یادمان باشد

نتایج جستجوی عبارت ' یادمان باشد ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
یادمان باشد!!!  
یادمان باشد یادمان باشد، وقتی ... ی را به خودمان وابسته کردیم ......در برابرش مسئولیم در برابر اشکهایش... ش ... تن غرورش... لحظه های ش ... تنش در تنهایی... ولحظه های بیقراری اش........ و اگر روزی یادمان برود   درجایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد... و این بار ما خود فراموش خواهیم شد...............


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سال نوتون ، جدید : )  
یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی ها باشد یادمان باشد دیگران را دوست بداریم انگونه که هستند نه انگونه که میخواهیم باشند یادمان باشد هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم...وخودمان باشیم... پیشاپیش سال خوبی را برایتان آرزومندم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بدون شرح  
یادمان باشد که او که زیر سایه دیگری راه می‌رود، خودش سایه‌ای ندارد. . یادمان باشد که هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را. . یادمان باشد که زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است. . یادمان باشد که در حرکت همیشه افق‌های تازه هست. . یادمان باشد که دست به کاری نزنم که نتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گرچه در خویش ش ... تیم ص ... نکنیمیادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم وقت پ ... ر شدنش سوز و نوایی نکنیمیادمان باشد سر سجاده ی عشقجز برای دل محبوب دعایی نکنیمپر پروانه ش ... تن هنر انسان نیستگر ش ... تیم به غفلت من و مایی نکنیمیادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماندطلب عشق ز هربی سر و پایی نکنیم یادمان باشد . . .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد.  
یادمان باشد...وقتی ... ی را به خودمان وابسته کردیم..در برابرش مسئولیم...در برابر اشکهایشش ... تن غرورشلحظه های ش ... تن درتنهایی ولحظه های بیقراریش..........و اگر یادمان برود....در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد...واین بار خود ما فراموش خواهیم شد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد....  
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیموقت پ ... ر شدنش سوز و نوایی نکنیمپر پروانه ش ... تن هنر انسان نیستگر ش ... تیم ز غفلت من و مایی نکنیمیادمان باشد سر سجاده عشقجز برای دل محبوب دعایی نکنیم یادمان باشد از امروز خطایی نکنیمگر چه در خود ش ... تیم ص ... نکنیمیادمان باشد اگر خاطرمان تنها شدطلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم...   mohammad.mohammadi.m2 gmail.com


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...!!!!  
 یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد به هر سرو بایی  طلب عشق نکنیم  یادمان باشد ... وقتی ... ی را به خودمان وابسته کردیم در برابرش  مسئولیم.... در برابر اشکهایش  ش ... تن غرورش لحظه های ش ... تنش در تنهایی ولحظه های بی قراریش واگر یادمان برود  در جایی دیگر  سرنوشت یادمان خواهد آورد                                                                                a.z               


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد وقتی ... ی را به خودمان وابسته کردیم، در برابرش مسئولیم... در برابر اشکهایش... ش ... تن غرورش... لحظه های ش ... تنش در تنهایی و لحظه های بی قراری اش... و اگر یادمان برود، در جایی دیگر، سرنوشت، یادمان خواهد آورد، و این بار ما خود فراموش خواهیم شد...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادآوری...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم  
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر که در خویش ش ... تیم ص ... نکنیم پر پرواز ش ... تن هنر انسان نیست گر ش ... تیم ز غفلت من و مایی نکنیم یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم وقت پ ... ر شدنش ساز و نوایی نکنیم یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم یادمان باشد اگر این دلمان بی ... شد طلب مهر ز هر چشم خماری نکنیم یادمان باشد که دگر لیلی و مجنونی نیست به چه قیمت دلمان بهر ... ی چاک کنیم یادمان باشد که در این بهر دو رنگی و ریا دگر حتی طلب آب ز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  
یادمان باشد ازامروزجفایی نکنیم گرکه درخویش ش ... تیم ص ... نکنیم  خودبسازیم به هردردکه ازدوست رسد بهربهبود ولی فکردوایی نکنیم  جای پرداخت به خودبردگران ... شیم شکوه ازغیرخطاهست خطایی نکنیم  وبه هنگام عبادت سرسجاده ی عشق جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم  یاورخویش بدانیم خدایاران را جزبه یاران خدادوست وفایی نکنیم  یادمان باشد اگر خاطرمان تنهاماند طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم  گله هرگزنبود شیوه ی دلسوختگان با غم خویش بسازیم وشفایی نکنیم  یادمان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه به آرامش برسیم ؟  
چگونه به آرامش برسیم ؟ یادمان باشد زند گی زمانی دلنشین می شود  که کینه ای در دل نباشد و شوینده ای که کینه ها را از بین می برد خوشرویی است. . ... ص   یادمان باشد زمانی زندگی با ارزش است که به زیر دستان نیکی کنیم و با ناتوانان مدارا. ... ص   یادمان باشد که خوش خلقثی می تواند  چون زیوری شخصیت ما را زیبا کند  و فکر ما را چون آینه شفاف سازد . ... علی ع یادمان باشد وقتی که خودمان را می بخشیم دلیلی ندارد که دیگران را سرزنش کنیم . آندرو میتوس یادمان باشد که بهتر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه به آرامش برسیم ؟  
چگونه به آرامش برسیم ؟ یادمان باشد زند گی زمانی دلنشین می شود  که کینه ای در دل نباشد و شوینده ای که کینه ها را از بین می برد خوشرویی است. . ... ص   یادمان باشد زمانی زندگی با ارزش است که به زیر دستان نیکی کنیم و با ناتوانان مدارا. ... ص   یادمان باشد که خوش خلقثی می تواند  چون زیوری شخصیت ما را زیبا کند  و فکر ما را چون آینه شفاف سازد . ... علی ع یادمان باشد وقتی که خودمان را می بخشیم دلیلی ندارد که دیگران را سرزنش کنیم . آندرو میتوس یادمان باشد که بهتر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به یاد رضا  
یادمان باشد ،یادهایی در یادمان باشد.که رفتن دلیل بر نبودن نیست.و تو رضا جان یادت همیشه جاریست.تو با جوانان بهشتی در حال عبادت هستی و مسرور میخندی ومن در هیاهوی این قافله سرگردانمتو از جنس این دنیا نبودی ، هر ... متعلق به همانجاست که باید باشد.آری درست فهمیدی ....بهشت گوارایتان باد.وهمتا نیز تو را به یاد خواهد داشت.وتو زود رفتی..........


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد زیبایی های کوچک را دوست بداریم... حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشد... یادمان باشد دیگران را دوست بداریم...          آنگونه که هستند                                                               نه آنگونه که میخواهیم باشند ... یادمان باشدکه هرگز خود را از دریچه ی نگاه دیگران ننگریم... که ما اگر با خود آشتی نکنیم هیچ شخصی نمی تواند ما را با خود آشتی دهد...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد هر روز که صبح می شودیک فرصت تازه ای برا بازگشت به خود به ما داده شده و ما بدنبال یک صبحی برای پیدا ... خود هستیم صبح روزی که دیگر طلوع آفتاب را نخواهیم دید... یادمان باشد هر روز صبح که از درب خانه خارج میشویم به درختان گل ها گیاهان سلام دهیم چرا که آنان ازما به خدا نزدیکترند و دعایشان در حق ما بندگان مقبول تر یادمان باشد در مسیر خیابان هایی که عبور میکنیم دیگر تنها خودمان نیستیم یک قومیم محلیم شهریم ملتیم و یک تمدن پس مراقب هر قدممان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد هر روز که صبح می شودیک فرصت تازه ای برا بازگشت به خود به ما داده شده و ما بدنبال یک صبحی برای پیدا ... خود هستیم صبح روزی که دیگر طلوع آفتاب را نخواهیم دید... یادمان باشد هر روز صبح که از درب خانه خارج میشویم به درختان گل ها گیاهان سلام دهیم چرا که آنان ازما به خدا نزدیکترند و دعایشان در حق ما بندگان مقبول تر یادمان باشد در مسیر خیابان هایی که عبور میکنیم دیگر تنها خودمان نیستیم یک قومیم محلیم شهریم ملتیم و یک تمدن پس مراقب هر قدممان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
علامت قفل بر روی اکانت لاین شغل ها به زبان عربی با تصویر دبستان دخترانه فردای سبز انزلی معنی آزمایش rbcچیست فوش عربی شهید عطری سالاد شور مشهدی یا ترشی گوجه فرن اهنگ از دنیا میرم شاید فراموشت کنم آوری انتقال switching شبکه cell سرعت cell switching پهنای باند درمورد سوئیچ آوری cell گزینی switching امواج الکترو مغناطیسی تحقیق درمورد سوئیچ 11 سرباز علی منصور به خط شدند مقاله جایگاه کارشناسی در حقوق کاتوزیان لیست باشگاه های دارای ژیمناستیک ساری غذایی ورزشی مکمل مکمل غذایی خط و نشان فدراسیون دوچرخه سواری برای رکاب ن ونگر به قولش وفا می کند؛ پیتر چک در بازی با بایرن مونیخ نیمکت نشین است گدیب اولسون یولا اولار گچیب گدیب یولا دوزوب قویون قوزو شیمی معرفی کتاب شیمی تهیه طرح پژوهش تفکر سبک زندگیه هفتم اسم انواع پانسمان آماده برای زخم نمونه دادخواست وک در طلاق نکات مهم مورد نیاز داوطلبان معرفی شده به مصاحبه ی دوربین دید در شب دراگانوف جزوه سوالات متن کتاب مطالعات اجتماعی هفتم هشتم منو ابجیم قلبی سکته سکته قلبی فشار کاری ده خصوصیت نرم افزار حسابداری برنامه شبکه سیما ورزش کشتی پهلوانی ورزش سیما شبکه ورزش طرز کاشت هسته مالو راهنمای کنترل کولر وس پوینت چند ماسک رطوبت رسان پوست های خشک نکات کاربردی در زبان انگلیسی قیمت کراتین چلنجر شائولین لوهان چوان ووشو استان اصفهان تواشیح سبحان الله والحمدالله والله اکبر نفرات برتر مسابقات نجات غریق اردبیل مشخص شدند مسابقه در پناه رضا گیاه تولوق اوتی صلوات فرستادن برای ما چه نتیجه ای دارد سیلاب پلها ومسیر های دسترسی روستاهای بخش بالا طالقان را ت یب کرد سرنوشت دل اش 4 معلم در تصادف مرگبار دعا قبل امتحان واسه قبول شدن خاطره ای در مورد شهید عباس بابایی نشر از جانب چکشی قیمت سهام شرکت احرار ازادگان شاه سعودی چه غذاهایی می‌خورد؟ تصاویر برگی دیگر از دفتر زندگیم ورق خورد بدست آوردن نکتار در فروت کرفت چگونه است نمونه فرم تغییر رشته دبیرستان مطالب وسوالات فصل 6 علوم هفتم سفر آب روی زمین قدردانی علامت قفل کنار اسم در لاین سرود مولودی خوانی ستاره محمود حضرت اینجا ورود محمود کریمی حضرت زهرا میلاد حضرت زمین سرود pdf خلاصه کتاب فلسفه تعلیم وتربیت آموزش‌ و پرورش مرد تحول می‌خواهد نه طرح تحول آیا دانش‌آموزان مهارت زندگی می‌آموزند آشنایی با انواع سرجنگی در موشک ها به صورت تخصصی نام وو هیون و ش گل فوق‌العاده با همکاری دیدنی بازیکنان لیگ قهرمانان جوانان اروپا نتیجه مسابقات رندی اورتن براک لسنر در سامراسلم زمستان می رود و روسیاهی اش به زغال می ماند زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه آهنگ کرمانشاهی جاده دیزل آباد گشتی آسف آهنگ خیال روی توام دیده میکند پرخون از شجریان داریم بیکار داریم هزار بیکار هزار بیکار داریم خوشبخت کلافی که سری داشته باشد ابوالفضل هارداسان تز گل آلبوم قاصدک شجریان پرویز مشکاتیان گزارش کار سالانه دبیر مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه ستاره های اطلسی تنها در راه شیری رساله آموزشی ره منتخبی از فتاوای ره هیچگاه بازو بسته شیخ نمر همان نفس زکیه است تلاوت بسیارقدیمی غلوش مشخصات کولر گازی اجنرال مدل aog24rzel رویت برگه های امتحانی خورشید نامیگ اهالی خواهم شوند خانه خانه نامیگ بخشنامه های آموزش پرورش ناحیه یک کرمانشاه واحد اندازه گیری مساحت زمین روزه داری رانندگان انتخاب شهردار با مدرک فوق دیپلم برای حر مراتب مدرسین در مدعو عضو هیأت علمی مربی یار دانشیار کودکان نوجوانان برگزار خوانی نقالی شاهنامه خوانی توسط شاهنامه خوانی توسط جمعی مراسم نقالی راهنمای کامل درس پژوهی الگوهای برتر تدریس plcc در خون چیست؟ ستاره تپنده در قرآن درد کشکک زانو در فوتبالیست ها برای درخواست دستگاه خودپرداز بانک انصار به کجا باید مراجعه کرد از این ساده تر بلد نیستم هوا سرد است ؛ مراقب ِ خودت باش سوالات انشای فارسی پایه هفتم متوسطه نوبت اول رفتم روش خو دم جملات زیبا از فقر کارت یدویژه چیست قهرمانان تنیس روش های وج از هنگ در تلفن همراه و تبلت داریوش دری کلینیک شفا لار پرسشنامه رضایت شویی انریچ enrich weblog24gdn weblog ganjbastan انشایی درباره شانس با استفاده جانسین سازی صورتی هرگاه بنده امید هرگاه بنده سرنوشت مبهم ممفیس دیپای سالروز ازدواج علی ع وحضرت فاطمه س
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.859 seconds
RSS