م کعبه جریان جریان دارد م متبلور ذرات م م پیداست “تکبیره الاحرام” ذرات م متبلور

نتایج جستجوی عبارت ' م کعبه جریان جریان دارد م متبلور ذرات م م پیداست “تکبیره الاحرام” ذرات م متبلور ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
من‌مسلمانم  
من‌مسلمانم‌ قبله‌ام‌یک‌گل‌سرخ جا ... م‌چشمه‌مهرم‌نور دشت‌‌سجاده‌ی‌من‌ من‌وضو‌با‌تپش‌پنجره‌ها‌می‌گیرم‌ در‌نمدر‌ ... مجریانداردماه‌جریاندارد‌طیف سنگ‌از‌پشت‌ ... مپیداست‌‌ همه‌ذرات‌ ... ممتبلور‌شده‌است من‌ ... م‌را‌وقتی‌می‌خوانم‌که‌اذانش‌را‌باد‌‌گفته‌باشد‌سر‌گلدسته‌ی‌سر‌و من‌ ... م‌را‌‌پی‌تکبیره‌الاحرام‌علف‌می‌خوانم‌ پی‌قدقامت‌موج....   سهراب‌سپهری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طبیعت گرایی در سهراب  
طبیعت گرائی در سهراب     من مسلمانم قبله ام یگ گل سرخ جا ... م چشمه ، مهرم نور دشت سجاده من من وضو با تپش پنجره ها می گیرم در ... م جریان دارد ماه سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته سرو من ... م را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم پی قد قامت موج   کعبه ام بر لب آب کعبه ام زیر اقاقی هاست کعبه ام مثل نسیم ، می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است   زندگی رسم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزگارم بد نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزگارم بد نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر زیبای سهراب سپهری  
اهل کاشانم.روزگارم بد نیست.تکه نانی دارم ، ... ده هوشی، سر سوزن ذوقی.مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.دوستانی ، بهتر از آب روان.و خ ... که در این ... است لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.من مسلمانم.قبله ام یک گل سرخ.جا ... م چشمه، مهرم نور.دشت سجاده من.من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است.من ... م را وقتی می خوانمکه اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته س


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من مسلمانم  
من مسلمانم قبله ام یک گل سرخ جا ... م چشمه ، مهرم نور دشت سجّاده ی من من ، وضو با تپش پنجره ها می گیرم در ... م جریان دارد ماه،جریان دارد طیف سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باشد سر گل دسته ی سرو من ... م را ، پی تکبیرة الاحرام علف می خوانم پی قد قامت موج کعبه ام بر لب آب کعبه ام زیر اقاقی هاست کعبه ام مثل نسیم می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است کتاب ادبیات فار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای پای آب  
صدای پای آب، نثار شبهای خاموش مادرم اهل کاشانم. روزگارم بد نیست‌. تکه نانی دارم ، ... ده هوشی‌، سر سوزن ذوقی‌. مادری دارم ، بهتر از برگ درخت‌. دوستانی ، بهتر از آب روان‌. و خ ... که در این ... است‌ لای این شب بوها، پای آن کاج بلند. روی آگاهی آب‌، روی قانون گیاه‌. من مسلمانم‌. قبله ام یک گل سرخ‌. جا ... م چشمه‌، مهرم نور. دشت سجاده من‌. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم‌. در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف‌. سنگ از پشت ... م پیداست‌ همه ذرات ... م متبلور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من مسلمانم  
باتشکرازوبلاگ حلما   .....من مسلمانم. قبله ام یک گل سرخ. جا ... م چشمه، مهرم نور. دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم. در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف. سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است. من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو. من ... م را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج.... سهراب سپهری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ... از سهراب سپهری  
من مسلمانمقبله ام یک گل سرخجا ... م چشمه ، مهرم نوردشت سجّاده ی منمن ، وضو با تپش پنجره ها می گیرمدر ... م جریان دارد ماه،جریان دارد طیفسنگ از پشت ... م پیداستهمه ذرات ... م متبلور شده استمن ... م را وقتی می خوانمکه اذانش را باد ، گفته باشد سر گل دسته ی سرومن ... م را ، پی تکبیرة الاحرام علف می خوانمپی قد قامت موجکعبه ام بر لب آبکعبه ام زیر اقاقی هاستکعبه ام مثل نسیم می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
باز سهراب عزیز  
اهل کاشانم. روزگارم بد نیست‌. تکه نانی دارم ، ... ده هوشی‌، سر سوزن ذوقی‌. مادری دارم ، بهتر از برگ درخت‌. دوستانی ، بهتر از آب روان‌. و خ ... که در این ... است‌ لای این شب بوها، پای آن کاج بلند. روی آگاهی آب‌، روی قانون گیاه‌. من مسلمانم‌. قبله ام یک گل سرخ‌. جا ... م چشمه‌، مهرم نور. دشت سجاده من‌. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم‌. در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف‌. سنگ از پشت ... م پیداست‌ همه ذرات ... م متبلور شده است‌. من ... م را وقتی می خوانم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات زیر اتمی  
ذره زیر اتمی به بخشی از ذرات بنیادی و ذرات ترکیبی گفته می‌شود که کوچک ‌تر از اتم هستند. فیزیک ذرات و فیزیک هسته‌ای بخشی از فیزیک هستند که به مطالعه این ذرات می‌پردازند. معروف ‌ترین ذرات زیر اتمی الکترون‌ها،  پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون و...    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات زیر اتمی  
ذره زیر اتمی به بخشی از ذرات بنیادی و ذرات ترکیبی گفته می‌شود که کوچک ‌تر از اتم هستند. فیزیک ذرات و فیزیک هسته‌ای بخشی از فیزیک هستند که به مطالعه این ذرات می‌پردازند. معروف ‌ترین ذرات زیر اتمی الکترون‌ها،  پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون و...    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر. صدای پای اب....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای پای آب  
اهل کاشانم روزگارم بد نیست.تکه نانی دارم ، ... ده هوشی، سر سوزن ذوقی.مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.دوستانی ، بهتر از آب روان.و خ ... که در این ... است لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.من مسلمانم.قبله ام یک گل سرخ.جا ... م چشمه، مهرم نور.دشت سجاده من.من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است.من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهل کاشانم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سهراب سپهری با صدای خسرو شکیباب  
سهراب سپهری \-۱۵ مهر ۱۳۰۷ در قم – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران\- شاعر و نقاش ایرانی بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده‌است. وی پس از ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشت. شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه‌است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می‌کند. از معروفترین شعرهای وی می‌توان به نشانی، صدای پای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بداهه  
با تمام سلول های بنیادین با همه ذرات نانو با تمام وجودا ... یری از جاودانگی می سازمدرون افکارمرویای ناتمام ... بی پایانآب زلال وجودمسرشارم از حیات متبلور شده ی چشمتحیات می بخشد دانه دانه یاقوت هایت مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کند هر دلی را روزگاری عشق ویران میکند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سهراب سپهری با صدای خسرو شکیباب  
سهراب سپهری \-۱۵ مهر ۱۳۰۷ در قم – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران\- شاعر و نقاش ایرانی بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده‌است. وی پس از ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشت. شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه‌است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می‌کند. از معروفترین شعرهای وی می‌توان به نشانی، صدای پای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهل کاشانم...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای پای آب....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هوش و انواع آن  
با وجودی که بسیاری از مردم اظهار می کنند که هوش آنان به تدریج با بالا رفتن سنشان کاهش می‌یابد امّا پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در حالی که هوش سیّال پس از دوران نوجوانی رو به کاهش می‌گذارد، هوش متبلور همچنان در طول دوران بزرگسالی افزایش می‌یابد. هوش سیّال و هوش متبلور چیست؟ ریموند کاتل، روان‌شناس، مفهوم هوش سیّال و هوش متبلور را ارائه کرد و پس از آن با همکاری جان هورن نظریه‌ای را در این مورد مطرح ساخت. نظریه هوش سیّال و متبلور کاتل\- هورن می


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه برداری iom  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه برداری iom  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونگی کشف پروتون  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهل ... م  
