زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد

نتایج جستجوی عبارت ' زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...!!!  
ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ ... ﺁنطﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ... ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ ... ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ. ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ . ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : " ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ! ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ". بر آنچه گذشت ،آنچه ش ت ،آنچه نشد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تنها......  
به ی که تنهات گذاشت بگو: این تو بودی که باختی نه من....!!! من ی رو از دست دادم که دوستم نداشت اما تو ی رو از دست دادی که عاشقت بود....!!!! بر آنچه گذشت ،آنچه ش ت ،آنچه نشد ...حسرت نخور ؛زندگي اگر آسان بود با گريه آغاز نميشد ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریا  
ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ آنطﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : "ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ!"بر آنچه گذشت! ،آنچه ش ت! ،آنچه نشد! ...حسرت نخ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دین داری......  
دین داری سخت است یا آسان؟ مسئله این است! پرسید دین داری سخت است یا آسان؟ پاسخ داد میگویند آسان اما عقیده ی من بر سخت بودنش استوار است. اگر دین داری برایت آسان باشد یعنی هنوز دین دار نیستی چراکه ی که دین دار است مفهوم و مصداق"بی خیال" در زندگي اش جایی ندارد. و به جزء جزء زندگي و رفتار و اعمال و گفتار ش توجه و دقت میکند. و این کار را سخت میکند. ولی میداند که سعادت فقط در مسیر دین داری صحیح است.. همین باعث میشود سختی هایش را به جان ب د و غر نزند! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریا ........  
ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ ، ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ ... ﺁن ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ... ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷد ، ﻣﺎﺩﺭﺵ نوشت: ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ ... ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ، ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ . ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : " ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ". بر آنچه گذشت ، آنچه ش ت ، آنچ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شریعتی  
این متن فوق العادست ینی م ه  علی شریعتی در بیکرانه ی زندگي دو چیز افسونم کرد ، رنگ آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خ که نمی بینم و میدانم هست.  علی شریعتی درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است.. ولی در پایان است، شاید این بدان معناس که پایان آغاز دیدار است  علی شریعتی خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم اما نشانم نده!!! خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد..  علی شریعتی ﮐﻔـﺶِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ ن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دریای و قاتل!  
ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩکی ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ ...ﺁنطﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ...ﺟﻮﺍنی ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎی ﻗﺎﺗﻞ ...ﭘﻴﺮﻣﺮﺩی ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪی ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎی ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ.ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ.ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ! ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽبر آنچه گذشت ، آنچه ش ت ، آنچه نشد ...حسرت نخو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
علی شریعتی  
در بیکرانه ی زندگي دو چیز افسونم کرد ، رنگ آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خ که نمی بینم و میدانم هست. علی شریعتی درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است.. ولی در پایان است، شاید این بدان معناس که پایان آغاز دیدار است علی شریعتی خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم اما نشانم نده!!! خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد.. علی شریعتی ﮐﻔـﺶِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ.. آنطرﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
علی شریعتی  
در بیکرانه ی زندگي دو چیز افسونم کرد ، رنگ آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خ که نمی بینم و میدانم هست. علی شریعتی درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است.. ولی در پایان است، شاید این بدان معناس که پایان آغاز دیدار است علی شریعتی خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم اما نشانم نده!!! خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد.. علی شریعتی ﮐﻔـﺶِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ.. آنطرﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اشعاری نغز و زیبا از قاصدک  
ا*** "یک هدیه از خدا" ** در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد// صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد // وقتی که آمدی تو // خورشید خنده ای کرد// یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد// یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد// سجاده های مردم با عطر گل عجین شد// یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان / حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/ وقت سحر شدم ابر، آزاد گريه // از ناسپاسی خود هردم گلایه // ار اینکه با خدایم آسان شدم صمیمی // گشتم رها ز دردی ، یک درد بس قدیمی هر قطره ای ز اشکم، الماس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ساده ترین ها و آسان ترین ها...  
آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ولی گرم و صمیمی . آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ولی خالص و صمیمانه . آسان ترین راه عذر خواهی عدم تکرار اشتباه قبلی است . آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است . آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است . آسان ترین راه پول در آوردن آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را ی . آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است . آسان ترین راه جلب محبت آن است که تو نیز متقابلا عشق بورزی و مح ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
9 روز تا...  
ای از عشق پاک من همیشه مست، من تو را آسان نیاوردم به دست من تو را آسان نیاوردم به دست بارها این کودک احساس من، زیر باران های اشک من نشست من تو را آسان نیاوردم به دست در دل آتش نشستن، کار آسانی نبود، راه را بر اشک بستن، کار آسانی نبود با غروری هم قد و بالای بام آسمان، بارها در خود ش تن، کار آسانی نبود بارها این دل به جرم عاشقی، زیر سنگینی بار غم ش ت من تو را آسان نیاوردم به دست در به دست آوردنت، بردباری ها شده، بیقراری ها شده، شب زنده داری ها شده در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
9 روز تا...  
ای از عشق پاک من همیشه مست، من تو را آسان نیاوردم به دست من تو را آسان نیاوردم به دست بارها این کودک احساس من، زیر باران های اشک من نشست من تو را آسان نیاوردم به دست در دل آتش نشستن، کار آسانی نبود، راه را بر اشک بستن، کار آسانی نبود با غروری هم قد و بالای بام آسمان، بارها در خود ش تن، کار آسانی نبود بارها این دل به جرم عاشقی، زیر سنگینی بار غم ش ت من تو را آسان نیاوردم به دست در به دست آوردنت، بردباری ها شده، بیقراری ها شده، شب زنده داری ها شده در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زندگی سخت وآسون  
easy is to dream every night.difficult is to fight for a dream...خو دن در هر شب آسان استولی مبارزه با آن مشکل است.easy is to show victory.difficult is to ume defeat with dignity...نشان دادن یپروزی آسان است.قبول ش ت مشکل است.easy is to admire a full moon.difficult to see the other side...حظ از یک ماه کامل آسان است .ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است.easy is to stumble with a stone.difficult is to get up...زمین خوردن با یک سنگ آسان است .ولی بلند شدن مشکل است.easy is to enjoy life every day.difficult to give its real value...لذت بردن از زندگي آسان است..ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است.easy is to p ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
باران نگرفت  
دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت زندگي بعد تو بر هیچ آسان نگرفت چشمم افتاد به چشم تو ولی خیره نماند شعله ای بود که لرزید، ولی جان نگرفت دل به هر که رسیدیم سپردیم ولی قصه ی عاشقی ما سر و سامان نگرفت تاج سر دادمش و سیم و زر، اما از من عشق جز عمر گرانمایه به تاوان نگرفت مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت .. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاد باش  
در زندگي همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان تر است. ولی من اصلا از آدم هایی خوشم نمی آید که آسان ترین راه را انتخاب می کنند. تو را به خدا شاد باش و برای آن که شاد شوی، هر کاری از دستت بر می آید، ... 35 کیلو امیدواری -" آنا الدا" ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زندگی...  
