ممنون میل میل عالی بود کارت  چه مهرونه نوشته مری خ ... ش ادامسه دهنت؟؟؟نکنه کاپی داده بهت؟؟؟؟ ج مهروماه خانومی بیچاره کاپی چن ماهه ادامسو ترک کرده .. هی قضاوت کنینا ایول ایوله ایول میل میل تاج سره ایول یااااااااااااااااااااااااااااشااااااااااااااااااااااااااااااا  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب