مفهوم دشمن دانا بلدت می کند برزمینت می زند نادان دوست

نتایج جستجوی عبارت ' مفهوم دشمن دانا بلدت می کند برزمینت می زند نادان دوست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
دوست  
شناخت دوست 1- المؤمنین (علیه السّلام) : عَدُوّ عاقِل خَیر ٌمِن صَدیق جاهل دشمن دانا از دوست نادان بهتر است گنج حکمت یا احادیث منظوم، عاقل و جاهل، ص : ۹۸ دشمن داناکه غَمِ جان بود بهترازآن دوست که نادان بود *** ازبزرگان این سخن چون دُرنِ ت دشمن دانابِه ا دان دوست *** سعدی مي گوید: دوستی با مردم دانا ن ت دشمن دانا به از نادان دوست دشمن دانا بلندت مي کند بر زمينت مي زند نادان دوست ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بانادان نپیوند  
طلب زدانایی یکی پند مرا فرمود با نادان نپیوند اگرنادان بودخصم توبهتر که بانادان شوی یار وبرادر (ناصرخسرو) چوداناتورادشمن جان بود به ازدوست مردی که نادان بود (فردوسی) دشمن داناکه غم جان بود بهترازآن دوست که نادان بود (نظامي) گرزهردهدتورا دمندبنوش ورنوش رس ست نااهل بریز (خیام) دشمن دانابلندت مي کند برزمينت ميزند نادان دوست (سعدی) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوادآموزی و دانایی در ضرب المثل های فارسی  
اندک دان، بسیارگوست! ثمر علم ای پسر عمل است ورنه تحصیل علم دردسر است جور به ز مهر پدر. دانا داند و پرسد، نادان نداند و نپرسد! دانایی توانایی است. دانستن را کار بستن باید. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود دشمن دانا بلندت مي کند بر زمينت مي زند نادانِ دوست ظلمتی مانند نادانی نیست. علمِ بی عمل همچون درخت بی ثمر است. علمِ سطحی یک سره قیل است و قال. نادان را به از خاموشی نیست. یا سخن دانسته گو ای مرد نادان! یا خموش! عالم ناپرهیزکار، ک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
persian phrases  
* thousands of friends are far too few,one enemy is too much * هزاران دوست کم اند، یک دشمن زیاد است * the wise enemy is better than the ignorant friend* دشمن دانا بهتر از دوست نادان است * the wise enemy lifts you up, the ignorant friend casts you down* دشمن دانا بلندت ميکند. بر زمينت ميزند نادان ِ دوست ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ویژگیهای دوست خوب و بد چیست؟  
ویژگیهای دوست خوب و بد چیست؟ دوست خوب از نظر روایات معصومين ی است که ویژگیهای ذیل را دارا باشد: 1 - عقل و د: در روایات در روایات بر ه نی با دوستان دمند تأکید شده است. علی علیهالسلام ميفرماید: هم نشینی با دوست دمند، زندگی بخش جان و روح است. این موضوع به حدی مهم است که دشمن دمند بر دوست نادان ترجیح داده شده است. علی علیهالسلام در اینباره ميفرماید: دشمن با د برای تو از دوست نادان مطمئنتر است. دوستی با مردم دانا ن ت دشمن دانا به از نادان دوست دشمن دانا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دشمن دانا به از نادان دوست  
کودکی از جمله آزادگان * رفت برون با دو سه همزادگانپای چو در راه نهاد آن پسر * پویه همي کرد و درآمد به س ایش از آن پویه درآمد ز دست * مهر دل و مُهره پشتش ش تشد نفس آن دو سه هم سال او * تنگ تر از حادثه حال اوآن که ورا دوست ترین بود گفت * در بُن چاهیش بباید نهفتتا نشود راز چو روز آشکار * تا نشویم از پدرش شرمسارعاقبت ش ترین کودکی * دشمن او بود در ایشان یکیگفت: «همانا که درین همرهان * صورت این حال نماند نهانچون که مرا زین همه دشمن نهند * تُهمتِ این واقعه بر من ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوست=دشمن  
جان» شد از آن دشمن و «دل» شد از آن دوستنفرین به جان دشمن و نفرین به جان دوست فرسود «رایگان» همه ی عمر و دم نزداین گرده در تحمل بار «گران» دوست ما خورده ایم و همه کام برده اندهر به قدر ظرفیت اش از دهان دوست! از او نشان نبود و وبالی نداشتیم!لعنت به آن که داد نشان از نشان دوست هر روزمان به طعنه و زخم زبان گذشتگاه از زبان دشمن و گاه از زبان دوست غیر از زیان چه بود؟ به ما هرچه مي رسیداز «دوستان دشمن» و از «دشمنان دوست ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ضرب المثل های مربوط به دوست و دشمن  
one enemy is too many صد دوست کم است و یک دشمن بسیار. there is no little enemy دشمن خـرد است بلائی بزرگ غفلت از آن هست خطائی بزرگ a friend’s frown is better than a foe’s smile اخم دوست به از لبخند دشمن. falls friends are worse than open enemies دشمن دانا به از دوست نادان است. keep your friends close and your enemies closer. دوست را عزیز و دشمن را عزیزتر دار. little enemies and little wounds must not be despised دشمن ضعیف و زخم کوچک را خوار مشمار. the best mirror is an old friend نباشد دوست جز آیینه دوست. everybody’s friend is nobody’s friend دوس هر دوست هیچ نیست. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دشمن اصلی من نیست  
اگر در شناخت دشمنمان اشتباه کنیم؛ در شناخت دوستمان اشتباه کنیم؛ جبهه ى دشمن و دوست را با هم مخلوط کنیم، نفهميم دشمن کیست؛ دوست کیست؛ یا در شناخت دشمن اصلى و فرعى اشتباه ، این هم خطر است. امروز یک عده اى در بخشهاى مختلف دنیاى به نام گروه هاى تکفیرى و وهابى و سَلَفى، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش ميکنند، کارهاى بدى ميکنند، کارهاى زشتى ميکنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنى ميکنند، حماقت ميکنند اما دشمن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوست.دشمن  
این روزهاخیلی عصبی هستم.فقط به خاطریک دوست.دوستی که ازاعتمادمن سواستفاده کرد.راستش به نظرمن دیگرفرقی بین دوست ودشمن نیست .دوست همان دشمن است ودشمن همان دوست.دشمن دوستی است که خودش رارو کرده است ودوست دشمنی است که هنوزشناخته نشده است. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اهادف گروههای تکفیری  
بعد از به خطر افتادن منافع استکبار جهانی در منطقه و در بین کشورهای ی با شکل گیری بیداری ی ،دشمن با هدف تحت الشّعاع قراردادن بیداری ی ،تغییر معادله جهاد و مقاومت ، ستیزی و در راستای عدم توجه دنیا به جنایات رژیم صهیونیستی با دامن زدن به اختلاف مذهبی و برجسته خصوصیات قومي و دميدن در آتش قوم گرایی وبا هدف ایجاد جنگ بین شیعه و سنی و به چالش کشیدن دنیای گروهای تکفیری را شکل داده و از آنان حمایت مي کند البته این گروها که از افراد ساده ، نادان و فریب خ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قطعه  
فلک به مردم نادان دهد زمام مرادتو اهل فضلی و دانش همين گناهت بس......................................................بی گمان آنجا که از بخشش فلک بر مردم نادان سخن به ميان مي آید در نگاه معمول این منطق قرار مي گیرد که این نادانی تنها برای افراد بی دانش و آگاهی مي باشد در حالی که اگر به معنی واقعی کلمه نادان توجه شود و الگو های آن در صحن علنی اجتماع انسانی به اشاره نشانه گذاری گردد نادان عبارت از افرادی خواهد بود که به تجربه و علم دانسته اند که خور و خواب تنها طریق دد اس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نادانی که حرف دانایان را می زد  
نادانی را پرسیدند: " کار تو چیست؟ نادان با آرامش گفت :" خیلی کار ها مي کنم ولی کار اصلی ام زندگی است " ی که پرسیده بود با عصبانیت گفت:الحق که نام نادان برازنده ی توست زندگی که همه مي کنند" نادان گفت:"نه نه نه تو داری اشتباه مي کنی زندگی هنر است که تو نداری چون تو آرامش نداری داشتن هنر آرامش یعنی زندگی تو یک مرده ای که فقط راه مي روی " او که از شدت ناراحتی سرخ شده بود رفت . نادان قهقه ای زد و گفت:" تو که دانا هستی کتب علم وادب مي خوامي نمي دانی که دنیا بر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفاوت کنایه وضرب المثل  
کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح ادبی سخنی است که دارای دو مفهوم دور و نزدیک باشد و مقصود اصلی گوینده، معنای دور آن است. مثلا در این بیت: حساب خود نه کم گیر و نه افزون منه پا از گلیم خویش بیرون پا را از گلیم خود درازتر دارای دو مفهوم است:1- مواظب باش از روی فرشی که نشستی پایت بیرون نیاید. 2- مفهوم کنایه ای : حد و اندازه ی خودت را نگه دار. اما ضرب المثل گونه ای از سخن است که معمولا حاوی داستانی پندآموز مي باشد و شکل ساختاری آن هم با ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
و یک غزل داغ و بداهه  
بی دنج ترین کافه تهران شده امبی ایه ترین سوره ی قران شده اممن معجزه ی هزاره ی فاجعه امبی تاب ترین عادت زندان شده امرودم که مسیرم به تو وابسطه شدهطناز ترین ح باران شده اماز جهل خودم نمي هراسم هرگزدانا شدنی نبود،نادان شده امشهریور چشم های این دادیزردم همه ی سال و آبان شده امچون با خود این قافیه مشکل دارمدر لاک ردیف پنهان شده ام ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پوشش بیمه وزارت کشور و استانداری ها توسط بیمه دانا  
طبق توافق نامه ای که بین بیمه دانا و وزارت کشور به امضا رسیده است،وزارت کشور ،سازمان های تابعه ، استانداری ها،فرمانداری ها،وبخشداری های سراسر کشور تحت پوشش انواع خدمات بیمه شرکت بیمه دانا قرار گرفتند. بر همين اساس بیمه های درمان تکميلی گروهی پرسنل وزارت کشور واستانداری ها،اتومبیل های تی،آتش سوزی ساختمان ها،عمر وپس انداز وعمر وحوادث گروهی بر عهده بیمه دانا خواهد بود. همچنین بیمه دانا در حوزه کارکنان وزارت کشور تسهیلات مناسبی برای نیازها ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای شیرین  
سودگیری (از این به بعد به جای واژه سیو سود) 23% از حخزر تماشای قیمت های مپنا و فاذر! از لیست ید 12 سهمي معرفی شده در 5 مهر ماه سه سهم فرصت ورود در قیمت مطلوب را نداد و بقیه وضعیت مطلوبی دارند. و اما دانا. سهم آرام و رام. روزی که در 105 تومان صف فروش بود همينجا افسوس بسیارم را از نقدینگی نداشتن برای ید دانا ابراز چون مطمئن بودم جایگاه دانا آن قیمت ها نیست. البته در این قیمت ها،سهامداران دانا مي توانند بخشی از سودشان را حفظ کنند ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای شیرین  
سودگیری (از این به بعد به جای واژه سیو سود) 23% از حخزر تماشای قیمت های مپنا و فاذر! از لیست ید 12 سهمي معرفی شده در 5 مهر ماه سه سهم فرصت ورود در قیمت مطلوب را نداد و بقیه وضعیت مطلوبی دارند. و اما دانا. سهم آرام و رام. روزی که در 105 تومان صف فروش بود همينجا افسوس بسیارم را از نقدینگی نداشتن برای ید دانا ابراز چون مطمئن بودم جایگاه دانا آن قیمت ها نیست. البته در این قیمت ها،سهامداران دانا مي توانند بخشی از سودشان را حفظ کنند ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دشمن اصلی من نیست  