بر آنچه گذشت آنچه ش ت آنچه نشد حسرت نخور زندگي اگر آسان بود با گريه آغاز نميشد حمیدرضا جونم گاهی باید ت بود خدا جواب میده درد ها فراموش میشوند ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی آسان است  
دروس ی ریاضی می تواند با اندکی تامل و تلاش به سادگی قابل یادگیری باشد. دروسی مثل ریاضی عمومی 1و2و3 معادلات دیفرانسیل ریاضی ی و ......... در این راستا نوشته های آتی تلاش خواهد کرد تا این مسیر را آسان کند ریاضی آسان است ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من تو را آسان نیاوردم بدست  
بارها این دل به جرم عاشقی زیر سنگینی بار غم ش ت من تورا آسان نیاوردم بدست :( در بدست آوردنت چقدر بردباری ها شده :( پایداری ها شده ... ای از عشق پاک من :(... بارها این کودک احساس من ؛ زیر بارانها اشک من نشست من تو را آسان نیافتم عزیزم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آسان ترین راه ها برای برقراری این ارتباط گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر کاری است  
راهی آسان برای شفا وبرآورده شدن حاجات میان همه مردم جهان رسم است که هر کار مهم و پر ارزشى را به نام بزرگى از بزرگان آغاز مى‏ کنند و نخستین کلنگ هر موسسه ارزنده‏اى را به نام ى که مورد علاقه آنها است بر زمین مى‏ زنند، یعنى آن کار را با آن شخصیت مورد نظر از آغاز ارتباط مى ‏دهند. این سنت در ادیان توحیدی نیز دیده می شود اما ان به یاران خویش یاد داده اند براى موفق گشتن در یک برنامه و یا تشکیلات، آن را به موجود پایدار و جاویدانى ارتباط دهند که فنا در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آسان ترین راه ...  
آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی . - آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ، ولی خالص و صمیمانه . - آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است . - آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است . - آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است . ...- آسان ترین راه پول در آوردن ، آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را ی . - آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است . - آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز متقا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
easy:آسان  
easy is to get a place is someone’s address book difficult is to get a place in someone’s heart در دفترچه آدرس اشخاص جا داشتن آسان است در قلب آنها جا باز دشوار easy is to judge the mistakes of others difficult is to recognize our own mistakes قضاوت در بارهء اشتباه دیگران آسان است تشخیص اشتباه خود دشوار easy is to talk without thinking difficult is to refrain the tongue حرف زدن بدون فکر آسان است گرفتن جلو زبان از حرف زدن دشوار easy is to hurt someone who loves us difficult is to heal the wound اذیت شخصی که ما رو دوست دارد آسان است یام زخم دیگران دشوار easy is to forgive others difficult is to ask fo ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
راه های رسیدن به آسانترین راه ها...  
فکر می کنید برای رسیدن به آسانترین راهها مثل آسان ترین راه آشنایی، آسان ترین راه ابراز عشق، آسان ترین راه رسیدن به هدف، آسان ترین راه پول در آوردن و ... چیکار باید کرد و آیا ببینید که به همین راحتی می توانید آسان و ساده روزگار را به خوشی سپری کنید ادامه مطلب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تقدیم به دوستم  
دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت زندگي بعد تو بر هیچ آسان نگرفت چشمم افتاد به چشم تو ولی خیره نماند شعله ای بود که لرزید، ولی جان نگرفت دل به هر که رسیدیم سپردیم ولی قصه ی عاشقی ما سر و سامان نگرفت تاج سر دادمش و سیم و زر، اما از من عشق جز عمر گرانمایه به تاوان نگرفت مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حراج دل ها  
چه آسان به حراج رفتند تاروپود دلهایمان در این رویای زندگانی و احــدی صدای غــمناک پرنده ی کـــور؛بختــمان را نشــنید. و چه آسان آیینه ها همگی به نیرنگ ایستاده بودنند تاچـــهره ی زیبای عــروس دلمان را عـــبوس کنند. و چه آسان آرزوهایمان یک به یک یاغی شدند و رفتند وگورهایمان چند سالی زودتر از مسکن ها بنا شدند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آسانترین ها  
آسانترین ها آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی . آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ، ولی خالص و صمیمانه . آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است . آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است . آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است . آسان ترین راه پول در آوردن ، آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را ی . آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است . آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز مت ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زبان مردم باروق(قسمت هفدهم)  
آنا دیلینده سوزلریمیز:(بخش دهم حرف "آ"-(11) آس: ( فعل امر) بیاویز- بدار بکش آسار : می آویزد، به دار می کشد آسارام: می آویزم – بدار می کشم - آسان) : asan اسم فاعل ( آویزان کننده ، دار زننده آسان) : asan صفت( آسان، سهل (جاهله تبلیغ عرفان ایله ملک آسان دگل*دیدهءخفاش ایچون ظلمت ضیادن یاخشیدر- واحد) آسانسور: دستگاهی که بوسیله آن از طبقه ای به طبقه دیگر می روند . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زندگی...  
هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید… :: :: همیشه دنبال افرادی که کمترین اهمیت را در زندگي به ما می دهند می دویم. چرا به این کار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیم تا ببینیم چه انی دنبال ما می دوند؟ :: :: برآنچه گذشت آنچه ش ت آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگي اگر آسان بود با گريه آغاز نميشد… :: :: هنگامی که ی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن… :: :: تحمل آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منط ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
راه های رسیدن به آسانترین راه ها...  
فکر می کنید برای رسیدن به آسانترین راهها مثل آسان ترین راه آشنایی، آسان ترین راه ابراز عشق، آسان ترین راه رسیدن به هدف، آسان ترین راه پول در آوردن و ... چیکار باید کرد و آیا ببینید که به همین راحتی می توانید آسان و ساده روزگار را به خوشی سپری کنید. - آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی . - آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ، ولی خالص و صمیمانه .- آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است .- آسان ترین راه ابراز عشق ، به ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زبان مردم باروق(قسمت هفدهم)  
آنا دیلینده سوزلریمیز:(بخش یازدهم حرف "آ"-(11) آس: ( فعل امر) بیاویز- بدار بکش آسار : می آویزد، به دار می کشد آسارام: می آویزم – بدار می کشم - آسان) : asan اسم فاعل ( آویزان کننده ، دار زننده آسان) : asan صفت( آسان، سهل (جاهله تبلیغ عرفان ایله ملک آسان دگل*دیدهءخفاش ایچون ظلمت ضیادن یاخشیدر- واحد) آسانسور: دستگاهی که بوسیله آن از طبقه ای به طبقه دیگر می روند . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مسابقه روز نامه دیواری ونقاشی وکاردستی.html ابوبکر بن حسن بن علی رضی الله عنهم dedicated slot یعنی چی.html متخلف حفاظت متخلف شکار نقش علوم تجربی در زندگی چیست؟.html اپدیت مودم هواوی.html معرفی چهره ادبی blackberry keyone black edition arrives in singapore پلیز به انگلیسی.html میزان سرمایه گذاری توتال در پتروشیمی ایران دست نشان خونه به خونه از لیگ یک کنار نمی رود قیمت قرص ولبان.html istive touch for android vip 28 – میانبر آیفون برای اندروید ثبت بیمه حوادث دانش آموزی استان سیستان وبلوچستان تیتر رو مه گاتزتا دلوا اسپورت جوجه سهره فروشی فواید مضرات کرم دی وان دی.html اقدام عجیب در مسجد ص بازگشت نخستین کاروان حجاج لرستانی به استان اقتصاد ی اقتصاد اقتصادی اقتصاد ایران مزایای شبکه های اجتماعی.html افغانستان سنای معاون سنای افغانستان معاون سنای ولایتی با تعطیلی واحدهای آزاد موافق نیستیم راه های ارتباط با جانگ گیون سوک دریابان شمخانی؛ از شما توقع نداریم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان مشترک صندوق بازنشست کشوری در مهرماه افزایش وزن با استفاده از گیاهان دارویی پدر عزیزم روزت مبارک افزایش می دهد اهنگهای مخصوص مشروب خوری صندوق یکمی ها پشت درهای بسته سررسید وام رسید، بانک پاسخگو نیست آبدیت طرح توجیهی رایگان تاسیس هایپرمارکت.html انشت عینی وذهنی پایه دهم تصاویر غیرنظامیان یمن قربانی جنگنده های یی دیدار با