ممنون میل میل عالی بود کارت چه مهرونه نوشته مری:خ ش ادامسه دهنت؟؟؟نکنه کاپی داده بهت؟؟؟؟ ج مهروماه:خانومی بیچاره کاپی چن ماهه ادامسو ترک کرده .. هی قضاوت کنینا ایول ایوله ایول میل میل تاج سره ایول یااااااااااااااااااااااااااااشااااااااااااااااااااااااااااااا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب