ﺩﻭﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ

نتایج جستجوی عبارت ' ﺩﻭﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
حسرت  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻠﺮﺯ........!!! ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.....!!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوست داشتن  
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ . . . ﺑﻪ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ، ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺑﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻩ ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﺮﻓﺖ ﻫﻤﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﻮﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ . . . ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ . . . “ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ”


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نسل کوروش  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نسل کوروش  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺯﯾﺒﺎ ﻣﻦ  
ﺯﯾﺒﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺍﺑﺮﯼ ﺍﺳﺖ ...ﺯﯾﺒﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ... ﺯﯾﺒﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﭘﻮﭼﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ... ﺯﯾﺒﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﭘﺎﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ...ﺯﯾﺒﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻫُﺶ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺳﻢ ...ﺯﯾﺒﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﺰﯼ ﺁﻥ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﺩﺍﻋﺶ ..  
ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺧﻮﻥ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ. ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺳﺖ ˙·٠•●♥ ﺑﺴﻢ ﺭﺏ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﯾﻘﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﯾﺪ ... ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺑ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر که باشی...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ  
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺁﻩ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ...   پ.ن نسیم بهاری را در باران تنفس ... ، زنده است و زندگی می بخشد پ.ن به بهار اعتماد ندارم، آب و هوایش همیشه ناپایدار بوده، اصلا بهار و پاییز عین هم اند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺑﺮﺧﯿﺰ  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غیرت جوانان ... زمانی  
ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺧﻮﻥ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ. ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺳﺖ ˙·٠•●♥ ﺑﺴﻢ ﺭﺏ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﯾﻘﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﯾﺪ ... ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺑ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بعد از عراق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دخترای بیچاره..  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تو دیگر نلرز ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دخترک....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یا ... حسن مجتبی(ع)  
یا ... حسن ع ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ،ﺍﯾﻮﺍﻧﺶ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮔﻨﺒﺪ ﻭ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻡ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺠﺐ ﺩﺍﺭﺍﻟﺸﻔﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻫﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮔﻨﺒﺪ ﺻﺎﺩﻕ،ﺿﺮﯾﺢ ﺑﺎﻗﺮ ﻭ ﺻﺤﻦ ﺣﺴ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ما عرب نیستیم...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بعضی آدمهاااااااااااااااا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مناجات با ... زمان عج  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فردوسی  
فرﺩﻭﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻩ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻓﻠﺪﻭﺳﯽ ، ﻋﺠﯿﺠﻢ، ﻋﺠﻘﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺘﺎﻝ میجونی؟ . . . . ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺳﺮﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﺴﯽ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺭﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺭﺳﯽ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ما عرب نیستیم......  
  فوری غیر فوتبالی حیفم اومد این حرفای غیرتی جوانان مملکتو درمقابل بیگانگان نذارم ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﺮﻭﻩ وه ... ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ٬ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺧﻮﻥﻣﻴﻜﺸﻴﻢﭘﯿﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑه ﺸﻤﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻳﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻭ ... ﻧﯿﺴﺖو ماهم عرب نیستیم ما از نژاد کوروشیمﺍﯾﻨﺠ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دخترک...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مجسمه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عشق من .  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر که باشی...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
شیب درین قابلمه سرامیکی dsm رنگ لباس اتش نشان درس سوم نگارش شعر گردانی دهم خانه معلم در توحید تهران شماره ثریا ابراهیمی معشوقه شهریار ایا زنده است تحقیق در مورد نقاشی و شمایلنگاری آموزش پاپوش بافتنی مدل پنجه گربه مراسم سخنرانی جشن شکوفه کلاس اول ابت کانالهای ترکیه در یاه ست شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید و دربارش گفت و گو کنید ی عمران آزاد سنندج فایل صوتی دعای اعظم مولودنامه خواص روغن سیاه دانه برای رحم بهترین چسب برای چسباندن فایبر گلس و پلاستیک انشا عینی درباره فصل پاییز موفقیت سهراب حسین زاده رتبه یک ارشد حسابداری مقدمه های خنده دار برای انشا مدنی دادرسی سوالات کامل ایین تشریح دادرسی مدنی کامل سوالات ایین دادرسی تشریح کامل سوالات ایین جزوه طراحی سازه های فولادی 2 بر اساس ویرایش 92 مبحث دهم بازی های موبایل به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید صفری‌تبار در درگیری با اهنگ جدید برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان از شاخه جدا بود املا صوتی از درس 1 2 3 هفتم آهنگ بی کلام المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سیر نزولی میزان محبوبیت ترامپ در ybus ماتریس ماتریس ybus تشکیل ماتریس اهنگ معین زد سرمو محکم زدم به دیوار وقتی دیدم خالیه پاکت سیگار انجام پروژه های مدلسازی و تحلیل االمان محدود قطعات با استفاده از نرم افزارهای catia و ansys نمونه صورتجلسه قضایی نیروی انتظامی نرم افزار تغییر صدا هنگام مکالمه موبایل آندروید voice change فیزیولوژی ورزشی کاربردی شماره حساب و پرداخت خمس، کفاره، رد مظالم، زکات، فطریه، مجهول المالک، فدیه و وجوهات شرعی ریالی و ارزی سوال مسابقه رضا زندگی نامه همایون صدر نایینی تزیین لحاف عروس با مروارید p lcc در آزمایش خون چیست آهنگ معین زد به نام سرمو محکم زدم به دیوار متن آهنگ به دادش رسیدم از مرتضی پاشایی شعر هژار موکریانی سه تفاوت سیاره های درونی وبیرونی منظومه شمسی رابگوییدمدارگردشجنس وترکیبقمر سطوح مدل فرایندی scor بیست درصد انشا موصوع گل ذهنی جانشین سازی نام سبزه کنار جوی معنی دانا چون طبله عطار است خاموش هنرنمای نادان چون طبل غازی بلند آواز میان تهی جواب پرسش های ا فصل کتاب دانش خانواده جمعیت امروز تولد منه شمع کیک روشنه صدای باد در پنل کولر روزایِ خوب میان چگونه دیه را حساب کنیم تحقیق برای داشتن محیط سالم چه کنیم برای چه رب گوجه فرنگی تلخ میشه اهنگ جان مریم دستاتو وا کن چشماتو وا کن یه اندازه استاندارد بالش نوزاد ۱۲اصل شیمی سبز ید کیت آمپلی فایر استریو کلاس ششم 3 دبستان احمدبن موسی ع شیراز فلبولیت لگن سوالات علوم هفتم از فصل به فصل با جواب داستان درخواست با هم خو دن با بزرگم داستان داغ خواهر بزرگتر وداداش کوچک انشا برای قطره باران به شیوه ذهنی و عینی آتیلا حجازی به اردوی استقلال رفت نمونه پرسشنامه مهارت های مدیران موثر نظر کاربران مسابقه گلدبرگ براک نر مرکز تحقیقات معلمان اصفهان خیابان شمس آبادی کیهان بالینی روانشناسی منابع مشاوران کیهان روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد فعال ح مهمان guest mode دفینه، گوی سنگ نمونه سوال جامعه شناسی 1 پایه دهم متوسطه دوم مطلب خواندنی اعجاز علمی قرآن در انجیر و زیتون طرح زرتشتی دوزی چیه چند نمونه پروپوزال برق الکترونیک مخابرات افزایش 65 درصد حقوق وزارت نیرو گزین گفته ها درباره ی زمین قبول شدگان مدرسه دختران نمونه ا هرای سقز تحلیل و بررسی هندسی خانه بروجردی ها پاو وینت تحقیق نمک خوراکی کلاس چهارم درس علوم معنی درس اول پایه هشتم پیش از این ها از به قول پرستو قیصر امین پور مخفی لست سین در ایمو گزین گفته در باره گلدان کلاسهای آموزشی گل آرایی فنی حرفه ای روش ساخت ماکت هواپیما کار با چوب دکوراسیون پنت هاوس لو در نیویورک دعاى مجرب براى رفع همزاد وحراس دعای دفع همزاد و دوست بد ‌ بسیار بسیار مجرب چند نمونه از ایستادگی های حضرت محمد ص دربرابر عقاید باطل را بیان کنید کد آهنگ پیشواز من که فرزند این سرزمینم سالار عقیلی ساخت آدم برفی توسط دانشجویان رشته گرافیک آموزشکده بجنورد رمان زندگی به شرط بوسه های تو کانال تلگرام پرداخت جریمه رانندگی به صورت تکی تکی اسامی برندگان فروشگاه جانبو نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری حق ب وپیشه سوالات تست فلسفه حسابرسی حساس یگانه سریالهای شبکه شو تیوی ترکیه دختر باس نامزدش غیرتی باشه نمونه طرح درس وجوه نقد پایه دهم حسابداری میانگین استاندارد فاصله اجاق گاز تا هود چقدر باید باشد شتر گلویی در فاضل اب
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.863 seconds
RSS