صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأ

نتایج جستجوی عبارت ' صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
رای وحدت رویه شماره709هیات عمومی د.ع.ک  
د: رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویه هيأت عموميمستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومي و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسيدگي نماید که صلاحيت رسيدگي به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هيأت عمومي دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع بین  
ماد ه 477 قانون جد ید آئین د اد رسی کیفری د ر حالی شیوه جد ید ی را برای تجد ید نظر د ر آراي«خلاف بیّن شرع» پیش بینی کرد ه است که هنوز ماد ه 18 قانون تشکیل د اد گاه های عمومي و انقلاب نسخ نشد ه و راه برای اعاد ه د اد رسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماد ه باز است. اما مقررات جد ید ماد ه 477 چیست؟ تجد ید نظر و اعتراض به آراء قضایی محاکم د اد گستری از مباحث مهم و عمد ه قوانین مربوط به محاکمه و مجازات است. راه های اعتراض و تجد ید نظر نسبت به آراء محا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انتصاب دو قاضی برای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری  
رییس قوه قضاییه در احکامی جداگانه محمدجواد حشتمی و نادر خاوندگار را به عنوان قضات هیات بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در حکمی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان قاضی عضو هیئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان  
" قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان "مصطفی عباسی قرار بازداشت موقت دادگاه تجديدنظر استان: الف)قطعی است ب)در شعبه هم عرض قابل اعتراض است ج)تنها از سوی متهم قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است د)مطلقا ظرف ده روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.»پاسخ ما به سوال: قطعی است.نظر جناب آقای کلانتری: با توجه به ماده ۳۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مصوب ۱۳۷۸ چه استدلالی مبنی بر قطعی بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأ  
محاکم عمومي دادگستری صلاحيت رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اعضاء هيأت علمی را دارند. تاریخ رای نهایی: 1391/08/01 شماره رای نهایی: 9109970220800871 رای بدويبه تاریخ 13/10/1388 آقای الف.ه.ص. به وک از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت 1- هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی 2- هیات تجديدنظر رسيدگي به اعتراضات آراي هیات بدوي رسيدگي به تخلفات اعضاء هیات علمی آزاد ی 3- هیات عالی رسيدگي به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رسیدگی کند به پرونده ها و ضرورت اصلاح نظام کارشناسی  
رسيدگي کند به پرونده ها و ضرورت اصلاح نظام کارشناسی یکی از مسائل مهم در جریان رسيدگي به پرونده های قضایی، ارجاع امور تخصصی و فنی پرونده ها از سوی قضات به کارشناس های صالح، مورد اعتماد و متخصص و دارای صلاحيت لازم است. اما گاه پرونده های تحت رسيدگي در محاکم و حتی در اجرای احکام دادگاه ها، به کارشناسی ارجاع می شود که برحسب مورد، کارشناس یک نفره یا 3 نفره یا 5 یا 7 یا 9 یا در مواردی 11 نفره نیز رسيدگي به آن پرونده ها را در دستور کار خود قرار می دهند ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تجدید نظرخواهی از آرای دیوان عد اداری  
دیوان عد اداری دارای شعب بدوي است که رسيدگي اولیه را انجام می دهد و رای صادر می کند. اگر به رای صادر شده اعتراضی شده باشد، شعب تجدید نظر موظف به رسيدگي این اعتراض است. برای شروع به این رسيدگي باید دادخواستی به زبان فارسی و در فرم های چاپی مخصوص ارائه شود. در صورتی شعب دیوان به شکایت رسيدگي می کنند که شخصی که طرح دعوا می کند در مطرح شکایت دارای نفع یا ، قائم مقام یا قانونی وی باشد. در بررسی این موضوعات به گفت وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته ایم که ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم م  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای ی، عبارت «مست م حبس و یا انفصال از خدمات تی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسيدگي به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسيدگي به بزه ق ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکلیف کمیسیون هم عرض مادة صد به تبعیت از رای دیوان عد اداری  
چنانچه رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شعبه دیوان عد اداری نقض شده و رأی قطعی نسبت به آن صادر شود و مجدداً در کمیسیون هم عرض مطرح گردد ، کمیسیون باید از رأی دیوان عد تبعیت نماید سؤال ـ آرائی که از کمیسیون بدوي یا تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عد اداری نقض می گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و آن کمیسیون چه تصمیمی می گیرد؟نظریه شماره3521/7 ـ 10/6/1387نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیهاولاً ، با توجه به مقررات جدید دیوان عد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگ  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي دیوان عالی کشوردر مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومي و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هيأت عمومي دیوان عالی کشور نافی صلاحيت دا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوان عالی کشور  
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت های که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل شده است. این دیوان از برجسته ترین قضات کشور تشکیل شده است. همچنین رسيدگي به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی این دیوان است. هیئت عمومي این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است. شعب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
۸۰۰ پرونده از تخلفات مدیران کلان ت در دست بررسی است  
اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد ریاست جمهوری گفت: در یک سال اخیر حدود ۸۰۰ فقره پرونده مربوط به تخلفات اداری مدیران ت گذشته ازسازمان بازرسی به دست ما رسیده است. وی افزود:این پرونده ها مربوط به مدیران ارشد ازسطح مدیرکل تا معاونان رئیس جمهور است که ما 200 فقره را بررسی کرده ایم. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دادگاه خارج از خواسته رای داده است  
مرجع رسيدگي شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهرانتجديدنظر خواه: آقای ...… آدرس ...تجديدنظر خوانده: سازمان اموال و املاک بنیاد .... ... آدرس ... تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 958 مورخ 9/10/85 و 1379 مورخ 24/11/86 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومي تهران گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. « رای دادگاه »تجديدنظر خواهی آقای ... ... به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد .... نسبت به دادنامه شماره 958 مورخ .. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی مقررات ثبتی در صدور سند خواسته خواهان نبوده و بعبارت دیگر خارج از وظایف و صلاحیتهای هیئت نظارت  
مرجع رسيدگي شعبه 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران تجديدنظر خواه : خانم ...تجديدنظر خوانده : آقای ... تجديدنظر خواسته : دادنامه شماره 817 مورخ 30/5/85 صادره از شبعه 180 دادگاه عمومي تهران گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص تجديدنظر خواهی خانم ... از دادنامه شماره 817 مورخ 30/5/85 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومي تهران موضوع پرونده کلاسه 84/239 که بموجب آن حکم به بطلان سند ما ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آسیب شناسی مقررات و رویه های جرم زا یا فزاینده اختلاف و را ارها  
آسیب شناسی مقررات و رویه های جرم زا یا فزاینده اختلاف و را ارها از جمله معایب قانون شوراهای حل اختلاف تبدیل شدن این شوراها از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد قضایی است. همچنین دور شدن این شوراها از هدف اصلی تشکیل آنها یعنی حل و فصل اختلافات از طریق کدخدا و صلح و سازش و همچنین در عمل ایجاد تشریفات زائد در ثبت و پذیرش درخواست های مردم به تبعیت محاکم قضایی بر خلاف روح قانون و هدف اصلی تشکیل شوراها و در برخی موارد تضییع حقوق مردم در اثر ناآگاهی آنها ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونگی فرجام خواهی  
رسيدگي فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. آراي قابل فرجام خواهی اصل بر قطعیت احکام دادگاه های عمومي و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوي یا تجديدنظر صادر شود، قابل فرجام خواهی نخواهد بود. آراي قابل فرجام بر دو قسم هستند: 1- آراي قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های بدوي. 2- آراي ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توضیح بررعایت دقیق تبصره 1 بند 2 ماده 9 دستورالعمل مشوق ها و نحوه رسیدگی به تخلفات آموزشگاه ها  
توضیح بررعایت دقیق تبصره 1 بند 2 ماده 9 دستورالعمل مشوق ها و نحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه ها هیات مذکور اعلام نمود تا زمانی که رای قطعی هیات نظارت مرکزی کتبا به موسس ابلاغ نشده باشد، آموزشگاه می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هيأت عمومي دیوان عالی کشور موضوع تعیین صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای ی، عبارت «مست م حبس و یا انفصال از خدمات تی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی است) م ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی  
تجديدنظر نیز در لغت به معنای « در امری یا نوشته ای دوباره نظر و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن » آمده است . مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنای لغوی آن دور نمی شود و در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوي است . در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوي دارا است ؛ یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسيدگي و قضاوت می کند . قانون آیین دادر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طرف شکایت: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهران  
تاریخ : 5/6/81 کلاسه پرونده : 81/10/917 شماره دادنامه : 1551مرجع رسيدگي : شعبه 10 دیوان عد اداریشاکی : ... .....طرف شکایت: کمیسیون بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهرانخواسته : نقض و ابطال آراء صادره به شماره های 791558-30/11/79 و 802314-5/12/80گردشکار: شاکی شکایتنامه ای بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عد اداری نموده که پرونده جهت رسيدگي به این شعبه ارجاع و بکلاسه فوق ثبت گردیده نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت ارسال که بشرح لایحه جو ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طرف شکایت: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهران  
تاریخ : 5/6/81 کلاسه پرونده : 81/10/917 شماره دادنامه : 1551مرجع رسيدگي : شعبه 10 دیوان عد اداریشاکی : ... .....طرف شکایت: کمیسیون بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهرانخواسته : نقض و ابطال آراء صادره به شماره های 791558-30/11/79 و 802314-5/12/80گردشکار: شاکی شکایتنامه ای بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عد اداری نموده که پرونده جهت رسيدگي به این شعبه ارجاع و بکلاسه فوق ثبت گردیده نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت ارسال که بشرح لایحه جو ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پذیرش دعوی علیرغم عدم سعی در سازش مقرر در قرارداد  
پیش بینی روال خاص برای سعی در سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی، نافی صلاحيت دادگستری در رسيدگي به اختلاف طرفین حتی بدون انجام روال پیش بینی شده، نیست. تاریخ رای نهایی: 1391/12/21 شماره رای نهایی: 9109970220301620 رای بدويدر خصوص دعوی تقدیمی شرکت ت. (سهامی خاص) با وک آقایان م.د.، م.م. به طرفیت شرکت ن. (سهامی خاص) و شرکت ص.(سهامی خاص) با وک آقای غ.پ. به خواسته ا ام خواندگان به اعمال ماده 69 شرایط عمومي پیمان و خاتمه قرارداد مورخ 7/5/86، و محکومیت تضامنی خواندگان به پرد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا  
ایرادات و موانع رسيدگي به دعوا ایراد در لغت مصدر باب افعال است ریشه‎ی «وَرَدَ» به معنای بهانه‎گیری و ده‎گرفتن آمده است.[1] ایراد در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوا می‎تواند بر دعوا، قاضی، طرف مقابل، صلاحيت دادگاه، ‎ی طرف مقابل بگیرد.[2] ایراداتی که مانع رسيدگي دادگاه می‎شوند به چند دسته تقسیم می‎شود. برخی ایرادات موجب می‎شود که دعوا از یک دادگاه به یک دادگاه دیگر برود و در آن‎جا رسيدگي شود. برخی ایرادات نیز موجب می‎شود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی  
صلاحيت در رسيدگي به امور مدنی اصولاً تشخیص صلاحيت یا عدم صلاحيت نسبت به رسيدگي به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد دسته بندی فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل doc حجم فایل 58 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 37 صلاحيت در رسيدگي به امور مدنی چکیده اصولاً تشخیص صلاحيت یا عدم صلاحيت نسبت به رسيدگي به دعوا در اختیار داد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ابلاغ تد ر دادگستری برای کاهش زمان رسیدگی پرونده ها  
ابلاغ تد ر دادگستری برای کاهش زمان رسيدگي پرونده ها در محاکم تجديدنظر تهران - ایرنا -رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد این دادگستری برای برون رفت محاکم تجدید نظر از وضعیت فعلی و کاهش زمان رسيدگي و موجودی پرونده های تد ری را اتخاذ نموده است. به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومي داگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در نشست با قضات دادگاه های تجديدنظر استان تهران، با اشاره به مشکلات ناشی از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و طولانی شدن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما  
مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحيت هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحيت محاکم عمومي دادگستری می باشد. تاریخ رای نهایی: 1392/01/28 شماره رای نهایی: 9209970907000045 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 24/5/89 آقای ح.م. به طرفیت شرکت ت. و ب.چ. خواستار مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات کمپرسی گردیده که حسب دادنامه شماره 884ـ31/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقی شهرستا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشست قضایی دادگستری کازرون  
پرسش:الف)چنانچه شخصی به اتهام قتل عمد باشد؛ اما بزه انتس از مواردی است که حسب ماده 612 قانون مجازات ی به هر علت قصاص منتفی است، دادگاه صالح برای رسيدگي، دادگاه کیفری استان است یا دادگاه عمومي جزایی محل وقوع جرم؟ب) در خصوص قتل عمد در صورتی که قرار نهایی دادسرا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به این قرار چه مرجعی است؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کمیسیون ماده 100 شهرداری ها  
کمیسیون ماده صد شهرداری مرد کار اعضای این کمیسیون بررسی تخلفات ساختمانی از قبیل پیشروی طولی , اضافه واحد یا طبقه , ر پارکینگ و... و صدور رأی ( ت یب یا جریمه ) برای اونها هست که نام این کمیسیون اختصاراٌ به صورت ک.م.100 یا ک.م.ص نیز نوشته میشهتعریف تخلف ساختمانی :به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی ، فنی ، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلفات ساختمانی است .مبنا و مستند رسيدگي به تخلفات ساخ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مر  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای ی، عبارت «مست م حبس و یا انفصال از خدمات تی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسيدگي به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسيدگي به بزه ق ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دادگاه فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند  
دادگاه فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست رسيدگي کندصادق جعفری شهنی* / (قسمت آ )در ادامه مباحث گذشته در زمینه عدم رسيدگي دادگاه به جرائم غیر از کیفر خواست باید گفت که اگر دادسرا در وصف جرم دچار اشتباه شود قبل یا در جلسه دادرسی می تواند کتباً نسبت به اصلاح کیفرخواست اقدام کند و اصلاح در وصف جرم به تقاضای دادستان موجب تضییع حقوق متهم نمی شود زیرا به هر حال متهم در مرحله دادسرا از موضوع اتهام دفاع کرده است و آنچه که در مرحله دادرسی مورد رسيدگي و قضا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
