یحث بازار مشهد که میشه من یا شاید خیلیا یاد گرون فروشی های دم حرم میفتیم. وقتی عمیق به قضیه فکر میکنم به این نتیجه میرسم که ما دیگه خدا رو فراموش کردیم و انصاف بی انصاف. یه تی که می ن هفت هزار تومن میفروشن چهارده هزار تومن. با خودم میگم که خاک تو سر این فروشنده ها بشه که اینقد حروم خوران. یه روز برای یه لحظه خودم رو گذاشتم جای اونا و شرایط اونا رو تصور . به یه نتیجه ی خیلی متفاوت از اونی که قبلا میرسیدم رسیدم. وقتی یه آدم میتونه یه کفش بیست هزار توم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب