ﻓﺮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻠﺶ ﻣﻢ ﻣﻮﺭﻱ

نتایج جستجوی عبارت ' ﻓﺮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻠﺶ ﻣﻢ ﻣﻮﺭﻱ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
20خیانت مهم رضا خان....  
ﺑﻴﺴﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ :١ - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ٢ - ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ٣ - ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺕ٤ - ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﯿﺖ٥ - ﻳﻚ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ٦ - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ٧ - ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ٨ - ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺍﻣﺮﻭﺯﻭدیروز  
ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﻭﻣﺪﻡ و ﻋﺮﺑﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﻫﺎﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻳﻜﻪ ﺍﻟﺎﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪم ﻓﻘﻄ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﻙ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻓﻨﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻗﻀﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻡ و ﺍﻟﺎﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻛﻪ ﺭﻭﺣﺶ ﺗﻮﺍﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﻤﺎﻫﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﻳﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻔ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدمات ارزنده رضاشاه به ایران  
ﺑﯿﺴﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ : 1.ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ 2. ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 3. ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺕ 4.ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﯿﺖ 5. ﯾﻚ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ 6. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ 7.ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 8. ﻧﺎﺑ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدمات ارزنده رضاشاه به ایران  
ﺑﯿﺴﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ : 1.ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ 2. ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 3. ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺕ 4.ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﯿﺖ 5. ﯾﻚ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ 6. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ 7.ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 8. ﻧﺎﺑ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فکر +  
ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پست اسکریپت ps2  
پست اسکریپت ps2 این فرمت در واقع زبان مشترک دستگاه های وجی حرفه ای است. فایلهای آماده ی وجی و چاپ ابتدا به این فرمت که زبان استاندارد برای تعریف نوع و محل عناصر صفحه و دیگر مشخصات آنهاست تبدیل میشوند. دستگاههای وجی حرفه ای این فرمت را به عنوان فرمت استاندارد تعریف عناصر صفحه میشناسند و اطلاعات آن را بر روی محیط وجی مثل ، پلیت، کاغذ و... منتقل میکنند. فرمت pdf ارتباط بسیار با فرمت ps دارد. در حقیقت فرمت pdf همان فرمت ps ولی با امکان مشاهده با نرم افزارac ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
…  
ﮔﺎﻫﯽ .. ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه فلش مموری و هارددیسک خود را به صورت 100% فرمت کنیم؟!  
شاید برای شما این مشکل پیش آمده باشد که فلش مموری خود را قفل کرده باشید و نتوانید آن را فرمت کنید. یا اینکه به دلیل ویروسی شدن قادر به فرمت نمی باشید با این ترفند به راحتی می توانید هارد یا فلش مموری خود را فرمت کنید. مرحله اول: ابتدا run را اجرا کرده و وارد بخش cmd می شویم. مرحله دوم: فلش مموری خود را وصل می کنیم. اگر فلش مموری ویروسی باشد فلش مموری را باز نکنید. مرحله سوم: وارد بخش cmd شده و دستور زیر را می نویسیم. ” format g: /fs: fat32 ” مرحله چهارم: به جای g ن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه فلش مموری و هارددیسک خود را به صورت 100% فرمت کنیم؟!  
با این آموزش فضای فلش مموری و هارد به صورت 100% فرمت شده و حافظه به ح کارخانه در می آورد. به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ شاید برای شما این مشکل پیش آمده باشد که فلش مموری خود را قفل کرده باشید و نتوانید آن را فرمت کنید. یا اینکه به دلیل ویروسی شدن قادر به فرمت نمی باشید با این ترفند به راحتی می توانید هارد یا فلش مموری خود را فرمت کنید. مرحله اول: ابتدا run را اجرا کرده و وارد بخش cmd می شویم. مرحله دوم: فلش مموری خود را وصل می کنیم. اگ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه فلش مموری و هارددیسک خود را به صورت 100% فرمت کنیم؟!  
با این آموزش فضای فلش مموری و هارد به صورت 100% فرمت شده و حافظه به ح کارخانه در می آورد. به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ شاید برای شما این مشکل پیش آمده باشد که فلش مموری خود را قفل کرده باشید و نتوانید آن را فرمت کنید. یا اینکه به دلیل ویروسی شدن قادر به فرمت نمی باشید با این ترفند به راحتی می توانید هارد یا فلش مموری خود را فرمت کنید. مرحله اول: ابتدا run را اجرا کرده و وارد بخش cmd می شویم. مرحله دوم: فلش مموری خود را وصل می کنیم. اگ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمت یک دیسک فلاپی در ویندوز xp  
معمولاً وقتی دیسک فلاپی از یک فروشگاه می ید، آن دیسک فرمت شده است. مطمئن شوید دیسکی که می ید برای سیستم شما فرمت شده است. اگر دیسک فلاپی شما فرمت نشده باشد امکان کپی فایل بر روی آن وجود ندارد. در ویندزو می توان فلاپی دیسکها را به راحتی فرمت کرد. همچنین می توانید با فرمت تمامی فایلهای موجود در فلاپی را که دیگر به آنها نیاز ندارید از روی دیسک پاک نمایید.برای خواندن کامل مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوکلمه حرف حساب_ چطور بفهمیم فرمت یک فایل چیست و با چه نرم افزاری باز می شود؟  
چطور بفهمیم فرمت یک فایل چیست و با چه نرم افزاری باز می شود؟ با طرح سؤال فوق، آموزش به دو بخش تقسیم می شود: 1- چطور بفهمیم فرمت یک فایل چیست؟ در ویندوز، می توانید ا پلورر را طوری تنظیم کنید که فرمت فایل ها را در انتهای نام آن ها درج کند. برای این کار، my computer را باز کنید. از منوی tools، گزینه folder options را انتخاب کنید: توجه: این تنظیمات در همه ویندوزها یکی ست. از بالای پنجره، تب view را انتخاب کنید. در این بخش فقط کافی است چک با کنار گزینه مشخص شده در تصویر ر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ترفندفرمت فلش در run  
با سلام خدمت دوستان و عزیزان گرامی امرور می خواستم یک ترفند بسیار کاربردی برای فرمت فلش . مموری کارت . هارد ا ترنال ها که فرمت نمیشن خیلی خوب جواب میده. برای این کار ابتدا از start ویندوزتون به run که همتون باهاش آشنایی دارید برید،در run اسم cmd رو تایپ کنید و اینتر بزنید.سپس صفحه ای سیاه میاد،در اون جا اگر مثلا می خواهید درایو h رو فرمت کنید،باید تایپ کنید: format h:/fs:ntfs . بعد شروع به فرمت میکنه بعدش lable یا همون اسم درایو رو هم می تونید تغییر بدید. البته در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ترفندفرمت فلش در run  
با سلام خدمت دوستان و عزیزان گرامی امرور می خواستم یک ترفند بسیار کاربردی برای فرمت فلش . مموری کارت . هارد ا ترنال ها که فرمت نمیشن خیلی خوب جواب میده. برای این کار ابتدا از start ویندوزتون به run که همتون باهاش آشنایی دارید برید،در run اسم cmd رو تایپ کنید و اینتر بزنید.سپس صفحه ای سیاه میاد،در اون جا اگر مثلا می خواهید درایو h رو فرمت کنید،باید تایپ کنید: format h:/fs:ntfs . بعد شروع به فرمت میکنه بعدش lable یا همون اسم درایو رو هم می تونید تغییر بدید. البته در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمت های صوت و تصویر در کامپیوتر  
فرمت های صوت و تصویر در کامپیوتر فرمت های صوت و تصویر در کامپیوتر درست از زمان روی کار آمدن تجهیزات صوت و تصویر در کامپیوترها، شیوه های مختلف ذخیره سازی و نحوه خواندن اطلاعات - یا همان چیزی که ما به عنوان فرمت می شناسیم - مطرح شد. برای اکثر افراد، تنها شنیدن موسیقی مورد علاقه یا مشاهده فایل های تصویری، کفایت می کند و چندان دانستن فرمت ذخیره سازی آنها ضروری نیست؛ اما این تا زمانی است که با مشکل اجرای این گونه فایل ها در محیط های مختلف نرم افزار ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمت های صوت و تصویر در کامپیوتر  
