یافتم دریا

نتایج جستجوی عبارت ' یافتم دریا ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
قطره...  
قطره دلش دریا می خواستخیلی وقت بود که به خدا گفته بودهر بار خدا می گفت:از قطره تا دریا راهیست طولانیراهی از رنج و عشق و صبوریهر قطره را لیاقت دریا نیستقطره عبور کرد و گذشتقطره پشت سر گذاشتقطره ایستاد و منجمد شدقطره روان شد و راه افتادقطره از دست داد و به آسمان رفت و هر بار چیزی از رنج و عشق و صبوری آموخت.تا روزی که خدا گفت:امروز روز توست . روز دریا شدن .خدا قطره را به دریا رساند . قطره طعم دریا را چشید .طعم دریا شدن را .اما ...روزی قطره به خدا گفت: از ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صادق (ع)  
صادق علیه السلام فرمودند: آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در شب یافتم و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در شیدن و گریستن یافتم رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صادق (ع)  
صادق علیه السلام فرمودند: آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در شب یافتم و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در شیدن و گریستن یافتم رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صادق (ع)  
صادق علیه السلام فرمودند: آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در شب یافتم و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در شیدن و گریستن یافتم رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صادق (ع)  
صادق علیه السلام فرمودند: آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در شب یافتم و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در شیدن و گریستن یافتم رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر شفیعی کدکنی.چشم بستم از جهان کز فرط استغنای طبع.در دل بی آرزوی خود جهانی یافتم  
ساغرم آیینگی کرد و جهانی یافتموان جهان را بی کران در بی کرانی یافتمجسته ام آفاق را در جام جمشید جنونهر چه جز عشق تو باقی را گمانی یافتمشبنم صبحم که در لبخند خورشید سحرخویش را گم و از او نشانی یافتمساحل آسایشی نبود که من مانند موجرفتم از خود تا در این دریا کرانی یافتمدر بیابان طلب سرگشته ماندم سال هاتا دراین ره نقش پای کاروانی یافتمروشنی بخش گلستانم چو ابر نو بهاروین صفای خاطر از اشک روانی یافتمچشم بستم از جهان کز فرط استغنای طبعدر دل بی آرز ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریا (از دفتر شعر نوجوان)  
« دریا » در شهر بندر وقت غروب است. دریا وشــان، با موج بسیار. مرغـان دریا در حال پـــرواز آن یک گرفته ماهی به منقار!  نزدیــک دریا، کودک نشسته گرم تماشا، در جستجــو است. در قلب خویش او، اینجا همیشه با موج دریا در گفتگـــو است.  آن سو کمی دور، یک مرد صیّاد بر روی قایق مشغول کار است. با هر نسیــمی موجی ست پیدا بر شانه موج، قایق سوار است.  مرغان دریا در جنب و جوشند، گویا رسیده هنگام طــوفان موجی پر از کف، آمد به ساحل برگشت آن بود خیلی ش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریا (از دفتر شعر نوجوان)  
« دریا » در شهر بندر وقت غروب است. دریا وشــان، با موج بسیار. مرغـان دریا در حال پـــرواز آن یک گرفته ماهی به منقار!  نزدیــک دریا، کودک نشسته گرم تماشا، در جستجــو است. در قلب خویش او، اینجا همیشه با موج دریا در گفتگـــو است.  آن سو کمی دور، یک مرد صیّاد بر روی قایق مشغول کار است. با هر نسیــمی موجی ست پیدا بر شانه موج، قایق سوار است.  مرغان دریا در جنب و جوشند، گویا رسیده هنگام طــوفان موجی پر از کف، آمد به ساحل برگشت آن بود خیلی ش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گنج بزرگ دنیا از زبان صادق (علیه السلام)  
صادق علیه السلام فرمودند: 1-بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. 2و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه گیری مثبت و سازنده یافتم. 3-و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رس حضرت محمد صلی الله علیه و آله یافتم. 4- و سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم. 5-و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت انفاق برای خشن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریا (از دفتر شعر نوجوان)  
« دریا » در شهر بندر وقت غروب است. دریا وشــان، با موج بسیار. مرغـان دریا در حال پـــرواز آن یک گرفته ماهی به منقار!  نزدیــک دریا، کودک نشسته گرم تماشا، در جستجــو است. در قلب خویش او، اینجا همیشه با موج دریا در گفتگـــو است.  آن سو کمی دور، یک مرد صیّاد بر روی قایق مشغول کار است. با هر نسیــمی موجی ست پیدا بر شانه موج، قایق سوار است.  مرغان دریا در جنب و جوشند، گویا رسیده هنگام طــوفان موجی پر از کف، آمد به ساحل برگشت آن بود خیلی ش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریا (از دفتر شعر نوجوان)  
« دریا » در شهر بندر وقت غروب است. دریا وشــان، با موج بسیار. مرغـان دریا در حال پـــرواز آن یک گرفته ماهی به منقار!  نزدیــک دریا، کودک نشسته گرم تماشا، در جستجــو است. در قلب خویش او، اینجا همیشه با موج دریا در گفتگـــو است.  آن سو کمی دور، یک مرد صیّاد بر روی قایق مشغول کار است. با هر نسیــمی موجی ست پیدا بر شانه موج، قایق سوار است.  مرغان دریا در جنب و جوشند، گویا رسیده هنگام طــوفان موجی پر از کف، آمد به ساحل برگشت آن بود خیلی ش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روایتی از صادق (ع)  
صادق علیه السلام فرمودند: 1- طلبتُ الجنة، فوجدتها فی السخأ:بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. ۲:- و طلبتُ العافیة، فوجدتها فی العزلة:و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏گیری (مثبت و سازنده) یافتم. ۳:و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فی شهادة «ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»: و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رس حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) یافتم. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
25 گنج بزرگ دنیا از زبان صادق (ع)  
25 گنج بزرگ دنیا از زبان صادق(ع) ........................................................................................................................ صادق علیه السلام فرمودند: 1- بهشت را جستجو نمودم ، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. 2- و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم ، پس آن را در گوشه گیری مثبت و سازنده یافتم. 3- و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم ، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رس حضرت محمد صلی الله علیه و آله یافتم. 4- و سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
 
امشب تو را یافتم تو را پیدا ای بانوی بی رحم من تو را یافتم ای بانوی ی من ***** در آن هنگام که قلب من از تو می تپید عشق تو به من، لای پاهایت بود و با لرزش بدنت به بیرون ریخت تف به هر چه عشق لای پاست. تف به هر چه عشق است. تف براین روزگار ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواص اب دریا  
خواص درمانی آب دریا مردم از خواص درمانی آب دریا آگاهی کمتری دارند و استفاده آنان از دریا بیشتر جنبه تفریحی داشته و به خاطر شنا و آبتنی است. اما آب دریا از زمانهای بسیار دور، به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی خاص، در درمان برخی بیماریها، مفید بوده است. بر اساس تحقیقات و آزمایشات انجام شده، آب دریا دو اثر متضاد دارد؛ فرد در ابتدای ورود به دریا، معمولاً با علایمی از قبیل ترس، ضعف، رنگ پریدگی، قرمز شدن صورت به علت حرکت جریان خون به سمت سر و کاهش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواص اب دریا  
خواص درمانی آب دریا مردم از خواص درمانی آب دریا آگاهی کمتری دارند و استفاده آنان از دریا بیشتر جنبه تفریحی داشته و به خاطر شنا و آبتنی است. اما آب دریا از زمانهای بسیار دور، به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی خاص، در درمان برخی بیماریها، مفید بوده است. بر اساس تحقیقات و آزمایشات انجام شده، آب دریا دو اثر متضاد دارد؛ فرد در ابتدای ورود به دریا، معمولاً با علایمی از قبیل ترس، ضعف، رنگ پریدگی، قرمز شدن صورت به علت حرکت جریان خون به سمت سر و کاهش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گرفته دلم  
دوست داشتم الان لب دریا بودم برای اولین بار موجا رو میدیدم بوی دریا رو حس می میرفتم روی شنای ساحل مینشستم و گلی دریا رو میدیدم تا وقتی که هوا تاریگ بشه میرفتم و راه می رفتم و بغض ام میش ت کلی گریه می وداد میزدم خدا دلم بدجور گرفته ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یافتم یافتم :)  
سلام ظهر تا حالا کامپیوتر رو روشن گذاشتم بین تمام کارام هی میومدم قالب رو درست کنم سبکش ولی یه اشکال هم داش که بعد از چندین ساعت یافتم که اشکالش کجاس خیلی خسته شدم همشو روی وبلاگ آزمایشی امتحان فردا ان شائ الله روی وبلاگ اجراش میکنم . ظاهرش همینه ها عوضش ن فقط سبکش و اشکالاشو برطرف به خاطر آبجی ماهی سیای عزیزدلمامیدوارم همونجوری که راضی هستی بشهخب پس فعلا یا علی خستم برم بخوابم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نورانیت دل ، چهره و گذر از صراط  
صادق علیه السّلام فرمودند: روشنایى دل را جوییدم و آن را در شیدن و گریستن یافتم و گذر از صراط را جوییدم و آن را در صدقه دادن یافتم و نورانیّت چهره را جوییدم و آن را در شب یافتم . مستدرک الوسائل : 12 / 173 / 13810 منتخب میزان الحکمه : 572 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چرند هست یا نیست مساله این است.  
دوست دارم فقط در گوشه ی بنشینم وخیره در فکر فرو روم، و بعد بلند شوم بگویم ،یافتم ،یافتم . آنچه را که در این سالها دنبالش بودم و از من فرار می کرد را... یافتم. و سهراب چه زیبا گفتی.... که زندگی شستن یک بشقاب است، زندگی چیزی نیست که لبه تاقچه ی عادت از یاد برود... کاش زندگی به راحتی شستن یک بشقاب بود، اما سهراب ... برگرد... در دل ها نور بریز و بلند بگو : ای سبد هاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید بگو : هرچه دشنام از لب خواهی چید هرچه دیوار از جا خواهی کند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برای ما از " خود آگاهی " بگو !  
و مردی پرسید: برای ما از خودآگاهی بگو” و او این گونه پاسخ داد که: قلب های شما در سکوت است که اسرار روزان و شبان را درمی یابد. اما گوش های شما {همچنان} در عطش نوای دانش قلب است. باشد که کلامی بدانید که با آن افکار را دانسته اید. باشد که سرانگشتان شما بدن رؤیایتان را لمس کند. سرچشمه نهان روحتان باید که محتاج خیزش و در دریا باشد. و گنج بی پایان ژرفایتان در دیدگانتان هویدا خواهد گردید. اما اجازه ندهید که هیچ محکی برای سنجیدن گنج تان وجود داشته باشد و ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چرا دریا؟  
... من آن شوقم که در هنگامه ی رود است تا دریا جواب این سوال کوهسارانم: چرا دریا؟ تمام موج های خسته با تردید میپرسند چرا من در پی پیوستنم هر بار با دریا! در این پایاب ها ماندن نمی دانم نمیدانم غریق رفتنم در هروله ... غرقابها... دریا اگر در بازیِ گرداب می پرسم: کدامین سو؟ از اوجی غرّش خیزابه می گوید: بیا دریا! نمی خواهم کناره با سبکباران ساحل ها نمی خواهم! بکش در خویش آغوشِ مرا دریا مینا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سخنان حکمت آمیز حضرت جعفر صادق (علیه السلام)  
1- طلبتُ الجنة، فوجدتها فى السخاء : بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم. 2- و طلبتُ العافیة، فوجدتها فى العزلة: و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏گیرى (مثبت و سازنده) یافتم. 3- و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فى شهادة »ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»: و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدا تعالى و رس حضرت محمد (ص) یافتم. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بازدید مسئول دارالقرآن مازندران از مؤسسه قرآنی نسیم دریا فریدونکنار  
بازدید مسئول دارالقرآن مازندران از مؤسسه قرآنی نسیم دریا فریدونکنار مسئول دارالقرآن مازندران همراه با مسئول کانون قرآن فریدونکنار از مؤسسه قرآنی نسیم دریا این شهرستان بازدید د. به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی فریدونکنار ، سعید قربانی مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات ی مازندران همراه با مسئول کانون قرآن این شهرستان ظهر دیروز 25 تیر ماه از مؤسسه قرآنی نسیم دریا این شهرستان به مسئولیت راضیه نریمانی بازدید کرد. علی براری در ادامه افزو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلم دریا رو میخواست!  
"دلم گرفته" این جمله رو به خیلیا گفتم چون واقعا حال دلم ابریه!وقتی فکر دیدم یه فضای متفاوت می خوام یه جای خاص و زیبا، مثه دریا!آره دلم دریا رو میخواستآرامش دریا، صدای مرغ های دریایی و آهنگ زیبای موج ها تو دل شبدلم دریا رو میخواستقدم زدن رو شن های خیس، شمردن ستاره ها و نورفانوسدلم دریا رو میخواستروی یه تخته سنگ، کنار آتیش، صدای گیتار و ترانه ی مورد علاقه امدلم دریا رو میخواست و دستای گرمی که اطمینان بده تو این سکوت وهم آلود، تنها نیستم؛ص که شعر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلم دریا رو میخواست!  
"دلم گرفته" این جمله رو به خیلیا گفتم چون واقعا حال دلم ابریه!وقتی فکر دیدم یه فضای متفاوت می خوام یه جای خاص و زیبا، مثه دریا!آره دلم دریا رو میخواستآرامش دریا، صدای مرغ های دریایی و آهنگ زیبای موج ها تو دل شبدلم دریا رو میخواستقدم زدن رو شن های خیس، شمردن ستاره ها و نورفانوسدلم دریا رو میخواستروی یه تخته سنگ، کنار آتیش، صدای گیتار و ترانه ی مورد علاقه امدلم دریا رو میخواست و دستای گرمی که اطمینان بده تو این سکوت وهم آلود، تنها نیستم؛ص که شعر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یک روز میخواند مرا دریا، به دریا  
یک روز میخواند مرا دریا، به دریامیخواندم امروز یا فردا به دریامجنونم و گیلان بیابانی ندارد((یا سر به جنگل میگذارم یا به دریا))1بانوی من به، آسمان چشمهایتوابسته ام مانند ماهی ها به دریابا پیچ و تاب مویتان طوفان به پا شدمواج شد چون قلب عاشق آب دریاطوفان شده! تو پا به ساحل میگذاریتا آمدی انداختی غوغا به دریامطرودم و ساحل نشین باید بمانمتا کی نمیخوانی صدف ها را به دریا؟بانو دلم دریاست، یک دریای دل تنگوقتی که دل داده ست این دریا به دریا93.3.15------------ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یک روز میخواند مرا دریا، به دریا  
یک روز میخواند مرا دریا، به دریامیخواندم امروز یا فردا به دریامجنونم و گیلان بیابانی ندارد((یا سر به جنگل میگذارم یا به دریا))1بانوی من به، آسمان چشمهایتوابسته ام مانند ماهی ها به دریابا پیچ و تاب مویتان طوفان به پا شدمواج شد چون قلب عاشق آب دریاطوفان شده! تو پا به ساحل میگذاریتا آمدی انداختی غوغا به دریامطرودم و ساحل نشین باید بمانمتا کی نمیخوانی صدف ها را به دریا؟بانو دلم دریاست، یک دریای دل تنگوقتی که دل داده ست این دریا به دریا93.3.15------------ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
25راه موفقیت از زبان صادق (ع)  
از صادق (ع) روایت شده است که فرمودند:بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم. و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه ‏گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدای تعالى و رس حضرت محمد (ص) یافتم.و.... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوست دارم زیبای من  
من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم این بار شعرهایم را عاشقانه تر از همیشه بخوان زیرا برای توست و با صدای بلند بخوان و بدان شعرهایم، زندگی ام و همه احساسم، نسیم دریایی ام برای توست. را همچون گوهری در صدف یافتم و تا ابدیت از تو محافظت خواهم کرد تو را همچون زی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه می توان بر ناامیدی غلبه کرد و توکل خود را زیاد کنیم؟  
- اگر نا امیدی از رحمت خداست که حقیقتاً جای ندارد زیرا خ که رحمت واسعه اش همه را فرا گفته نا امیدی در مورد او معنا ندارد آیا می شود کنار دریا بود و از دیدن دریا نا امید شد؟ خیر، فقط کافی است چشم باز کنیم تا دریا را ببینیم. نا امیدی در مورد خدا به ما بر می گردد و ایراد از ناحیه ماست. ما به وظایف خود عمل نمی کنیم آن وقت از رحمت خداوند نا امید می گردیم. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نگاه کن...  