اگر در شناخت دشمنمان اشتباه کنیم؛ در شناخت دوستمان اشتباه کنیم؛ جبهه ى دشمن و دوست را با هم مخلوط کنیم، نفهميم دشمن کیست؛ دوست کیست؛ یا در شناخت دشمن اصلى و فرعى اشتباه ، این هم خطر است.امروز یک عده اى در بخشهاى مختلف دنیاى به نام گروه هاى تکفیرى و وهابى و سَلَفى، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش ميکنند، کارهاى بدى ميکنند، کارهاى زشتى ميکنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنى ميکنند، حماقت ميکنند اما دشمن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دشمن اصلی من نیست  
اگر در شناخت دشمنمان اشتباه کنیم؛ در شناخت دوستمان اشتباه کنیم؛ جبهه ى دشمن و دوست را با هم مخلوط کنیم، نفهميم دشمن کیست؛ دوست کیست؛ یا در شناخت دشمن اصلى و فرعى اشتباه ، این هم خطر است.امروز یک عده اى در بخشهاى مختلف دنیاى به نام گروه هاى تکفیرى و وهابى و سَلَفى، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش ميکنند، کارهاى بدى ميکنند، کارهاى زشتى ميکنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنى ميکنند، حماقت ميکنند اما دشمن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرهنگ و دغدغه هاى فرهنگى (٦٣) دشمن  
(٦٣) دشمن شخصى به صادق (ع) عرض کرد، فلان شخص ولایت شما را قبول دارد، اما در برائت از دشمنان شما ضعیف است، صادق (ع) فرمودند، "دروغ مى گوید ى که ادعاى محبت ما را مى کند، اما از دشمنان ما برائت نمى جوید." دشمن و دشمنى، در تقابل با دوست و دوستى، در فرهنگ سیاسى و سیاست فرهنگى ، از تعاریف مختلف و معانى متفاوتى برخوردار است. دشمن به معنى اخص کلمه، یعنى بد، زشت، بد دل، زشت طبع، بد خواه، خصم، عدو و ى و انى است که از سر معارض و مبغض و در مقام حریف، مخالف و ضد، ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان مرد دانا و راننده  
روزی یک مرد دانایی،در جایی سخنرانی داشت و مي خواست در آن جا،برای دانشجویان در یک ،صحبت کند. آن روز،مرد دانا،بیمار شده بود و نمي توانست سخنرانی کند ولی به سختی به همراه راننده اش تا کنار در رفت و در آن جا حالش بسیار بد تر شد و به راننده اش گفت:تو به جای من برو و سخنرانی کن؛آن ها من را ندیده اند و نمي شناسند.راننده گفت:من که نمي توانم؛من به اندازه ی تو علم و دانش ندارم.مرد دانا،کاغذی به او داد و به راننده گفت:تو باید این متن را برای دانشجویان بخوان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان مرد دانا و راننده  
روزی یک مرد دانایی،در جایی سخنرانی داشت و مي خواست در آن جا،برای دانشجویان در یک ،صحبت کند. آن روز،مرد دانا،بیمار شده بود و نمي توانست سخنرانی کند ولی به سختی به همراه راننده اش تا کنار در رفت و در آن جا حالش بسیار بد تر شد و به راننده اش گفت:تو به جای من برو و سخنرانی کن؛آن ها من را ندیده اند و نمي شناسند.راننده گفت:من که نمي توانم؛من به اندازه ی تو علم و دانش ندارم.مرد دانا،کاغذی به او داد و به راننده گفت:تو باید این متن را برای دانشجویان بخوان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
الحاقیه اینترنتی ثالث بیمه دانا  
بیمه گذاران گرامي شرکت بیمه دانا مي توانند از طریق ورود به پوتال بیمه دانا اقدام به رویت و دریافت الحاقیه بیمه نامه خود نمایند.الحاقیه کلیه بیمه گزاران به صورت رایگان صادر گردیده است ومراحل به شرح زیر مي باشد 1-ورود به پورتال بیمه دانا 2-کلیک روی سامانه دانایار 3-کلیک روی گزینه الحاقیه رایگان و ورود شماره بیمه نامه و تاریخ اعتبار به عنوان مثال(1393/05/09) 4-کلیک روی عبارت جستجو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مفهوم جهاد....  
واژه جـهـاد به معناى مشقّت و زحمت و همچنین به کار بستن توان در دفع دشمن است و در اصـطلاح شرعی و فرهنگ ى عبارت است از : «اَلْجـَهـادُ شـَرْعـاً بـَذْلَ النَّفـْسِ وَ مـالِ وَالْوسـْعِ فـِى اِعـْلاءِ کـَلَمـَةِ اِلاسـْلامِ وَ اِقـامـَةِ شـَعـائِرَ الایمانِ ؛ یعنی جـهـاد عـبـارت اسـت از نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتلاى و بر پا داشتن شعارهاى ایمان .» (جواهر کلام ، ج 21، ص 3، دارالکتب ال یه .) معظم انقلاب نیز در بیان تعریف اصطلاحى جهاد مى فر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یار مهربان  
اورده اند که:کتاب یار مهربانه دانا وخوش بیانه گوید سخن فراوان با انکه بی زبانه پندت دهد فراوان اون یار پند دانه اون دوستی هنرمند با سود و بی زیانه از اون نباش غافل اون یار مهربانه... شعر یار مهربانو که یادتونه که توی کتاب فارسی سال دوم دبستان خوندیمشو یادش گرفتیم و سعی داریم به مفهوم شعر عمل کنیم گرچه یه کم کم لطفی شده اما من به نوبه خودم تلاش خومو که به مفهوم شعر عمل کنم و از کتاب غافل نباشم... الیته متن اصلی شعر اینی نیست که من تو خط اول نوشتما.. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه می گفت، حالا چه می گوید؟  
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه مي گفت، حالا چه مي گوید؟ غلامعلی حدادعادل، یکی از چهره های موثر مجلس در استیضاح رضا فرجی دانا، علوم است. او البته در مجلس ششم از م عان فرجی دانا بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در اوا مجلس ششم و پس از استعفای مصطفی معین از وزارت علوم، سید محمد خاتمي، رضا فرجی دانا را به عنوان پیشنهادی معرفی کرد. اما او با ۸۶ رای مثبت، ۱۲۷ رای منفی و ۷... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه می گفت، حالا چه می گوید؟  
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه مي گفت، حالا چه مي گوید؟ غلامعلی حدادعادل، یکی از چهره های موثر مجلس در استیضاح رضا فرجی دانا، علوم است. او البته در مجلس ششم از م عان فرجی دانا بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در اوا مجلس ششم و پس از استعفای مصطفی معین از وزارت علوم، سید محمد خاتمي، رضا فرجی دانا را به عنوان پیشنهادی معرفی کرد. اما او با ۸۶ رای مثبت، ۱۲۷ رای منفی و ۷... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه می گفت، حالا چه می گوید؟  
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه مي گفت، حالا چه مي گوید؟ غلامعلی حدادعادل، یکی از چهره های موثر مجلس در استیضاح رضا فرجی دانا، علوم است. او البته در مجلس ششم از م عان فرجی دانا بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در اوا مجلس ششم و پس از استعفای مصطفی معین از وزارت علوم، سید محمد خاتمي، رضا فرجی دانا را به عنوان پیشنهادی معرفی کرد. اما او با ۸۶ رای مثبت، ۱۲۷ رای منفی و ۷... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به هر کار، بستوه کانا بود  
شعر معروف فردوسی: «توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود» در شکل اصلی اش چنین نیست و شکل اصلی آن این بوده است: «توانا بود هر که دانا بود به هر کار، بستوه کانا بود» کاتب شاهنامه در این شعر نتوانسته بفهمد که معنای «به هر کار، بستوه کانا بود» چیست و به جای آن نوشته است: «ز دانش دل پیر برنا بود» که از نظر معنا ارتباط مستقیم با مصراع نخست ندارد. معنای مصراع دوم و اصلی شعر فردوسی چنین است: «نادان در هر کار، ناتوان و درمانده است» که معنای مصراع ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دشمن دانا به ازدوست نادان  