فرمت های صوت و تصویر در کامپیوتر فرمت های صوت و تصویر در کامپیوتر درست از زمان روی کار آمدن تجهیزات صوت و تصویر در کامپیوترها، شیوه های مختلف ذخیره سازی و نحوه خواندن اطلاعات - یا همان چیزی که ما به عنوان فرمت می شناسیم - مطرح شد. برای اکثر افراد، تنها شنیدن موسیقی مورد علاقه یا مشاهده فایل های تصویری، کفایت می کند و چندان دانستن فرمت ذخیره سازی آنها ضروری نیست؛ اما این تا زمانی است که با مشکل اجرای این گونه فایل ها در محیط های مختلف نرم افزار ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبدیل فرمت های صوتی و تصویری و... به هم (format factory) برای ویندوز  
شما با این برنامه می توانید به تبدیل فرمت های گوناگون تصویری، صوتی و ویدئویی بپردازید. نرم افزار از اکثر فرمت های رایج پشتیبانی می نماید و قابلیت تبدیل هر نوع فرمت فایلی را داراست، در زمینه فایل های ویدئویی می توان فرمت هایی همانند mp4, 3gp, mpg, avi, wmv, flv, swf و یا در زمینه صوتی به mp3, wma, mmf, amr, ogg, m4a, wav و همچنین در زمینه فرمت های ع و تصویر هم به jpg, bmp, png, tif, ico, gif, pcx, tga اشاره نمود.از دیگر امکانات عالی موجود در نرم افزار هم می توان به ابزارهایی همچون امکان تغ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفاوت فرمت سریع و فرمت کامل چیست؟  
در هنگام تنظیم نصب یک سیستم عامل مثل ویندوز، می توان هر دو روش quick format یا فرمت سریع و فرمت معمولی یا کامل را استفاده کرد و هارد دیسک را فرمت کرد. اما آیا یکی از این دو روش نسبت به دیگری ترجیح داده می شود یا بهتر از دیگری است؟ تفاوت بین این دو روش چیست؟ در ادامه ی مطلب به این سوالات پاسخ می دهیم. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
pdf  
pdf از آنجا که نرم افزارهای صفحه آرایی و دیگر نرم افزارها هر یک فرمت ذخیره سازی خود را دارند و اغلب نمیتوان محتوای یک فایل با فرمت مشخص را بدون استفاده از نرمافزار ایجادکننده ی آن مشاهده یا چاپ نمود، یکفرمت استانداردبا نام pdf (فرمت قابل حمل از یک رایانه به رایانهی دیگر ابداع شده است. با تبدیل صفحات ایجاد شده در نرم افزارهای صفحه آرایی به فرمت pdf ، این صفحات قابل مشاهده و چاپ از طریق رایانه های دیگر و سیستم عاملهای دیگر به . portable document format ١ وسیلهی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
aiseesoft pdf converter ultimate 3.2.8.25499 - windows  
aiseesoft pdf converter ultimate 3.2.8.25499 یکی از بهترین و کامل ترین نرم افزارهای تبدیل فرمت pdf می باشد که امکان تبدیل فرمت اسناد pdf به word، text، epux، html و ع با استفاده از تکنولوژی ocr را برای شما فراهم می کند. شما می توانید به سادگی فرمت وجی خود را بر اساس نیاز خود از بین فرمت های text, word, excel, powerpoint2007, epub, html و انواع ع شامل tiff، jpeg، png، gif، bmp، tga، ppm، jpeg2000 انتخاب کنید . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
xmedia recode v3.1.9.1 - نرم افزار مبدل فرمت های صوتی و تصویری  
xmedia recode مبدل م ی مدیا که برای تبدیل ده ها فرمت ویدئویی می باشد. این نرم افزار از فرمت های خاص ویدئو موبایل نیز پشتیبانی می کند. از آنجایی که این نرم افزار رابط کاربری ساده ای دارد لذا شما را به اشتباه می اندازد پس دقت کنید که سادگی این نرم افزار شما را به اشتباه نیندازد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ» ؟!  
«ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ» ؟!آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻟﻄﻒ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ؟!ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻱ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻛﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ آﻣﻮﺧﺖ ,والاتر ﺧﻮ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انشا  
ﺍﻧﺸﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﭼﻮﺑﯽ ﺍﺵ ﺯﺩ ﭘﺸﺖِ ﺩﺳﺘﻢﻭ ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻳﺖ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ...ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺁﻗﺎ ...ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ؟؟؟ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻛﺮﺩ ...ﭘﻮﺯﺧﻨﺪِ ﺗﻠﺨﯽ ﺯﺩﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪﺧﻮﺏ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه فلش مموری و هارددیسک خود را به صورت 100% فرمت کنیم؟!  
با این آموزش فضای فلش مموری و هارد به صورت 100% فرمت شده و حافظه به ح کارخانه در می آورد. شاید برای شما این مشکل پیش آمده باشد که فلش مموری خود را قفل کرده باشید و نتوانید آن را فرمت کنید. یا اینکه به دلیل ویروسی شدن قادر به فرمت نمی باشید با این ترفند به راحتی می توانید هارد یا فلش مموری خود را فرمت کنید.مرحله اول: ابتدا run را اجرا کرده و وارد بخش cmd می شویم.مرحله دوم: فلش مموری خود را وصل می کنیم. اگر فلش مموری ویروسی باشد فلش مموری را باز نکنید.مرحل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمت فایل های گرافیکی  
فرمت فایل های گرافیکی 1.bmp (bitmap) استاندارد فایل های گرافیکی در ویندوز می باشد که حجم بالایی نیز دارد. 2.gif این پسوند مخفف عبارت grafical interchange format است. این فرمت یکی از سه فرمت متداول برای استفاده در وب می باشد. از آنجا که این فرمت از نوع فشرده است، مودم، زمان کمتری برای فرستادن آن نیاز دارد. مزیت فایل های gif در کوچک بودن آنهاست. gif بر اساس یک سری الگوریتم های ریاضی با نام lzw شکل می گیرد که یک سری فرمول های ریاضی می باشند و برای فشرده سازی تصاویر در فایل ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نرم افزار قدرتمند تبدیل فرمت ها "format factory"  
format factory یکی از نرم افزار های قدرتمند مبدل فرمت چند منظوره برای فایل های مدیا (صوتی، تصویری) می باشد که استفاده از آن بسیار آسان می باشد و با کمک آن شما می توانید به تبدیل بین محبوب ترین فرمت های صوتی، ویدیویی و حتی ع ها، بپردازید. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نرم افزار قدرتمند تبدیل فرمت ها "format factory"  
format factory یکی از نرم افزار های قدرتمند مبدل فرمت چند منظوره برای فایل های مدیا (صوتی، تصویری) می باشد که استفاده از آن بسیار آسان می باشد و با کمک آن شما می توانید به تبدیل بین محبوب ترین فرمت های صوتی، ویدیویی و حتی ع ها، بپردازید. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمت فایل های گرافیکی  
فرمت فایل های گرافیکی 1.bmp (bitmap) استاندارد فایل های گرافیکی در ویندوز می باشد که حجم بالایی نیز دارد. 2.gif این پسوند مخفف عبارت grafical interchange format است. این فرمت یکی از سه فرمت متداول برای استفاده در وب می باشد. از آنجا که این فرمت از نوع فشرده است، مودم، زمان کمتری برای فرستادن آن نیاز دارد. مزیت فایل های gif در کوچک بودن آنهاست. gif بر اساس یک سری الگوریتم های ریاضی با نام lzw شکل می گیرد که یک سری فرمول های ریاضی می باشند و برای فشرده سازی تصاویر در فایل ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کارمزد همراه اول- فعال سازی حساب جیرینگ  
با خانم شعبان زاده به شماره زیر تماس بگیریدبابل 32311550 اطلاعات کامل مدیر دفتر شامل: شماره موبایل-شماره حساب بانک ملت- بعد از ارسال رمز و فعال سازی حساب با فرمت زیر موجودی خود را ببینید * 123 * 99 #با فرمت زیر پول خود را به حساب بانکی ارسال کنید *123*12*5000*مبلغ مورد نظر *رمز# فرمت اعداد می بایست به زبان انگلیسی باشد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمت هایی که تصاویر شما را می سازند؟  
فرمت هایی که تصاویر شما را می سازند؟ از چه فرمتی استفاده کنیم؟ بهترین فرمت ذخیره سازی کدام است؟ این سئوالات شاید به ذهن شما نیز خطور کرده باشد. انتخاب نوع فرمت و قالب بندی باید بر اساس استفاده ای که ما در آینده از تصویر خواهیم کرد ، انجام گیرد. مثلاْ میخواهیم از یک تصویر در صفحات وب استفاده کنیم پس بهترین فرمت انتخاب برای این تصویر gif و jpg می باشد. فرمت ها نیز مانند مدها تاثیرات متفاوتی برروی اندازه و حجم فایل ها دارند (چشم بسته غیب گفتم). در زیر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
قاسم سلیمانی وارد اقلیم کردستان شد سرلشکر ای وطن ترا نازم نسل قهرمان داری شیرش.html کانال انشا در مورد دهه فجر حضور پرشور مردم پای صندوق های رای ترکیب محبوب ترین بازی واقعیت افزوده با عکاسی از محیط زیست شیروانی فلاشینگ سازه نمای پروفیل نمودن نمای شیروانی آ ین پروفیل قابل تولید سازه شیروانی پنهان نمودنhtml 8 چیزهایی که من داخل مورد توقف ولایت در استانبول دوست دارم چرا بدن فرزند ره کالبدشکافی نشد؟ محتوای ازمون مجلات تربیت 24 ساعت ضمن خدمت فرهنگیان.html رایی رایی بیا بریم بمیریم؛ سپهری رو که هر چی گفتم نیومد کامل سریال frequency درآمد 12 میلیارد تومانی رونالدو از هر پست اینستاگرام eqa مرسدس، اتومبیلی که مشابه انسان همه چیز را می فهمد ع دفترچه راهنمای پکیج دیواری رادیانت.html خطایی مانند خطای مسعود بارزانی نباید تکرار شود انتشار متن کامل نامه به اوباما برای اولین بار کامل سریال colony بدون سانسور خواننده پرتغالی در سی ودومین جشنواره موسیقی فجر از عشق خواند انتخابات و بازی با پش داوری های یک ملت یادگار ؛ سخنران این هفته تهران کهربا فصل دوم پارت برترین جاذبه های گردشگری پاتایا مادرید رئال فالکائو رادامل روملو بازیکن رئال مادرید روملو لوکاکو رادامل فالکائو باشگاه رئال می د باشگاه بازیکن می د باشگاه کافه۳۶۳ ﺩﻟـﻢ ﻏﺼـﻪ ﺷـﻮﺩ تحقیق دیدار با خویشاوندان چه فایده هایی دارد؟ وعده خوش سرلشگر باقری متن مجری گری المپیاد ورزشی مدارس.html زمان خواب خیام گذرد کافه واکنش کره شمالی به طرح برای ترور کیم جونگ اون انشا درباره تصویر نویسی صفحه 23 کتاب نوشتاری هشتم.html جامانده از حذف پرسپولیس؛ منشا رکورد زد انقلاب ی دست ان خارجی را قطع کرد که چه؟ یا به اصطلاح فرنگی طور ها so what 627 دئدیم کی حق منیمکیدی باشیمی چکدیلر دارا حملات همزمان بوش و اوباما به ترامپ کلاهبرداری کفش کفش درون استانبول آموزش گام به گام دوخت والان شال.html لب اللباب.html آیین رونمایی از تندیس علیمردان خان بختیاری اهنگ موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم 14 برجسته مشهور استانبول ساخت دارویی برای درمان بیماری پوستی روزاسه آپارتمان و پای پوش گالاتا مولوی راهبرد دِل برای اینترنت اشیاء diwali سریالی که به مخاطب فرصت تفکر می دهد ثواب سلام بر حضرت زهرا سلام الله علیها وعده خوش سرلشگر باقری در جمع م عان حرم معنی اصطلاح پزشکی اکوژنیسیته پارانشیم شعر کورش آباد ادعای جدید آل سعود درباره جزایر سه گانه ایرانی معنی شعر تا باد چنین بادا.html تاریخچه روستای کهریز الشتر.html قیمت پروفیل z در بازار چقدر است؟ گزارش و ع هایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد به برفخانه طزرجان از مسیر دره پونه در تاریخ دوبله موسی کارتون انیمیشن گلوری منتشر محمدرضا صولتی صولتی رامسس گویندگی حامد حامد عزیزی محمدرضا صولتی رامسس.html امپراطور بعدی دو ومیدانی که خواهد بود ؟ جلالی یا کریمی.html راهبری عکاسی برفراز مناظر صفا مکان های قابل حذر استانبول ادرس پادگان شهید هاشمی نژاد شیروان.html حقوق کیفری عمومی جلد نخست بر اساس قانون مجازات ی سال 1390 چاپ دوم حسین اقایی جنت مکان گزین گفته درباره پایىز گیمی تیکنhtml پروژه تهویه مطبوع با نقشه دستی تجارت سامانه جامع پنجره واحد برنامه چندتا فلسفه ی کانت نظریه ی ایده آلیستی تکذیب گفتگوی مخدوش منتسب به مهدی هاشمی کانال تلگرام دهلران سیتی میلاد آمده میلاد mishnaic hebrew معنی الهی نامه خواجه انصاری پایه هفتم قسمت ستایش مالکان ناوگان باری سنگین درون شهری برای دریافت سهمیه گازوئیل ثبت نام کنند جلسه بخشدار با مسئولین شیلات استان ترکیه است؟ ایجاد تنفر اردوغان چگونه دیابت ادرار شیرین بیماران مورد پانکراس مورد دیابت2 ادرار بعضی بعضی بیماران جزایر لانگرهانس شیرین ادرار ترمیم سریال و بیس باند دیزایر backup nvram htc desire 820g شماره مطب رمضانی متخصص پوست لارhtml اگر نداشتیم چه داشتیم؟ گزارش کارورزی 3 کنش پژوهشی رشته راهنمایی و مشاوره تصاویر سرسختی علیا انسان خنّاس وسواس کلمه النّاس وسواس خنّاس از اینجا شروع شد ۳ مدرسه نمی رم جذب سرمایه گذاران در احداث کارخانه های تبدیلی و تکمیلی کمک خواهد کرد روش انتقال دانش آموزان از سناد به دانا.html هتل های بندر عباس مقایسه تکنیک های بازشناسی گفتار فارسی پس از ۱۷ ماه کما کشیش اسپانیایی مسلمان شد بازنویسی حکایت درس دوم صفحه 36 کتاب مهارت پایه هفتم.html ا ین خبر ماده 190 برای جانبازان تا تاریخ 7مهرhtml رتبه قبولی دارو سازی در فردوسی 17 مرداد روز خبرنگار روز گام نهادن در وادی آگاهی و نیک شی گرامی باد متن زیبا برای خواندن فاتحه.html همچنان پایداری جو و بی بارشی داریم از اواسط هفته رسما هوا بهاری میشود ریشه ضرب المثل در دیزی بازه حیای گربه کجاس.html واگذار به فاطمه زهرا نفرین u062eu0648u0627u0635 u0630u06a9u0631 u0644u0627 u062du0648u0644 u0648 u0644u0627 u0642u0648u0629 u0627u0644u0627 u0628u0627u0644u0644u0647 u0627u0644u0639u0644u06cc u0627u0644u0639u0638u06ccu0645html آنچه از مجازات مزاحمت تلفنی باید بدانید
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.323 seconds
RSS