خانواده شهید حاج علی عبداللهی جزوه آموزشی شیمی فیزیک افزایش فروش محصول و سود بیشتر با درج آگهی رایگان شونارگ افزایش صادرات نفت ایران به اروپا جواب شعر کوچه از هما میر افشار شهرعشق.html افزایش سرانه خدمات عمومی، را ار رسیدن به اه مدیریت شهری است وم جذب درآمدهای پایدار حضانت کودک اکورد اهنگ ماندگار شادمهر موضوع درباره بروکارمیکن مگو چیست کار افزایش تولید و اشتغال با پرداخت تسهیلات بازدید نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از کتابخانه مرکزی اردبیل.html افزایش بلوغ سالگی هورمون افراد ترشح ترشح هورمون رژیم غذایی افراد بالغ برای افراد استخوان سازی مواد تشکیل دهنده پاپریکا.html samsung galaxy s8 active may be heading to t mobile تعمیر نصب سرویس کولرگازی پاسداران جزوه فیزیک هسته ای مایرهوف به همراه حل تمرینات برداشت خود را از برو کار می کن مگو چیست کار معرفی داوران سومین جشن عکاسان سینمای ایران فیزیک دهم فشار در شاره درسنامه اول کشته شدن نیرو های امنیتی مصر در صحرای سینا یادداشت ویژه حمیدرضا صدر؛ خودویرانگری از نوع راه راه آبی و سیاه اینتر افتتاحیه ی نمایشگاه جابربن حیان تایباد معامله به قصد فرار از دین در قانون نحوه اجزای محکومیت های مالی جدید ترکیب خوشمزه روزه احکام بیست رمضان مبارک احکام روزه مبارک رمضان مبطلات روزه روزه داری ادامه مبحث برخی سوالات احکام برگزاری جلسه توجیهی برای والدین اعضاء درمرکز فرهن هنری بندرماهشهر افزار حضرت نرم الله سلام فاطمه نرم افزار سلام الله الله علیها حضرت فاطمه حضرت زهرا نرم افزار اندر بداهه های دو خطی زیارتگاه خالد نبی در استان گلستان هیلاری کلینتون دیگر نامزد انتخابات نمی شوم افتخاری وکلای باشگاه استقلال پیگیر موضوع هستند امیدوارم با رای فیفا هواداران خوشحال شوند مراحل دوخت پته ساده دوزی و نگین دوزی آنلی بیتون کیست شماره تلفنهای تا ی تلفنی استان کرمان شهرستان سیرجان افتتاح و کلنگ زنی ۲۳ پروژه خدماتی و تولیدی در بخش کشاورزی ایلام اساتید اردوی علمی.html جواب سوالات نگارش پنجم صفحه.html افتتاح نخستین ایستگاه سوخت هیدروژن دایملر در برمن آلمان پیروزی پرگل تیم نوجوانان پرسپولیس رشت در هفته پنجم لیگ برتر نوجوانان استان گیلان صفحه نخست رو مه های اردبیل دوشنبه 30 مرداد ماه نحوه تبدیل دیت س access به sql افتتاح مدرسه فوتبال شهید هادی به مدیریت م ع پرسپولیس فرمان پدر مادر خواندن انلاین رمان ارباب سالار پارتی.html ایجاد تحول در آموزش و پرورش از ک ن پویا و شاد آغاز می شودhtml نمایندگی حاج خلیفه در تهرانhtml چکاندن روغن زیتون در ناف.html فرم شماره 2 شورای دانش آموزی اعمال مفاتیح الجنان کتاب مفاتیح کتاب مفاتیح الجنان ستاره شیلیایی آرسنال جایگزین کریس رونالدو قیمت آ 17 فروردین 210 مدرسه در ایلام در حادثه سیل 2 سال گذشته آسیب دیده اند زلیم خان یعقوب بیوگرافی سی اعمال مستحبی روز اربعین موضوعاتی فراماسونریhtml بازگشت احمدزاده به تمرینات گروهی پرسپولیس اعمال شب ۲۳رمضان شب احیا مسوولیت سنگین مرد سنندجی در شهرستان مرزی پیرانشهر ظریف ایران مخالف حضور در نشست آستانه است tory members divided over brexit چرا لوله کولر گازی یخ میزنه.html اعمال سحر گاهی ماه مبارک رمضانhtml
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.323 seconds
RSS