سمينارعلمي 4دیماه باتلاش دست اندرکارانش تمام شد که بنظرمن حاشیه های ایجادشده توسط طیف مقابل وبچالش گرفتن دبیرعلمي چشم پزشک یاتحریم ان توسط عده ای ازهمکاران و...نکات بدردبخور برای بررسی نیست چراکه عدم انحاد بزرگان ما وتلاش برای اثبات خودشان باعث ميشود اعتراضهایی کرده که درمقاطعی خودشان درانجام همين اعمال مورداتهام قرار گرفته اند چون سمينارگیلان یا...که من ازتمامي همکاران خواهشمندم به دفاع ازطیف محبوبشان نپرداخته که عدم اتحاد ماضربه عدم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیالوگ ماندگار 4  
فرانک: «دوست داری "تانگو" یاد بگیری دانا؟»دانا: «همين الان؟»فرانک: «من در خدمتم. کاملاً رایگان. چی ميگی؟ چی ميگی؟»دانا: «اوه... فکر مي‏کنم کمي بترسم.»فرانک: «از چی؟»دانا: «از اینکه اشتباهی پیش بیاد.»فرانک: «توی تانگو هیچ اشتباهی وجود نداره، مثل زندگی نیست، راحته؛ همينه که تانگو رو اینقدر عالی کرده. اگه اشتباهی کردی، اگه کاملاً درهم برهمم شدی، فقط همونجوری ادامه بده. چرا نمي‏خوای امتحان کنی؟ مي‏خوای امتحانش کنی؟»دانا: «بسیار خب... یه امتحانی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
احمق یا نادان  
" احمــــق یا نــــادان " نوشته:محســـــن پیش آهنگ آنکه "نمي داند" بهتر آن است "نــــادان " بخوانیمش نـــــــه "احمــــق" !! نادان، نیاموخته! اما احمق آموزه های بد، بد بارش آورده اند! یا بهتر بگوییم احمقش کرده اند! نه شخص نادان و نه ی که احمق مي خوانیمش هیچکدام به خودی خود حافظه و استعدادشان زیر سؤال نمي رود! شاید از هر ١٠٠٠نفر یکی استعداد فراگیری نداشته باشد که آن ١ نفر هم گمان نکنم به تور ما بخورد! و معلم باید اینگونه بنگرد که هیچ کدام از دانش آم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ضرب المثل  
کار ریشه های تلخ و ميوه شیرین دارد. کلمات حباب آبند و اعمال قطره ی طلا. ی که به جلوی رویش نگاه نمي کند عقب مي ماند. ی که فقط به کمک چشم دیگران را مي بیند گول مي خورد. همه ی انی که با تو مي خندند دوستان تو نیستند. ی که از مرگ مي ترسد از زندگی لذت نمي برد. دشمن والا از دوست نادان بهتر است. بدون باختن برنده نمي شوی. بیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست. جواهر بدون تراش و مرد بدون تلاش ارزش پیدا نمي کند. ی که به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
کاسیاس رئالی ها از دیدن من خسته شده اند بیوگرافی احلام خواننده فارسی زبان اهنگ پیام لاین.html باز دلم هواتو کرده نازنینم پس کجایی حمید فلاح.html کدام ایه سورهی جوشن کبیر باعث آشتی زن شوهر میشود.html آموزشگاه های اخذ دیپلم سریع آسان در مشهد.html نتایج ثبت شده های ازمون وردودی مدارس تمونه پایه نهم در سایت اموزش پرورش شهرستان دامغان.html آهنگ الله الله میایه از سعید کریمی گزارش تخصصی معاون امور عمومی مدارس.html پس صحنه وین.html جواب سوالات مسابقه کتابخوانی دعوت به html فایل لایه باز تصویر میلاد رضا ع یا ضامن آهو متن وصل الله علی باکین علی حسین عینی فرد..html روش و چگونگی غافلگیر دشمن در جنگ احتمالی آینده بیوگرافی اریک روون.html 204 پیراهن دکلته با دامن کلوش چگونه ریاضت بکشیم برای احضار جن.html عنصر شماره ۸۶اتمی.html کتاب علوم غریبه تالیف احمدرضا بابایی درمان بیماری توبروس اسکلروز.html سایت دبیرستان دخترانه ی حضرت سمیه شهرستان طبس.html انجام تایپ مقاله.html تفاوت خشم و پرخاشگری چیست؟ آشنایی با نرم افزار antamedia spot software 3601 مدیریت کاربران شبکه wifi معنی خاکی باش چیه.html شاهرخ بختیار فرزند تیموربختیار.html آکورد آشوبم چارتار استاندارد ابعاد پیست باگی.html فایل سرت سامسونگ a8000 cert برای حل مشکل شبکه پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش پرورش ثبت نام تک کارت.html 8 نشانه آسیب مغزی که باید جدی گرفته شوند پیگیری پرونده دادگستری استان مازندران.html سن زویا.html کد آوای انتظار دنیامیا از پازل باند بازی انلاین دخترانه رقابت عشقی السا و اریل.html میخوام جوهر خ ر رو پاک کنم زبان انگلیسی نمونه سوال قرص لاغری کاکنج.html رسم پنج ضلعی منتظم با استفاده از خط کش پرگار مزایای کابل حرارتی خطی فیبر نوری وای وای قلبم ملانی علیشمس گزارش یکشنبه 23 فروردین تعبیر خواب سوره قل هو و الله احد جوجه سهره فروشی کد دهی ریموت فابریک تیباhtml آهنگ محلی زهرا نزن مه وچه ره.html پایه هفتم کتاب مهارت های نوشتاری انشا درمورد تصویر صفحه 23 که یک زمین کشاورزی است.html ورود به سیستم مدیران سناد.html امتیاز دبیران متوسطه 2 در سال95 96 ناحیه 1 همدانhtml فلاسک شیشه ای بهتره یا استیل؟.html تقویم لایه باز 96 با فرمت psd شماره هیچوقت از یادم نمیری دبستان پسرانه مصلی نژاد قاسم اباد مشهد.html 253 من چه شادم امروز جواب فعالیت های نوشتاری سوال دو درس دوم پایه هشتم.html هه یعنی چی.html pdf کتاب حسابداری کنترلهای مالی تی جعفر باباجانی نمایندگی کالسکه دوقلو evenflo.html تاثیر رعد و برق بر جنین.html مدرسه ی شهید فهمیده مرند.html جشن تکمیل مسکن مهر در سال جاری در شهر صدرا برگزار می گردد حاجی عبدالرئوف شه بخش جماعت ایرانhtml تجویز دو بسته میکول هر هشت ساعت برای درمان افسردگی متن دعوت نامه جشن شکوفه ها.html فایل صوتی سخنرانی مراد فرهادپور.html سود قطعی بیمه عمر پاسارگاد.html تشکیل کمیته ویژه برای مدیریت تاخیر پرواز در مشهد عاشورا زیارت مراسم زیارت عاشورا.html صدرا ذخیره ای برای شیراز بزرگ خواهد بود آموزش انواع گره های گلدوزی با دست.html طرحهای خام حاشیه گلدوزی.html من با خیال بودنت خوشم اشراف دوزی یعنی چه.html یک مداحی از حسین عینی فرد متن.html دکلمه یادواره html کلیستوریس را چطور پیدا کنم.html پاسخ quot ترزا می quot به نتانیاهو دربارۀ شیر پرکن پکیج بوتان مدل پرلا.html بازیافت کاغذ در خانه ی سلامت و میادین تره بار سررسید هزار تومان بانک جهانی چشم اندازی سبز برای بازارهای کالایی خوشحالی یعنی داشتن خواهرزاده دختر برگزاری آزمون مجدد انتخاب رشته search سوالات تستی احکام دختران فلاح زادهhtml معرفی کلینیک دندان پزشکی در اهواز که با دفترچه بیمه نیروی مسلح امپلنت انجام دهد.html اطلاعات تازه و تکمیلی در مورد سیستم بارشی آمپول pegagen.html مسعلت می نمایم یعنی چه.html جملات زیبا برای قربون صدقه رفتن.html شیپور بابل.html کانال توسون ترکیهhtml لیست قیمت پتوی گلبافت تیر ۹۵.html صادقیان بی صبرانه منتظر 24 مهر هستم oneplus 5 leaked sketches reveal dual front facing eras ceramic back plate پادگان شهید هاشمی نژاد شیروان در کدام استان است؟.html نمونه کارت شناسایی نرم افزار vivaldi v1981849 x86 x64 مرورگر اینترنت ویوالدی با قابلیت های فراوان جهت شخصی سازی گروه حوزه ت telegram kısmetse olur 5 mart 2017 fragmanı pazar haftanın finali
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.355 seconds
RSS