م کعبه جریان جریان دارد م متبلور ذرات م م پیداست “تکبیره الاحرام” ذرات م متبلور

نتایج جستجوی عبارت ' م کعبه جریان جریان دارد م متبلور ذرات م م پیداست “تکبیره الاحرام” ذرات م متبلور ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
من‌مسلمانم  
من‌مسلمانم‌ قبله‌ام‌یک‌گل‌سرخ جا ... م‌چشمه‌مهرم‌نور دشت‌‌سجاده‌ی‌من‌ من‌وضو‌با‌تپش‌پنجره‌ها‌می‌گیرم‌ در‌نمدر‌ ... مجریانداردماه‌جریاندارد‌طیف سنگ‌از‌پشت‌ ... مپیداست‌‌ همه‌ذرات‌ ... ممتبلور‌شده‌است من‌ ... م‌را‌وقتی‌می‌خوانم‌که‌اذانش‌را‌باد‌‌گفته‌باشد‌سر‌گلدسته‌ی‌سر‌و من‌ ... م‌را‌‌پی‌تکبیره‌الاحرام‌علف‌می‌خوانم‌ پی‌قدقامت‌موج....   سهراب‌سپهری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طبیعت گرایی در سهراب  
طبیعت گرائی در سهراب     من مسلمانم قبله ام یگ گل سرخ جا ... م چشمه ، مهرم نور دشت سجاده من من وضو با تپش پنجره ها می گیرم در ... م جریان دارد ماه سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته سرو من ... م را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم پی قد قامت موج   کعبه ام بر لب آب کعبه ام زیر اقاقی هاست کعبه ام مثل نسیم ، می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است   زندگی رسم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزگارم بد نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزگارم بد نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر زیبای سهراب سپهری  
اهل کاشانم.روزگارم بد نیست.تکه نانی دارم ، ... ده هوشی، سر سوزن ذوقی.مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.دوستانی ، بهتر از آب روان.و خ ... که در این ... است لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.من مسلمانم.قبله ام یک گل سرخ.جا ... م چشمه، مهرم نور.دشت سجاده من.من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است.من ... م را وقتی می خوانمکه اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته س


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من مسلمانم  
من مسلمانم قبله ام یک گل سرخ جا ... م چشمه ، مهرم نور دشت سجّاده ی من من ، وضو با تپش پنجره ها می گیرم در ... م جریان دارد ماه،جریان دارد طیف سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باشد سر گل دسته ی سرو من ... م را ، پی تکبیرة الاحرام علف می خوانم پی قد قامت موج کعبه ام بر لب آب کعبه ام زیر اقاقی هاست کعبه ام مثل نسیم می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است کتاب ادبیات فار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای پای آب  
صدای پای آب، نثار شبهای خاموش مادرم اهل کاشانم. روزگارم بد نیست‌. تکه نانی دارم ، ... ده هوشی‌، سر سوزن ذوقی‌. مادری دارم ، بهتر از برگ درخت‌. دوستانی ، بهتر از آب روان‌. و خ ... که در این ... است‌ لای این شب بوها، پای آن کاج بلند. روی آگاهی آب‌، روی قانون گیاه‌. من مسلمانم‌. قبله ام یک گل سرخ‌. جا ... م چشمه‌، مهرم نور. دشت سجاده من‌. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم‌. در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف‌. سنگ از پشت ... م پیداست‌ همه ذرات ... م متبلور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من مسلمانم  
باتشکرازوبلاگ حلما   .....من مسلمانم. قبله ام یک گل سرخ. جا ... م چشمه، مهرم نور. دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم. در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف. سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است. من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو. من ... م را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج.... سهراب سپهری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ... از سهراب سپهری  
من مسلمانمقبله ام یک گل سرخجا ... م چشمه ، مهرم نوردشت سجّاده ی منمن ، وضو با تپش پنجره ها می گیرمدر ... م جریان دارد ماه،جریان دارد طیفسنگ از پشت ... م پیداستهمه ذرات ... م متبلور شده استمن ... م را وقتی می خوانمکه اذانش را باد ، گفته باشد سر گل دسته ی سرومن ... م را ، پی تکبیرة الاحرام علف می خوانمپی قد قامت موجکعبه ام بر لب آبکعبه ام زیر اقاقی هاستکعبه ام مثل نسیم می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
باز سهراب عزیز  
اهل کاشانم. روزگارم بد نیست‌. تکه نانی دارم ، ... ده هوشی‌، سر سوزن ذوقی‌. مادری دارم ، بهتر از برگ درخت‌. دوستانی ، بهتر از آب روان‌. و خ ... که در این ... است‌ لای این شب بوها، پای آن کاج بلند. روی آگاهی آب‌، روی قانون گیاه‌. من مسلمانم‌. قبله ام یک گل سرخ‌. جا ... م چشمه‌، مهرم نور. دشت سجاده من‌. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم‌. در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف‌. سنگ از پشت ... م پیداست‌ همه ذرات ... م متبلور شده است‌. من ... م را وقتی می خوانم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات زیر اتمی  
ذره زیر اتمی به بخشی از ذرات بنیادی و ذرات ترکیبی گفته می‌شود که کوچک ‌تر از اتم هستند. فیزیک ذرات و فیزیک هسته‌ای بخشی از فیزیک هستند که به مطالعه این ذرات می‌پردازند. معروف ‌ترین ذرات زیر اتمی الکترون‌ها،  پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون و...    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات زیر اتمی  
ذره زیر اتمی به بخشی از ذرات بنیادی و ذرات ترکیبی گفته می‌شود که کوچک ‌تر از اتم هستند. فیزیک ذرات و فیزیک هسته‌ای بخشی از فیزیک هستند که به مطالعه این ذرات می‌پردازند. معروف ‌ترین ذرات زیر اتمی الکترون‌ها،  پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون و...    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر. صدای پای اب....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای پای آب  
اهل کاشانم روزگارم بد نیست.تکه نانی دارم ، ... ده هوشی، سر سوزن ذوقی.مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.دوستانی ، بهتر از آب روان.و خ ... که در این ... است لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.من مسلمانم.قبله ام یک گل سرخ.جا ... م چشمه، مهرم نور.دشت سجاده من.من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.در ... م جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.سنگ از پشت ... م پیداست همه ذرات ... م متبلور شده است.من ... م را وقتی می خوانم که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهل کاشانم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سهراب سپهری با صدای خسرو شکیباب  
سهراب سپهری \-۱۵ مهر ۱۳۰۷ در قم – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران\- شاعر و نقاش ایرانی بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده‌است. وی پس از ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشت. شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه‌است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می‌کند. از معروفترین شعرهای وی می‌توان به نشانی، صدای پای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بداهه  
