xqrmqwgramtk8z5rd1k3tjjglyf2wzfi2oew2jqpm4hohhhmojncdaxtlnghiyalxhrlpmnsfou+dtpkrjooc+/f1n/bpzljhitxfap77i1w3440uxalrzqpu1ntk8gf0y3zyjavd3aaaaabjru5erkjggg==") 50% 50% no-repeat;'> < on style='border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; padding: 5px; color: inherit; cursor: pointer; overflow: visible; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 24px; border-radius: 4px; margin: 0px; height: 26px; transition: opacity 0.15s, background 0.15s, visibility 0.15s; position: relative; float: left; background: url("data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabgaaaaccayaaab75n/uaaaabeleqvr42u2r0qnaiaxeu1lwc5/+zyks4ttwjws0qifrp+/bkymlodclelkn1tpg5tleyf2yymuzvcaozdtwgu85pjge/+npyutjg1uts/9+si0+y6gcrtunlhkjhbjazycd8x28ijtmhjatd4get9uediktaaaaaelftksuqmcc") 50% 50% no-repeat;'>

  أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

  «الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی جمیع الأنبیاء و المرسلین سیّما خاتمهم و أفضلهم محمّد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اهل بیته الأطیبین الأنجبین سیما بقیّة الله فی العالمین، بهم نتولّی و من أعدائهم نتبرّء الی الله».

  مقدم شما بزرگواران، نخبگان، فرهیختگان حوزوی و ی، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می داریم. بخش پایانی ماه پربرکت ذی قعده، گذشته از زیارت اختصاصی وجود مبارک رضا(سلام الله علیه)، متعلّق به شهادت جواد(سلام الله علیه) است. روز آ این ماه یعنی آینده، سالروز شهادت نهم جواد(سلام الله علیه) هست. کلام این ذوات قدسی نور است.

  یکی از کلمات نورانی جواد(سلام الله علیه) این است که «مَن أصغی إلى ناطِقٍ فَقَد عَبَدَهُ فإن کانَ النّاطِقَ عن اللّه‏ِ فقد عَبَدَ اللّه‏َ وإن کانَ النّاطِقَ عن إبلیسَ فقد عَبَدَ إبلیسَ»؛[1] فرمود هر گوش به حرف گوینده ای می دهد و منظور از این گفتن, تنها گفتن در قبال نوشتن یا رفتن و مانند آن نیست, اگر در سوره «ق» ذات اقدس الهی فرمود: ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ؛[2] انسان هیچ حرفی نمی زند مگر اینکه فرشته ای مراقب او و آماده اوست این قول در قبال فعل یا رفتن نیست، این قول کنایه از مطلق کار اوست. انسان هر کاری که می کند، فرشته ای که مراقب و آماده است؛ نه اینکه یکی رقیب است و دیگری عتید، بلکه آنکه در دوش راست است او هم رقیبی است عتید و آنکه در سمت چپ است او هم رقیبی است عتید

  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - فرمود ,یعنی , ,سوره ,است، ,الله , جواد ,الله علیه ,نورانی ,سلام الله ,جواد سلام ,مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ ,إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ ,قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْ?
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم


  برچسب ها : بسم الله الرحمن الرحیم - iframe ,100% ,aparat ,embed ,iframe aparat ,aparat embed ,100% height ,embed frame ,width 100% ,iframe aparat embed ,aparat embed frame
  بسم الله الرحمن الرحیم
  < on style='border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; padding: 5px; color: inherit; cursor: pointer; overflow: visible; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; width: 24px; border-radius: 4px; margin: 0px; height: 26px; transition: opacity 0.15s, background 0.15s, visibility 0.15s; position: relative; float: left; background: url("data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabgaaaaccayaaab75n/uaaaaduleqvr42u2tsq3aiawe2yarmkjgycimwiimwgjufmaijoc8lmjdiijd+asrr3i9mwzjhxoymogfmaivvqct4aexynlvek2zmekvfodqvqc1rl/sve8faq20cmiivuygqr5zmjdh6rixqif8nmhagmezhrhndu+1t3s3o0caaaaaaelftksuqmcc") 50% 50% no-repeat;'> 00:00