چند دروغ رایج بین ما ایرانیان ؛

۱-کار که عار نیست!


۲-پول که شخصیت نمیاره!

۳-فکر کردی چی ، مملکت قانون داره!


۴-تلاش کنی به هرچی که بخوای میرسی!


۵- پول چرک کف دسته!


۶-بچه -دختر ، پسرش فرق نمیکنه!


۷-و پر کاربردترین دروغ ، پشت تلفن:


"اونم سلام میرسونه"