با تمام سلول های بنیادین با همه ذرات نانو با تمام وجودا ... یری از جاودانگی می سازمدرون افکارمرویای ناتمام ... بی پایانآب زلال وجودمسرشارم از حیات متبلور شده ی چشمتحیات می بخشد دانه دانه یاقوت هایت مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کند هر دلی را روزگاری عشق ویران میکند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سهراب سپهری با صدای خسرو شکیباب  
سهراب سپهری \-۱۵ مهر ۱۳۰۷ در قم – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران\- شاعر و نقاش ایرانی بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده‌است. وی پس از ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشت. شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه‌است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می‌کند. از معروفترین شعرهای وی می‌توان به نشانی، صدای پای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهل کاشانم...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای پای آب....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هوش و انواع آن  
با وجودی که بسیاری از مردم اظهار می کنند که هوش آنان به تدریج با بالا رفتن سنشان کاهش می‌یابد امّا پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در حالی که هوش سیّال پس از دوران نوجوانی رو به کاهش می‌گذارد، هوش متبلور همچنان در طول دوران بزرگسالی افزایش می‌یابد. هوش سیّال و هوش متبلور چیست؟ ریموند کاتل، روان‌شناس، مفهوم هوش سیّال و هوش متبلور را ارائه کرد و پس از آن با همکاری جان هورن نظریه‌ای را در این مورد مطرح ساخت. نظریه هوش سیّال و متبلور کاتل\- هورن می


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه برداری iom  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه برداری iom  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونگی کشف پروتون  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهل ... م  
اهل ... م روزگارم خوش نیست ژتونی دارم ... ده پولی سر سوزن هوشی. دوستانی دارم بهتر از شمر و یزید هم چو من مشروط و اتاقی که در این ... است پشت آن کوه بلند. اهل ... م پیشه ام گپ زدن است گاه گاهی هم می نویسم تکلیف می سپارم به شما تا به یک نمره ناقابل بیست که در آن زندانیست دلتان زنده شود چه خیالی، چه خیالی خوب می دانم گپ زدن بیهودست دانشم کم عمق است نق زدن بیهودست. اهل ... م قبله ام آموزش جا ... م جزوه مُهرم میز عشق از پنجره ها می گیرم همه ذرات وجودم متبلور شده اس


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا در همین ... هاست !  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات ریز اتمی و بنیادی  
تعریف ذرات بنیادی واقعی ذرات بنیادی به لحاظ نیم عمرشان و نیز پایداریشان و ظاهر شدن در واکنش ها و پدیده های میکروسکوپیک و در کل خواص شیمیایی و فیزیکی خودشان در خانواده های مختلف دسته بندی و بررسی می شوند عده ای از این ذرات با فراوانی بیشتر در اغلب اوقات ظاهر می شوند و پدیده های میکرو سکوپیک را کنترل می کنند، به ذرات بنیادی واقعی معروف هستند.    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طراحی اتاق تمیز  
در حال حاضر طراحی اتاق تمیز به دو صورت انجام می گیرد. الف سنتی conventional clean room در این نوع طراحی هوای تمیز هوایی که درجه تمیزی آن در حد استاندارد مورد نظر است در داخل اتاق توزیع و با آلودگیها مخلوط می گردد و سپس به سمت خارج کشیده می شود. ب جریان آرام laminar – flow clean room در این نوع طراحی هوا در یک مسیر مستقیم از ورودی به ... وجی با کمترین مخلوط شدگی و یا آشفتگی turbulence حرکت می کند. الف اتاق تمیز سنتی   در این نوع طراحی هوای تمیز از کانالی مشخص از سقف وارد اتاق