سال ِ بد سال ِ باد سال ِ اشک سال ِ شک. سال ِ روزهای ِ دراز و استقامت های ِ کم سالی که غرور گدائی کرد. سال ِ پست سال ِ درد سال ِ عزا سال ِ اشک ِ پوری سال ِ خون ِ مرتضا سال ِ کبیسه... زنده گی دام نیست عشق دام نیست حتا مرگ دام نیست چرا که یاران ِ گم شده آزادند آزاد و پاک... من عشق ام را در سال ِ بد یافتم که می گوید «ماءیوس نباش»؟ ــ من امیدم را در یاءس یافتم مهتاب ام را در شب عشق ام را در سال ِ بد یافتم و هنگامی که داشتم خا تر می شدم گُر گرفتم. زنده گی با من کین ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نگاه کن...  
سال ِ بد سال ِ باد سال ِ اشک سال ِ شک. سال ِ روزهای ِ دراز و استقامت های ِ کم سالی که غرور گدائی کرد. سال ِ پست سال ِ درد سال ِ عزا سال ِ اشک ِ پوری سال ِ خون ِ مرتضا سال ِ کبیسه... زنده گی دام نیست عشق دام نیست حتا مرگ دام نیست چرا که یاران ِ گم شده آزادند آزاد و پاک... من عشق ام را در سال ِ بد یافتم که می گوید «ماءیوس نباش»؟ ــ من امیدم را در یاءس یافتم مهتاب ام را در شب عشق ام را در سال ِ بد یافتم و هنگامی که داشتم خا تر می شدم گُر گرفتم. زنده گی با من کین ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سال بد  
سال بد سال باد سال اشک سال شک سال روزهای دراز و استقامت های کم سالی که غرور گ کرد سال پست سال درد سال عزا زندگی دام نیست عشق دام نیست حتی مرگ دام نیست چرا که یاران گمشده آزادند آزاد و پاک ... من عشقم را در سال بد یافتم که می گوید "مایوس نباش" ؟ - من امیدم را در یاس یافتم مهتابم را در شب عشقم را در سال بد یافتم و هنگامی که داشتم خا تر می شدم گر گرفتم زندگی با من کینه داشت من به زندگی لبخند زدم خاک با من دشمن بود من بر خاک م چرا که زندگی سیاهی نیست چرا که ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
listروشن مانیتور مشکل کامپیوتر صفحه نمایشگر زمستان می شود آ ، بهار آغاز می گردد روزگار متفاوت آقای پرزیدنت ؛ چه تصمیمی خواهد گرفت؟ ویژه ویژه بانوانhtml ترس لعنتی askew چیست به فارس آماد باش هلال احمر.html aroosake khoshgele man عروسک خوشگل من توقیف یک دستگاه خودرو حامل پارچه قاچاق در ایرانشهر متن مجری گری بازگشائی مدارس معنی برگ درختان سبز درنظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار خشونت رفتار خشونت امیز شورای ی نظامی شهرک احداث عمرانی شورای ی شهرک نظامی خدمات رفاهی بلوار انقلاب عمرانی توسط شورای یhtml برای داشتن محله ی بهتر،درچه کارهایی می توانیم بااهالی محل همکاری کنیم آ ین فرصت مشاوره کنکور96 موسسه باراد کنکور تضمینی باراد رضایی مقدم مشاور کنکور ترموستات کولر پنجره ای باید روی چند باشد.html دومین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی برگزار شد تصاویر مجوز های وج اربعین برای بسیج دانشجویی شناسایی ۲۵۰۰ واحد صنفی نیمه فعال در آذربایجان غربی آرایش الکترونی مدل بور کربن 2 تمرین برای درمان زودرس شربت البالو آیا جامد در مایع است جوک بخون و بخند 1پرستش تلاوتهای تصویری دوران جوانی عبدالباسط.html نگاه رسانه های عربی به انتخابات ریاست جمهوری ایران تصاویر جدید مریخ 19216811 تنظیم وای فای i am not a serial killer کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع حدیث شماره563 19ù ø±ø¯ø§ø¯ ø§ø³øª ø§ø­ dna ø§ø² ø³ù„ùˆù„ù‡ø§ûŒ ù¾ûŒø§ø²html آلمان نمیدونم احسان بازی آلمان.html داستان وصیت نامه السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده دهلران فول آلبوم خاطراتhtml طرحی نو در اندازیم … مردی که همه عمر آرزوی داشتنش را داشتم 18 تروریست در عربستان دستگیر شدند چه پاک کننده ای برای صورتم ب م؟ نتیجه آویزون میگن درست باشه باشن قراره هممون مردم تحمیل بندازه بیرون.html اجرای ۲۶ طرح اشتغا ایی برای مددجویان شهرستان رامسر آلمان دوباره زنده شو..html شیوع آنفولانزای مرغی در استان تهران گزارش نشده است معنی شعر ستایش کتاب پنجم دبستان احترام حقوق عابر پیاده.html سمنان داوطلبان با رعایت اخلاق انتخابات از ت یب دوری کنند مرا بپذیر حیرانم از این نقشه… محورهای آثار ارسالی این مرد دوربین را به همسرش ترجیح داد این مشکل به اندازه غذاهای ناسالم برای روده مضر است اهمیت تعاون دختری از پرو سعدی ø¢ù„ù ø§ù† ø§ø¹øªø±ø§ø¶ûŒ ù„ù†ø¯ù† ú¯ø°ø´øªù‡ ø§ø¹øªø±ø§ø¶ûŒ ù ø­ø§øµø±ù‡ ø§ø¹øªø±ø§ø¶ø§øª ù ø´ø§ø¨ù‡ûŒ ù‡ùøªù‡ ú¯ø°ø´øªù‡ ù†ûŒø±ùˆù‡ø§ûŒ ø§ø¹øªø±ø§ø¶ûŒhtml توهین وقیحانه سعودی ها پس از حذف پرسپولیس ع اسماعیل پور امیدوارم در فوتسال ایران تاریخ ساز شوم هفته خا تری حرف تازه ای برام نداشت تومانﺍﺯجهنم جهنم.html آنتونوف مذاکره دیپلمات ها بهتر از تفنگ نظامیان است بیماری هایی که به ناخن آسیب می رسانند کجایی ای پناه بی پناهان دنیای اسرارآمیز عقده های روانی گزارشی از کنسرت مهدی احمدوند در لارستان.html انشادرمورد دوستی واکنش مثبت بازارهای نفت به احتمال تمدید توافق اوپک دفاع قطر کشورهای تحریم کننده از دوحه عذرخواهی کنند حکایت خودشناسی محمد بن منور.html قسمت دوم خانه ی جدید همایش مادران و کانون روسای ۱۴ دیگر منصوب شدند طرح توجیهی تولید سولفات روی آوای شبانگاهان تا حریم فلک از سعید.html کربلاده سارالان گوللره سو ورمدیلر.html آلمان برزیل اسکولاری بازی جهانی آبادان ایران خیلی طرفدار آلمان.html داوودی فرماندار ایرانشهر نگارش هشتم صفحه ی 23 شکل اول ژیگادلو می دانستیم برنده می شویم سایپا آزارمان داد جزوه علوم فنون طبرسی http دانشجویان ی ملاباقر جزوه itil itil ملاباقر احکام روزۀ قضا .html week 42 in review mate 10 trio and nokia 7 debut کتاب معلم روش تدریس مهارت سبک زندگی پایه هفتم آلفا ؟ بتا ؟ یا او مای گاد omega.html ج تخلفات انتخاباتی رسانه ها در تاریخ هفتم اردیبهشت ماشینهای پیداشده کاخ شمس مهرشهر سرمایه گذاری هزار و ۴۰۰ میلیاردی در آذربایجان غربی جواب درس فارسی فعالیت های نوشتاری پایه هفتم از همان بچگی در حال هوای انقل و جنگ بود و همیشه از حرف می زد کلید واژه های کتاب ø¬ù ù‡ùˆø± ø±ø¦ûŒø³ ú© ù† ø§ø³ù¾ø±ù ø±ø¦ûŒø³ ø¬ù ù‡ùˆø± طریقه استفاده از کالسکه گود بی بیhtml توکلی تکذیب کرد خواستار توقف مذاکرات هسته ای نبودم متن مجری گری بازگشایی مدارس وهفته دفاع مقدس اولین واکنش ها به مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری معایب شل بودن سرباطری خودرو.؟.html واکنش توئیتری مقتدی صدر به حوادث تروریستی در تهران فروش موتور چوپا ام زد لحظه هایم....html با هر ی با توجه به طرز فکرش رفتار کنیم تو ش
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.362 seconds
RSS