اهل ... م روزگارم خوش نیست ژتونی دارم ... ده پولی سر سوزن هوشی. دوستانی دارم بهتر از شمر و یزید هم چو من مشروط و اتاقی که در این ... است پشت آن کوه بلند. اهل ... م پیشه ام گپ زدن است گاه گاهی هم می نویسم تکلیف می سپارم به شما تا به یک نمره ناقابل بیست که در آن زندانیست دلتان زنده شود چه خیالی، چه خیالی خوب می دانم گپ زدن بیهودست دانشم کم عمق است نق زدن بیهودست. اهل ... م قبله ام آموزش جا ... م جزوه مُهرم میز عشق از پنجره ها می گیرم همه ذرات وجودم متبلور شده اس


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا در همین ... هاست !  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات ریز اتمی و بنیادی  
تعریف ذرات بنیادی واقعی ذرات بنیادی به لحاظ نیم عمرشان و نیز پایداریشان و ظاهر شدن در واکنش ها و پدیده های میکروسکوپیک و در کل خواص شیمیایی و فیزیکی خودشان در خانواده های مختلف دسته بندی و بررسی می شوند عده ای از این ذرات با فراوانی بیشتر در اغلب اوقات ظاهر می شوند و پدیده های میکرو سکوپیک را کنترل می کنند، به ذرات بنیادی واقعی معروف هستند.    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طراحی اتاق تمیز  
در حال حاضر طراحی اتاق تمیز به دو صورت انجام می گیرد. الف سنتی conventional clean room در این نوع طراحی هوای تمیز هوایی که درجه تمیزی آن در حد استاندارد مورد نظر است در داخل اتاق توزیع و با آلودگیها مخلوط می گردد و سپس به سمت خارج کشیده می شود. ب جریان آرام laminar – flow clean room در این نوع طراحی هوا در یک مسیر مستقیم از ورودی به ... وجی با کمترین مخلوط شدگی و یا آشفتگی turbulence حرکت می کند. الف اتاق تمیز سنتی   در این نوع طراحی هوای تمیز از کانالی مشخص از سقف وارد اتاق


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات معلق کمتر از ده میکرون pm10:  
ذرات معلق کمتر از ده میکرون pm10 ذرات جامد یا مایع موجود در هوا هستند که دارای قطری کمتر از 10 میکرون بوده و بر اثر سوزاندن چوب، احترق ناقص در ترکیبات هیدروکربنی، احتراق سوخت موتورهای دیزل و ...، واحدهای صنعتی، کشاورزی ، جاده های آسف ... نشده و فعالیتهای ساختمان سازی و آلاینده های غیر گازی، ایجاد و منتشر می شود. این ذرات به علت ابعاد ریز خود می توانند از سیستم دفاعی مجاری تنفسی عبور نمایند. اثرات بیماری های قلبی بیماری های ریوی کاهش سیستم ایمنی بد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به افتخار برد سخت استقلال  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آموزش فتوشاپ - خلق یک افکت متن زیبا با ذرات پخش شده آب  
آموزش افکت متن با ذرات پخش شده آب در این آموزش مراحل خلق یک افکت متن با ذرات پخش شده آب را به شما نشان خواهیم داد. در طول آموزش، ساد خواهید گرفت چگونه براش های ذرات پخش شده را روی متن اعمال کنید و از آن یک افکت زیبا به دست آورید. شما هم امتحان کنید.تصویر نهایی برای مشاهده ی آموزش به ادامه ی مطلب بروید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... تست غیرم ... ب جوش به روش ذرات مغناطیسی mt  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آلودگی هوای محیط شهر های ایران در گزارش بهداشت جهانی  
گزارش الودگی هوای محیطی سازمان بهداشت جهانی در 2014 در بر گیرنده داده های 1600 شهر از 91 کشور در برگیرنده میانگین داده های سالیانه برای دوره 2008 تا 2013 منتشر شد که مطابق معمول سالهای اخیر خالی از نام شهر های ایران نبود. گزارش مربوط به ذرات معلق کمتر از 10 میکرون pm10   و ذرات کمتر از 2.5 میکرون  pm2.5 است. در حالی که مقدار ذرات  کمتر از 2.5 میکرون مستقیما ریسک برای سلامتی را نشان می دهد . برای ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون باید مقادیر ذرات کمتر از 2.5 را محاسبه کرد ت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نتیجه زنده بازی پرسپولیس و الوحده امارات 10 اسفند معنی شعرجهان جمله فروغ روی حق دان قیمت روز خودرو در بازار ایران؛ ثبات در بازار خودروهای داخلی و وارداتی داوود علیزاده mp3 تنبیه رفتار تنبیه روایات اصلاح محرک اصلاح رفتار روان شناسان محرک آزارنده خواب غفلت وجود دارد طراحی دستی تیر ستون بتنی بر اساس مبحث نهم تعمیرات اتوپرس 02177697661 09102126537تعمیر محصولات beko انشا برای حواس پنجگانه هشتم زیست کتاب فیزیک شناسی زمین زیست هشتم فیزیک هشتم شناسی هشتم زمین شناسی علوم هشتم گروه مارست آزمایش آزمایشگاه خانوادگی تهویه مطبوع آزمایشگاه ترمودینامیک دو گوشی سونی ا پریا ای زد پریمیوم و ای زد اس چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ در کدام گروه خونی خطر دیابت بیشتر است ؟ خدایا مرا در کوره های رنج قرار ده، اما کنار نگذار انشا درباره از زبان حیاط مدرسه ویژه نامه دهه فجر و انقلاب ی شماره یک مازندرانی جدید جدید مازندرانی کتاب فلسف حسابرسی از حساس یگانه فصل پنجم نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی ppt سامسونگ گل ی اس 7 اج بهترین گوشی سال از نگاه gsma چهی آل دارد ؟ چهار راه استفاده درست از مخلوط ها را بنویسید جواب فعالیت های کلاسی فارسی هفتم تحقیق درباره بزرگترین یاخته ها پاینده ارزشی دارد ید موسی دم عیسی مسوولان استانی و شهری از انبارهای پرخطر قزوین بازدید د متن زیارت نامه کریم اهل بیت، حسن مجتبی ع کانال تلگرام عربی مخصوص دانش اموزان هفتم و هشتم و نهم طراحی و ساخت بورد رله مخصوص plc و سیستم های کامپیوتری بهشت نوشت نوبیا ان 1 لایت سنت گوشی‌های لایت را خواهد ش ت جواب سوالات ارزشی تاریخ هنر جهان تحقیق در باره ی ابو علی بلعمی مقاله کامل درباره طبیعت و اثرات پالایش معنی دانا چون طبله عطار است خاموش هنرنمای نادان چون طبل غازی بلند آواز میان تهی شماره تماس دفترخیرین تبریز خداوردی سپیده سپیده خداوردی ترمیم معدل برای ورود به فرهنگیان انتقام منطق میشود انتقام گرفته نوحه برای بدرقه زائر کربلا ملکه سریال زهرا ترکی خیلی شیرین لحظه چرا دو روزه بیتالک قطعه پیگیری پرونده قضایی با کد ملی بزرگترین یاخته ها سایت روبیک نتایج نمونه تی کردستان 95 متن کامل سی دی مثلث پنهان کاری دژاکام قوانین مقرارت جدید بدمینتون فرق بین استتار وجوبی ضمیر استتار جایزی چیست شکل سنسور درکولر جنرال دیوار میاندواب خیمه سرود خیمه سرود نمونه هایی از ایستادگی حضرت محمد در برابر عقاید باطل مردم زمان خود؟ محله شیراز بازار مسجد قدیم دروازه قدیم می‌باشد شیراز قدیم محله‌های شیراز محله می‌توان دروازه اصفهان قرآن براى منظور کتابى محفوظ تواند خداوند متعال یَمَسُّهُ إِلَّا زندگى دنیا چنینانی دوری تقویت خداباوری در کودکان تحقیق فیزیک بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک برنامه پیج اینستا شرایط فروش خودروهای شاسی بلند ایران خودرو به مناسبت نوروز 96 اعلام شد ساده‌ترین روش نرم‌افزار‌های اندروید از گوگل پلی برای کاربران ایرانی روسو کودک انسان کتاب آموزش تربیت کتاب امیل دنیای کریه موسی داشته باشد، زیبایی داشته دنیای زیبایی زیبایی داشته باشد، دنیای زیبایی داشته تونباشی و من جایی میان این شعرهای مرده باشم تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز توسط لیسانس آقا پست بانک برای حمایت از تولید وام یک میلیارد تومانی می‌دهد بازیکنان انشا کتاب هشتم صفحه ی 10ترکیب اضافی و10ترکیب وصفی در شعر نگهداری از خون بندناف بیش از یکهزار نوزاد کرمانشاهی در بانک خون بندناف رویان ریاضیات شانه زلف پریشان عالم چگونه هارد ا ترنال را فرمت کنیم تا ریکاوری نشود بخش ویژه دعوت از دوستان برای مطالعه دسته جمعی کتاب هم خانواده صف نمک خوراکی چگونه بدست میابد معنی اسم ملکا چیست؟؟ گیفت کارت تولد تم تولد دعا هنگام سرب قربانی انشا برگ درختان سبز در نظر هوشیار اطلاعاتی دربازه هتل کریستاله معاذ نحوه تأمین ری اعتبارات دیه محکومان معسر مشخص شد مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کندبرزمینت میزندنادان دوست داستان ترسناک که خوابت نبره با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هرچه خواهی کن انشا درباره ی خود خلقت خالق خلق سقف سانروف یعنی چه؟ زندگیم اولین الان دوست واسه تبریک میخواستم خودم خعلی راحت اولین باری وقتی امدی دستم منه دست دودر از سینا سرلک تحمیل هوسات حمیدالعیدانی صوتی نمونه تابلوهای مروجین سلامت دبیرستان نان‌ احتیاط‌ صدوقیان‌ فریسیان‌ خمیرمایه‌ صدوقیان‌ احتیاط‌ خمیرمایه‌ فریسیان‌ گزارش درمورد محیط سالم علوم دوم دبستان سوالات فصل دوم درس شناخت مواد و مصالح دهم روزه داری مسلمانان در جهان با تفاوت ساعت ها تولد روژان فرجی اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات برای کاهش تصادفات جاده‌ای یکشنبه 13 اردی‌بهشت 94 زمان تعیین محل آزمون مهمان اضطراری پیام نور در نیمسال دوم سامانه همگام ثبت نام شیر مدارس تایوان جزیره هزار جمهوری تایپه میلیون چیانگ کای‌شک هزار نفر، کیلومتر مربع پخش سریال ت مخفی بزودی و جدید آرمیتا مرادی ارلن پنبه اندازه چگالی اندازه گیری میتوان چگالی چگونه میتوان چگونه میتوان چگالی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.517 seconds
RSS