ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ

نتایج جستجوی عبارت ' ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
میخوام بگم که...  
ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ . . . . . . . . . .1 ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ .2 ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ .3 ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ .4 ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ , ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ .5 ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ .6 ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ .7 ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﻭﻭﺳتون ﺩﺍﺭﺭﺭﻡ ... .8 ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعصاب نداری نخون!  
1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کن3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !! 16 و نگاه کن8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعصاب  
اﮔر ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﮐﻼ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺷﻮ ﻭ ﻧﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮﻥ .............................-1ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ-2 ﺑﺮﺍ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ-3 ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﯽ،ﺷﻤﺎﺭﻩ. 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺪﻩ ﮐﻦ-4 ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ،ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ-5 ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ-6 ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ-7 ﻣﯿﺨ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یه حرفی دارم باهات  
ﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩﮐﻦ4. آرﻭﻡ ﺑﺎﺵ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ . !!8.ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14ﺭﻭﺑﺒﯿﻨﯽ9. ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﻤ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یه حرف مهم  
یه حرف مهم:::1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ کامنت نذاری !!8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگه اعصابت ضعیفه نخون  
اگر اعصابت ضعیفه نخون!!!!!!!! اگر اعصابت ضعیفه نخون!!!!!!!! 1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خعلی باحاله...!!  
1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ نظر ندی 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ﯾﻪ ﮐﻢ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعصاب  
اﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻧَﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ..............................خوش حالم ک رسیدی.1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ یه کامنت بذار.دمت گرم8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
واقعیت  
ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻧَﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ .. |: . . . . . . . . . 1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !! 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
واقعیت  
ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻧَﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ .. |: . . . . . . . . . 1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !! 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اولیش برای صالی که تو جنوب مارو خفه کرد  
با سبک آرمین بخون!! ********** صدامو داری ...؟ به احترامت هیچوقت حتی من... نداشتم به عمت کاری... .................. انداختیم ، با این که میدونستی ... ترمه آ م و تو این ترم نیس اون حسی... که تو ترم اول بود و هست ... شاید از اول این من بودم که نباید برمیداشتم با تو درس ... رو همه حاضری هام ، بستی چطور چشاتو ...؟ هیس هیچی نگو ، فقط ببر صداتو... ببین چه دپرسم... ! ببین چه بی حسم ...! مجموعه کل واحد هام به 40 تا هم نمیرسن... با تشکر از هنرنمایی خوب ی ! ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻧَﺮﻭ ﭘﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خخخخخ  
سلام 1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7.باید شماره ی 5 رو ببینی 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ, ﺷﻤﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بعععععععععلهههه!!!!!!!!!!  
ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻧَﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ .. |: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑهت بفهمونم بالا بری پایین بیای دوست دارم !! 8. ﭼﯿﺰﯼ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خخخخخخخ  
. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩﮐﻦ 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ کامنت نذاری !! 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ﯾﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تست اعصاب  
لطفا به تک تک دستورات عمل کنید...1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !! 16 و نگاه کن 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تست اعصاب  
لطفا به تک تک دستورات عمل کنید...1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !! 16 و نگاه کن 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگر اعصابت ضعیفه نخون!!!!!!!!  
1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ﯾﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
....  
1- ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ نظر ندی 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ﯾﻪ ﮐﻢ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کلا قصد آزار دارم  
سلام 1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ کامنت ندی 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نــــــــــظــــــر  
. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ 2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐن 3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ 7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ نظر ندی 8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ 9. ﯾﻪ ﮐﻢ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یه داستان .......  
تو ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ ...! ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ … ﺁﻗﺎ .. ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺍﺯﻡ ﺑﺨﺮ !! ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ … ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ … ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ... ﺍﮔﻪ ۴ ﺗﺎ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ …...!! ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﻤﺖ ﭼﯿﻪ ؟ ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ...! ﻣﯿﺮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ...! ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯿﺨﺮﯼ ﺑﺮﻡ ...! ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﺍﺯﺕ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ...! ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻢ ﺑﯿﺎﻥ ﻫﻤﺸﻮ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ...! ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﮐﺠ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یه داستان .......  