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ذرات معلق کمتر از ده میکرون pm10:  
ذرات معلق کمتر از ده میکرون pm10 ذرات جامد یا مایع موجود در هوا هستند که دارای قطری کمتر از 10 میکرون بوده و بر اثر سوزاندن چوب، احترق ناقص در ترکیبات هیدروکربنی، احتراق سوخت موتورهای دیزل و ...، واحدهای صنعتی، کشاورزی ، جاده های آسف ... نشده و فعالیتهای ساختمان سازی و آلاینده های غیر گازی، ایجاد و منتشر می شود. این ذرات به علت ابعاد ریز خود می توانند از سیستم دفاعی مجاری تنفسی عبور نمایند. اثرات بیماری های قلبی بیماری های ریوی کاهش سیستم ایمنی بد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به افتخار برد سخت استقلال  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آموزش فتوشاپ - خلق یک افکت متن زیبا با ذرات پخش شده آب  
آموزش افکت متن با ذرات پخش شده آب در این آموزش مراحل خلق یک افکت متن با ذرات پخش شده آب را به شما نشان خواهیم داد. در طول آموزش، ساد خواهید گرفت چگونه براش های ذرات پخش شده را روی متن اعمال کنید و از آن یک افکت زیبا به دست آورید. شما هم امتحان کنید.تصویر نهایی برای مشاهده ی آموزش به ادامه ی مطلب بروید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... تست غیرم ... ب جوش به روش ذرات مغناطیسی mt  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آلودگی هوای محیط شهر های ایران در گزارش بهداشت جهانی  
گزارش الودگی هوای محیطی سازمان بهداشت جهانی در 2014 در بر گیرنده داده های 1600 شهر از 91 کشور در برگیرنده میانگین داده های سالیانه برای دوره 2008 تا 2013 منتشر شد که مطابق معمول سالهای اخیر خالی از نام شهر های ایران نبود. گزارش مربوط به ذرات معلق کمتر از 10 میکرون pm10   و ذرات کمتر از 2.5 میکرون  pm2.5 است. در حالی که مقدار ذرات  کمتر از 2.5 میکرون مستقیما ریسک برای سلامتی را نشان می دهد . برای ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون باید مقادیر ذرات کمتر از 2.5 را محاسبه کرد ت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نمونه طراحی کارت ویزیت موسسه حقوقی مستبصرین بلوچ متن زیبای مهدی رحمتی در حمایت از و یادآوری نام سیدمحمد خاتمی قاتل 9 سال با هویت جعلی زندگی خواب بودمن می ش خبر جدید از سرنای ساریکایا انتخابات ریاست داوطلبان انتخابات صلاحیت داوطلبان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست صلاحی مصاحبه با حمید سوریان در خانواده سبز آموزش نقاشی با اعداد به بچه های زیر 6سال آموزش اصول اولیه برنامه نویسی plc دلتا تفاوت autocad با autodesk در چیست ؟ ادرس باشگاه های پارکوردر شیراز واحد شماره الاغ دوره مربیگری درجه 2 هندبال ویژه آقایان formula force racing بازی موبایل مسابقات فرمول یک اصول معماری ایرانی نمونه طبقه بندی یا کدینگ حسابداری گروه حساب کل حساب معین اجاره سوئیت مبله یک روزه در کرج روزهای هنوز نیامده ی عزیزم ارائه طرح توجیهی آموزشیِِِِِِِِِِِِِ تولید دستمال کاغذی در شرکت شه توانا جملات ماندگار کاتوزیان تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد 95 در زیرگروه مکانیک برگزاری دوره توجیهی مدیران کانونهای مساجد در لردگان استفاده از حواس پنجگانه در پژوهش میکند البته علت بستن روبان به کمر عروس بودجه بندی زبان هفتم هشتم نهم اثرات م ب استفاده از تلفن همراه بر جسم و جان مشکلات سازماندهی دبیران متوسطه دوم کوه های مقدس ع خانوادگی یک بازیگر زن ع آمار عملکرد گروهی ایران امریکا بیماری مرحله انگل شیستوزومیاز شیستوزوما ادرار انتقال بیماری علایم بیماری اشنایی با دکمه عملکرد دکمه های کنترل کولر سانترال گری عملکرد عضله پلنتاریس ثبت نام در آزمون تفسیر سوره صف برای کارکنان آموزش وپرورش مراعات1 فراخوان ستاد رئیسی برای در تهران به نشانه اعتراض به نتیجه انتخابات ؟؟؟ زنبق وحشی پیاز گلبرگ دارای اه زنبق وحشی ساقه گلدهنده پیاز منشاء زنبق ایرانی منابع طبیعی پیاز منشاء می رند حتما ژله را در برنامه غذایی خود بگنجانید برندگان مسابقات جابر ابن حیان استان گلستان انشای مزرعه درمهارت های نوشتاری هفتم علت قتل مهدی خانمرادی کارمند بانک ملت ایلام چرا اختلاف دمای شب روز در بیابان زیاد است تحقیق درباره ویژ وسایل گازسوز پیگیری اعتراض رئیسی به نتایج انتخابات ناخطاکاری گوشی پرچم‌دار htc u 11 با قابلیت edge sense و نمایشگر quad hd معرفی شد ج کلمه پنهان یادداشت هفتاد و نه مقاله در مورد سلامت روان و پرهیز از خشونت صوتی فایل سوال کتاب آزمون لیسنینگ فایل صوتی کتاب حاضر بـکارت کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد میزبان نمایشگاه هفته ترویج علم ساخت یک کتاب شعر کودکانه پیام تسلیت در پی وقوع حادثه برخورد قطار مسافربری تبریز – مشهد برگزاری جشن بزرگ میلاد حضرت معصومه س ویژه خواهران انشاء آزاد صفحه 20 مهارت های نوشتاری هشتم متوسطه نمونه از درست چند ج الفبا شامپو از چه مخلوطی بدست امده است سهراب اسدی آهنگ تو رفتی از دستش ندید به به کو کالسکه فرانسه بخواند مرتبه حصول امراض وادای وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وشفای امراض کلّی وشفای وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض زیبایی بدون عمل جراحی ایزوگام نیکان گستر دلیجان متن در مورد طوری بباز که دشمنت برنده نشه زهرا قهرمان قهرمانان قهرمانان کشور مسابقات قهرمان سمانه احمدی حسنبیگی زهرا مسابقات قهرمان قهرمانان بالا اییم و میخوریم پلوتون سیر میشیم لیس میزنیم ک شان و میخوریم شیب ترمز بریدیمو میکنیم زیر ل ابلاغ عدلایران وقتی رفتی با غریبه دایان نمونه فرم شروع به کار همکاران فرهنگی چقدر بودی خونه پدرم مادرم مهدی همیشه میگه اینجوری نمیشد کشیده بودی زحمت کشیده چقدر دلتنگتم سەرنجی کَیْفَ وَإِلَى نادەن هەموو ئایا وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ سنگ توپ و جای پادر کنار هم در دفینه نمایشگاه کتاب باعث رونق ۵ماهه در صنف صحافی ماشین‌آلات کارگاه‌های صحافی فرسوده است نتایج ازمون خوشنویسی ممتاز نستعلیق مرداد دستمزد مداح جواد مقدم جواب صفحه 31 کتاب کلاس نهم مهارت های نوشتاری نمونه متن گزین گفته ها معرفی و فایل کامل مقاله آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی مستِ توانستم مستِ مستِ پارچه واسه والن پانچ شده چند برابر نیازه مسابقات قهرمانی کشور شنا جانبازان معلولین سازمان ملل خواستار تعویق یک ماهۀ مراسم تحلیف رییس جمهور آیندۀ افغانستان شد خدمات سیستم دستگاه شرکت دلیران استقرار استقرار سیستم شرکت دلیران جمله در حلقه ی تو در غل و زنجیر شدیم پیش بازی بارسلونا رئال مادرید لباس روبرتو کارلوس ارم بیز ج مسابقات فوتبال استانی استان قزوین پیام تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر ایدز مقابله بیماری انسان برای مقابله ایا روغن کوهان شتر برای کمر مفید است دوخت نگینی پته دو ادمین برای اینستاگرام حبیب نوای زاده اروجی حضرت کربلایی حبیب زاده نوای کربلایی توسط حبیب ال معزی هفتگی هیئت امدادرسانی به ۱۰هزار و۹۰۰نفر درکولاک ۲۳۲ امدادگر درصحنه حضوردارند روستای شیرنساء لاهیجان روستاهای شهرستان روستا روستای شیرنساء شهرستان لاهیجان بسته بندی استان گیلان رقابت‌های کلاس مرکزی شهرستان لا بخشی صفات عالی کنیم تفضیلی beautiful بخشی باشد، صفات عالی صفت، آنرا جمله کلمه your garden آهنگ ای به قربون خم زلف سیاهت موضع جلسه هفتگی نتورک مارکتینگ کیونت
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.093 seconds
RSS