چند راه برای استفاده درست از مخلوط ها.html دوازده کلیدثروتمندشدن عشق بی قید و شرط به خط بریل.html واحد اندازه گیری الماس چیست؟.html آب ناخالص جواب انشا های کتاب نگارش پایه دهم.html نصب دوربین مداربسته در اراک شورای هماهنگی معاونین و عوامل اجرایی جشنواره خوارزمی با سر گروه های متوسطه اول و من چقدر این بعضی هارو دوست دارم.html تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی میتسوبیشی مدل eclipse را احیا می کند در آستانه مسابقه استقلال ذوب آهن، آبی پوشان پاداش گرفتند..html گیاه کیست کندوان.html شورای معاونین و مدیران سازمان نهضت سواد آموزی تغییر رمز وای فای مودم d link.html چگونه از سرد اب جوش در فلاسک جلوگیری کنیم.html هواپیما مسافربری هواپیمای هواپیمای مسافربری تایوان سقوط فروند هواپیمای مسافربری atr72 هواپیمای مسافربری atr72 فروند هواپیمای مسافربری کانال تلگرام بشکن.html شورای امنیت نشست شورای نشست شورای امنیت آهنگ خطا از حسام الدین و علیرضا روزگار علت اصلی مرگ مهدی بهاری مهربانیhtml به زودی کمیته ی انضباطی باشگاه در مورد حرکت ناشایست بائو تصمیم گیری خواهدکرد بگذر گذشته آینده نماد گوش در دفینه ی چیستhtml دعای روی چاقو برای عقیقه رمان دختر سیبیلو چگونه از گوانگجو به ایوو برسیم؟ شورای امنیت خواستار توقف خشونت ها در میانمار آموزش گیوه دوزی.html تشبیه گسترش تشیع به سرعت موشک در نیجریه n3 ساختار لویس.html چکار کنم کارم دوباره به طلاق نکشه ؟ اسامی گیاهان دارویی از فارسی به ترکی استانبولی.html سزین هاموزون بایرامز مبارک اولسون معنی فروشگاه جانبو چیستhtml کانال سریال خاطرات یک خون آشام تلگرام چنل ومپایر دایریز the vampire diaries ورد خوش شانسی.html ازی عزیز چگونه میتوان ترشی خورشت سبزی را بگیریم.html ساخت چراغ راهنما بررسی مدارهای موازی پایه چهارم.html لیست 19 نفره رئال برای بازی با سویا درمان ترک پوست با استفاده از کندر روغن زیتون.html وحید شکری بیخیالش ک حرم نداری.html پیگیری حواله بیمه آتیه سازان حافظ.html آیا عروسکهای زنده لولیتا حقیقت دارد؟.html سریال فاطما گل قسمت 2 نماشا.html آیا خمیر دندان مضر است؟ رشته های موجود در فنی وحرفه ای مریانج.html کار کثیف حسین علیزاده خلافی خودرو کیش.html plccدر آزمایش خون چیست.html مدل های زیبا دکوراسیون رستوران ها هر مرد شتردار اویس قرنی نیست این شعر از کدام شاعر است.html انشا درباره اگر باران برف نبارد چه اتفاقی می افتد سالگرد عقدمون مبارک.html کد پیشواز ایرانسل اهنگ رفتی که رفتی ناصر صدر آموزش گام به گام گلدوزی با دست با کاموا.html متضاد امانتدار مشاهدات عینی اولین امدادگران حاضر در صحنه حادثه سقوط مرحوم سهیل سلیمانی نقاشی صفحه 33 کتاب هنر نهم.html احتمال ج ته از چلسی به خاطر یورنته برترین برند ادکلن coach.html خاطیره لر.html لشکر مخلصی که دلها به راه انداخت متن زیبا پشت کارت برای دعوت میهمانان به عروسی.html آزمایش صفحه 53 علوم نهم.html جواب تمرین های کتاب high 1 student book.html فلنج لوله مقاومت گردندار داخل فلنج گردندار گردندار بیشتر فلنج گردندار بیشتر مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری در 27 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت جدیدترین لحاف و تشک و قنداق فرنگی نوزادی.html نقش خازن در آنتن هوایی تلویزیون.html حسین مذاکره یزید موضوع حسین قیام عاشورا آموزش udemy getting started with vuejs آموزش شروع کار با ویو جی اس جات خالیه داداشم.html خدایاچرابهم بچه نمیدی.html معرفی متغیر دامی وقفه متغیرهای eviews تعداد وقفه متغیر دامی متغیرهای توضیحی متغیر وابسته امتحان نوبت دوم زبان هفتم.html نرم افزار اتوکد چیست؟ روز دخــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مبـــارکـــــ نتایج مرحله اول المپیاد ریاضی تفاوت خواستگاری و انتخاب ارور 70 پکیج ایران رادیاتور هواشناسی بیاض.html ماه خوبی ها حل المسایل تریبال کاغذ چی باید به سکاکی اقتدا کنم.html میزان تولید خیار گلخانه ای در 1000 متر.html متن کامل سوره جن مغربی انصاری فرد در المپیاکو ع شجره نامه ایل زیلایی.html تغذیه وجی استفاده انتقال صوتی صدای وجی 12vdc مشترکd صدای ورودی انتقال وجی انتقال دختر که باشی عشق اولت پدرته.html حجت ال والمسلمین میرباقری تعلقات دنیایی انسان را از سیدال جدا می کند چرا اسپیلت گرم نمیکند.html اشعار ارجمند داستان او نویسنده محیا زند.html فایل cert تبلت سامسونگ t805 مناسب جهت حل مشکل سریال و شبکه فوق العاده ویژه کارمندان های علوم پزشکی تیرماه95html بازتاب نور کد پیشواز همراه اول شبانگاهان تا حریم فلک
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.445 seconds
RSS