تو ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ ...! ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ … ﺁﻗﺎ .. ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺍﺯﻡ ﺑﺨﺮ !! ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ … ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ … ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ... ﺍﮔﻪ ۴ ﺗﺎ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ …...!! ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﻤﺖ ﭼﯿﻪ ؟ ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ...! ﻣﯿﺮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ...! ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯿﺨﺮﯼ ﺑﺮﻡ ...! ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﺍﺯﺕ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ...! ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻢ ﺑﯿﺎﻥ ﻫﻤﺸﻮ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ...! ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﮐﺠ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
........  
ﭘﺴﺮ ﺍﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﻪ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﻪ !!! ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺑﺪﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﮐﻨﻪ ... ﯾﺎ بهت ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻪ ... ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﮐﻔﺸﺖ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ وتو هم باید داشته باشی... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺪ،ﻧﮕﺎﺵ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺸﻪ... زود زود ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
♥ هیچی ندارم بگم ...!  
♥ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ...! ♥ ♥ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ… ﺁﻗﺎ .. ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺍﺯﻡ ﺑﺨﺮ !! ♥ ♥ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ …ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ … ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ ♥ ♥ ﺁﻗﺎ ...ﺍﮔﻪ ۴ ﺗﺎ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ…...!! ♥ ♥ بهش گفتم اسمت چیه ؟ کلاس چندمی ؟ ♥ ♥ گفت فاطمه ...! میرم چهارم ...! اگه نمی ی برم ...! ♥ ♥گفتم می م ﺍﺯﺕ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ...!♥ ♥ دوستامم بیان همشو ازت می یم ...! ♥ ♥ مامان بابات کجان فاطمه ...؟♥ ♥ گفت ﺑﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غریبه....  
❥میخــــــوام بااونی ک عشقمو گرفت چندکلمه دردودل کنم...عشقم ... ﻋﺸــــــــــــــﻘﺖ ﺷﺪ؟!ﻋﺸــــــــــــــــــــــﻘﺶ ﺑﺎﺵ ... ﭘـــــﺲ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺷﻨﺎﺕ ﮐﻨﻢ:ﺑﻬﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ....ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺁﻫــــــﻨﮓ ﺧﻮﻧﺪ, ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪﯾﺸﻮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﺎیشی... ﺑﺰﺍﺭ ﺻﺒﺤﺎ ﺑﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷﻪ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ کنه... ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﺯﺭتی ﻧﮕ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر....  
آجیای گلم بخونیدش: .................................................................. با ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ, ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦﺑﺎﺷﯽ؟ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ؟ ! ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ! ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ! ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭﯼ ! ﻛﻪ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ ! ﺍﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ ! ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﺷﮑﺘﻮ ﺩﺭﺍﺭﻩ ! ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍ ﭼﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺬﮐﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﯿﺮﻩ؟ ! ﺍ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺑﺮﺱ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ  
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯼ....ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ!....ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟!ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮎ ﺩﯾﺸﺐ ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﻤﻮ ﻧﺪﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ.....ﺍﻟﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﮒ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ!ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯿ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺑﺮﺱ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ  
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯼ....ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ!....ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟!ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮎ ﺩﯾﺸﺐ ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﻤﻮ ﻧﺪﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ.....ﺍﻟﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﮒ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ!ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯿ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
.........  
ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ…ﺁﻗﺎ.. ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺍﺯﻡ ﺑﺨﺮ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ …ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ…ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ...ﺍﮔﻪ ۴ ﺗﺎ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﻤﺖ ﭼﯿﻪ… ؟ ﻓﺎﻃﻤﻪ…ﺑﺨﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ… ؟ ﻣﯿﺮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ…ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯽ ی برم ﻣﯽ ﺧﺮﻡ ﺍﺯﺕ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻢ ﺑﯿﺎﻥ ﻫﻤﺸﻮ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﮐﺠﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ؟؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺶ....................ﻣﺎﺭﮎ ﻟﺒﺎﺳﺎﺭﻭ .ﺧﯿﻠﯽ ﺭﻭ ﻣﺨﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ....ﻫﯿﺲ !!ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺖ ﭼﻨﺪﻩ ؟ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ، ﺳﺎﮐﺖ ، ﻫﯿﯿﺴﺴﺴﺴﺴﺲﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﭼﻨﺪﻩ ؟؟ﻣﻨﺤﺮﻑ ، ﻣﺒﺘﺬﻝ ، ﻣﻔﺳﺪ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺽ ، ﺍﺷﺮﺍﺭ ، ﻏﺮﺏ ﺯﺩﻩﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﺪ، ﺗﻮ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺪﯼ؟؟ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯽ؟؟ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟ﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻭ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺟﻮﺍﺏﻧﻤﯿﺪﻩ،ﺍﯾﻦ ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻮ؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من هنوزم از درد ها مینویسم  
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻘﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻣﺸﮑﻠﻢ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﻥ ! ......... ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﮑﺎﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻣﺸﮑﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ . ......... ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺳﺘ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبلیغ  
یارو میگه ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ ﺁﮔﻬﯽ ﺑﺪﻡ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺭﻭ بفرﻭﺷﻢ ... ﺩﯾﺪﻡ ﯾﺎﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﻣﻨﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﭻ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ؛ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ، ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﮐﻮ ، ﺷﻤﺎﺭﺕ ﭼﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮفا ... ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ !!! ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺪﻡ گفتم ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﺍ ﭼﯿﻪ !؟ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻗﺎ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بی خیال ...  
من ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﯾﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻭﺭﮐﯿﻪ،ﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﻟﮑﯿﻪ ...ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ،ﻭ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ...ﺳﺨﺘﯿﺶ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺮﻑ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻧﻪ ،ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺷﺪﻧﻪ ...ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ! ! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای خانوم!  
ﺷﻤﺎﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ ...ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮَﻣﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮِ!ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﺭﻭﺷﻦ ِﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﻤﻢ ﻧﯿﺴﺖ !ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﻪ! ﺍﺻﻦ ﺩﺍﻏﻪ ! ﻻﮎ ِﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ ﻻﮎ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ ﻫﺎ!ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻻﮎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺧﻮﺑﻢ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درد داره...  
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ !!!!! ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﯿﺎﺭﯼ,,, ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ,,,ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﺍﺵ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ ﻭ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﻟﺒﺖ ,,,ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﻭ ﻋﻘﻞ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻩ ﺩﯾﮕﻪ ,,,ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ,,,ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﺠﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﯽ ,,,ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﺍﺕ ﺟﺬﺍﺏ ﺗ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
محاسبه رگرسیون پروبیت در spsshtml قیمت برنج دل.html پاو وینت آموزش درس هشتم عربی پایه نهم فعل ماضی استمراری طرح کرامت پایه دوم ابت واحد کار ادب و تواضع ،احسان،قانون مداری، مهرورزی ،مدیریت غم و اندوه ،مدیریت خشم،،وفای به عهد سکانداران وزارت کشور در 39 سال؛ از حاج‎سیدجوادی تا رحمانی فضلی ای بابا هیأت ، اقتصادی و نظامی افغانستان امشب وارد تهران می شود معنی اسم هیاس.html خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی آکورد گیتار خدا چرا عاشق شدم من محمود وصفی.html حاشیه های موسسه دارای مجوز کاسپین ورود لاریجانی به ماجرای کاسپینی ها پند عبرت تبریک عید غدیر به خط نستعلیق.html پاسا مقاله اینترنت اشیاء آهنگ اضطرابم بیخودی نیست قراره بازم که عشقمو ببینم آکورد حبیب نفسم گرفت از این شهر.html نمونه سوالات مدیریت تکنولوژی طارق خلیل.html چلسی 2 0 استوک سیتی کاپیتان تری تمام نمی شود مراسم سخنرانی و زیارت عاشورا به مناسبت ماه محرم در پیام نور غرق آباد.html م به عنف در بیرجند اهنگ ترکی قشقایی اینانمادینگ سن از حمید احمدی هواپیمای فرودگاه مانع ایرانی عربستان امدادی هواپیمای ایرانی مانع فرود فرود هواپیمای محموله کمک های اجازه ورود فرود هواپیمای ایرانی معنی لغت abnormal morphology.html مفهوم p_lccچیست صبحانه بوفه در هتل یعنی چه.html المپیاد روش کانسپت مپ کشیدن بین سه مقاله ارتباط.html عنوشته خوشحالی یعنی اینکه تولد برادرزاده ات باشه.html مواد سلاح پلیمری استفاده ساخت مواد پلیمری طراحی سلاح سازنده اسلحهhtml تحقیق صفحه ی ٤٨ عربی کلاس نهم.html لبه دوزی رومیزی.html فامیل احلام خواننده ایرانی چیه؟ شماره شبکه eurotic tv.html اکورد یادگاری مهدی جهانی.html سوالات مطالعات چهار گزینه ای از درس یک تا هفتم.html اثبات معادله بقای جرم در مختصات استوانه ای.html تعیین حق ولیه و حق النظاره مشخص از درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل خلاف شرع و قانون است یادداشت صد و هفده معرفی و فایل کامل طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش 100 راس قانون مشاغل سخت چه وقت اجرا می شود؟ ثبت نام دوره بهورزی کی میباشد سود دستگاه خودپرداز بانک انصار.html متن خوش آمد گویی در جلسه دفاع.html روش کلاسداری شرایط اجرای قالب تشبهی آدرس رستورانهای طرف قرارداد با رهسا.html خبرت هست؟ پروژه avr ارسال و دریافت پیامک و کنترل تجهیزات با ماژول sim800c هوشمند الکترونیک آرانیس شماره تلفن نظریhtml طراحی دیوار برشی بتنیدر ساختمان بتنی.html با ذکر کدام کلمات کشف القلوب صورت میگیرد بسیار مجرب.html جواب سوالات نگارش پنجم صفحه.html قیمت ایرانیت پلاستیکی هرمتر چقدر است.html اختصاص110 میلیارد ریال اعتباربرای پروژه های آبرسانی مناطق روستایی شرق هرمزگان.html طلسم جغد در دفینه باستانی.html پیام مدیریت باید ها و نبایدهای سفر قسمت سوم مدینه منوره طرح تشویقی دبستان پسرانه.html بک آپ گرفتن از تنظیمات مودم tp link.html داستانی از زبان فارسیhtml عضویت در گروه پولداران تلگرام.html نحوه گرفتن vbg.html محترم ریاست ریاست محترم آقای جناب آقای سخنرانی ریاست جلسه معارفه سخنرانی ریاست محترم جذب نیرو کمک بهیار بیمارستان تصاویر جشن عروسی جنجالی حدیث میرامینی و مجتبی رجبی ع گرمازدگی جوجهhtml جملات زیبا جهت شعار دیوار مدرسه.html راهنمای مراحل بازی grimma.html نتایج آزمون آمادگی جسمانی استان تهران.html مصاحبه با مدیرعامل شرکت بادران گستران آهنگ پیشواز فک نکن ازمهدی یوسفی کانسپت در انیمیشن چیست.html تعبیر خواب شستن حیاط با شلنگ اب.html هر کیلو ولت چند آمپر جریان میکشد؟.html نمونه متن استشهاد محلی برای نداشتن توان پرداخت هزینه تمبر مهریه.html قاتی پاتی دعا برای از چشم انداختن مادر شوهر.html صفات خدا در جوشن کبیر بابک محمدی طرح کار درس نهم علوم پنجم کلاس های واحدهای مجری آزمون ارشد آزاد فردا تعطیل است ترجمه ی اهنگ şu yerdesin ismail yk نت اهنگ چته رفیق عاشق من برای سه تار بهترین آهنگ های داریوش اقبالی.html داستان کوتاه پند آموزhtml تصویر ترموستات کولر اسپلیت.html توضیح تولید فسفو گلیسرید نمونه سوالات تستی شرایط عمومی پیمان.html فایل فلش نایاب فارسی galaxy on5 2016 g5520 نمونه کارت ویزیت بیمه عمر پاسارگاد.html نمره شیوه نامه دانش ادبیات فارسی بارم بندی ارزشی دروس ادبیات فارسیhtml وصیت نامه شهید م ع حرم حسین همدانی فایل فلش فارسی تک سیم کارت y360 u93 عصبانیت کریمی در بابل دیگه مغزم کار نمی کنه سوالات کنکور93 نوحه دور منیم ای آرخا بلیم.html کوزه اگر کوزه بدون دسته باشد نحوه ساختن اکانت در بازی کلش اف زامبی.html مقاله انگلیسی با ترجمه در مورد انرژی های تجدید پذیر بادی و خورشیدی.html شعر کورش آباد سوالات تستی فصل سوم دانش خانواده وجمعیت رایگان زیرنویس iboy 2017 با
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.332 seconds
RSS