ثابت کنید در هر متوازی الاضلاع اضلاع روبه رو با هم برابرند

نتایج جستجوی عبارت ' ثابت کنید در هر متوازی الاضلاع اضلاع روبه رو با هم برابرند ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
هندسه  
طعم شیرین ریاضی (هندسه) (متوازي الاضلاع- مستطیل -لوزی -مربع) مبحث متوازي الاضلاع ها یکی از مهمترین اموزه های پایه چهارم است که استمرار ان در پایه های بالا تر مشهود است.(متوازي الاضلاع- مستطیل -لوزی -مربع) این چهارشکل چهار ضلعی یک سری شباهت های مشترک دارند. هردوشکل باهم نیز شباهت های ویژه دارند. شباهت های مشترک عبارتند از : 1-چهار ضلعی هستند. 2- اضلاع روبه رو موازی ومساوی می باشند. 3-چهار زاویه دارند. 5-زوایای روبه رو هم اندازه می باشند 6-دوقطر دارند. 7 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی: انواع چند ضلعی ها  
•چند ضلعی های متساوی الاضلاع (equilateral) : چند ضلعی هایی که اضلاع متساوی دارند. (چند ضلعی های نامحدب متساوی الاضلاع 5 یا بیش از 5 ضلع دارند.)•چند ضلعی های متساوی ا وایا (equiangular) : تمام زوایای داخلی راس ها با هم برابرند.•چند ضلعی های محاطی (cyclic) : راس ها بر روی محیط یک دایره واحد قرار دارند.(دایره محیطی نامیده می شود.)•چند ضلعی محیطی یا مماسی (tangential) : همه اضلاع بر دایره محاطی مماس اند.•چند ضلعی های منتظم (regular) : چهار ضلعی محاطی که متساوی الاضلاع باشد من ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی  
خانواده ی متوازي الاضلاع مبحث متوازي الاضلاع ها یکی از مهمترین اموزه های پایه چهارم است که استمرار آن در پایه های بالا تر مشهود است. (متوازي الاضلاع- مستطیل- لوزی- مربع) این چهار شکل چهار ضلعی یک سری شباهت های مشترک دارند. هر دو شکل باهم نیز شباهت های ویژه دارند. شباهت های مشترک عبارتند از : 1-چهار ضلعی هستند. 2- اضلاع روبه رو موازی و مساوی می باشند. 3-چهار زاویه دارند. 5-زوایای روبه رو هم اندازه می باشند 6-دو قطر دارند. 7-قطر ها همدیگر را نصف می کنند. ( ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوازده تعریف برای مربع  
ریاضیات چگونه یک مفهوم ریاضی را تعریف می کند؟ تعریف مفاهیم در ریاضیات با تعریف مفاهیم در علوم دیگر متفاوت است. تعریف یک مفهوم در ریاضی، لیستی از ویژگی های آن مفهوم را ارائه می دهد. یک مفهوم در ریاضی تنها وقتی مثالی از یک مفهوم ریاضی است که تمامی شرایط تعریف آن مفهوم و نه فقط بیشتر آن ها، را داشته باشد. علاوه بر این، تعریف به گونه ای بیان می شود که مفهوم تعریف شده به یک مفهوم "خوش تعریف" موجود متعلق باشد و قبل از همه این ها، استفاده درست از واژه ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
( چهار ضلعی ها )متوازی الاضلاع -مستطیل- لوزی-مربع -ذوزنقه  
تعریف متوازي الاضلاع : چهار ضلعی که اضلاع روبه رو آن باهم موازی باشند . نکته : مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازي الاضلاع می باشند .خاصیت متوازي الاضلاع : 1. زاویه های مقابل باهم مساویند . اضلاع مقابل مساویند. زاویه های مجاور به هر ضلع مکملند . قطرها ، همدیگر را نصف می کنند . نکته : چون مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازي الاضلاع هستند تمام خواص را به ارث می برند . تعریف مستطیل : متوازي الاضلاعی که زاویه های آن قائمه و اضلاع روبه روی آن دو به دو مساو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مشخصىات اشکال هندسی  
متوازي الاضلاع هر چهار ضلعی که اضلاع آن دو به دو با هم موازی باشند ضلع های روبرو موازیند. زاویه های روبرو با هم مساویند. قطرها یکدیگر را نصف می کنند. مستطیل متوازي الاضلاعی که قطر های آن هم اندازه هستند متوازي الاضلاعی که اضلاع متوالی بر هم عمودند. 1- مستطیل متوازي الاضلاع است.،یعنی ضلع های روبرو موازیند. زاویه های روبرو با هم مساویند. قطرها یکدیگر را نصف می کنند. 2- چهار زاویه قائمه دارد 3- قطرها هم اندازه اند 4- اضلاع متوالی بر هم عمودند. متوازي ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
 
همه آدم ها با هم برابرند ، اما پول دارها محترمترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرف دارترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما بچه ها واجب ترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما خانم ها مقدم ترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما سفیدها برترند... البته تبعیضی در کارنیست . در کل همه آدم ها با هم برابرند ، اما بعضی ها برابرترند ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کاری از هنا صفری همکار محترم:  
لوزی متوازي الاضلاعی است که چهار ضلع آن با هم برابر باشند. بنابراین لوزی کلیه ویژگیهای متوازي الاضلاع را دارد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مشاوره درس هندسه 2 جهت آمادگی برای امتحانات نهایی  
هندسه 2 در امتحان نهاییاین مطالب صرفاً جلب توجه شما به نکات مهم و قابل طرح کتاب در امتحان است . و یه جور جهت دهی به مطالع? شماست .اول کتاب را خوب بخوانید و بعد ببینید این مطالب را مسلطید یا نه .دو نوع مساله در امتحان مرسوم است . نوع اول اثبات قضیه ها و نوع دوم مسائل عددی که باید حل کرده و به جواب برسید .لذا قضیه ها را باید را حفظ باشید و در برخی قسمتها هم که مسائل عددی می توانند بدهند باید راه حل آن مسائل را هم بدانید .بعد هم نمونه سوالات امتحان نهای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی  
یک ضلع × خودش = مساحت مربع یک ضلع × 4 = محیط مربع طول × عرض = مساحت مستطیل 2× (طول + عرض) = محیط مستطیل 2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث مجموع سه ضلع = محیط مثلث نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه 2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی یک ضلع × 4 = محیط لوزی ارتفاع × قاعده = مساحت متوازي الاضلاع مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازي الاضلاع عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره 14/3 × شعاع × شعاع 14/3 × قطر = محیط دایره مساحت کره ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمول های هفتم  
کدام فرمول غلط است؟ یک ضلع × خودش = مساحت مربع یک ضلع × 4 = محیط مربع طول × عرض = مساحت مستطیل 2× (طول + عرض) = محیط مستطیل 2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث مجموع سه ضلع = محیط مثلث نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه 2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی یک ضلع × 4 = محیط لوزی ارتفاع × قاعده = مساحت متوازي الاضلاع مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازي الاضلاع عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره 14/3 × شعاع × شعاع 14/3 × قطر = م ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند وجهی منتظم  
چندوجهی های منتظم (regular polyhedrons)، احجامی هستند که از صفحه هایی برابر ساخته شده اند. به عبارت دیگر، همه ی وجوه آن هابا هم برابر است. البته این وجوه همگی منتظم نیز هستند؛ یعنی دارای اضلاع برابر و زاویه های برابر هستند. پس همه ی اضلاع یک چندوجهی منتظم با هم و همه ی زاویه های آن نیز با هم برابرند. در هندسه ثابت می شود که فقط پنج جسم کوژ وجود دارد که چندوجهی منتظم به شمار می روند. منظور از جسم کوژ یا محدب، اجسامی هستند بدون گودی؛ به بیانی دیگر، اجسامی ک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع چندضلعی ها و تعاریف انها  
انواع چندضلعی ها و تعاریف انها چند ضلعی (polygon) : به شکل دو بعدی در صفحه که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشند، چند ضلعی گفته می شود. چند ضلعی ها به دو دسته اصلی ساده و خود متقاطع(پیچیده) تقسیم می شوند. چند ضلعی ساده (simple) : چند ضلعی که اضلاع آن یکدیگر را قطع نمی کنند، مگر در راس ها که دو ضلع به هم می رسند. چند ضلعی های ساده به دو دسته محدب (کوژ) و مقعر (کاو) تقسیم می شوند. چند ضلعی محدب (convex) : چند ضلعی که از هر دو نقطه دلخواه درون آن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات فصل 3 کتاب ریاضی هشتم  
1. درستی یا نادرستی جملات زیر را بررسی کنيد ؟ الف) هر مربعی ، مستطیل است ب) تمام لوزی ها متوازي الاضلاع اند 2. اندازه هر زاویه یک 9 ضلعی منتظم را محاسبه کنيد ؟ 3.دو خط عمود بر یک خط ...........(با رسم شکل و نام گذاری توضیح دهید) 4. زاویه خارجی یک مثلث را با رسم شکل نشان دهید ؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
1323-چند وجهی های منتظم در تراش نگین  
چند وجهی های منتظم :جسمی که از هر طرف به یک چند ضلعی مسطح محدود باشد به طوریکه هر دو چند ضلعی مجاور دارای یک چند ضلعی مجاور دارای یک ضلع مشترک باشند و هر ضلع فقط م ن دو چند ضلعی دیگر مشترک باشد نه بیشتر این چند ضلعی ها را وج های چند ضلعی و رأسهای آنها را کنج چند ضلعی و ضلعهای آنها را یالهای چند ضلعی می گویند. -چهار وجهی متنظم چهار مثلث متساوی الاضلاع هم نهشت (۴ راس ۴وجه ۶ یال) -شش وجهی منتظم = مکعب ۶ مربع هم نهشت غالب خاصی از مکعب مستطیل ( ۸ راس ۶ وجه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تابحال توجه کرده بودید که چرا زنبور لانه اش را با شش ضلعی های منتظم می سازد؟  
۱- اولین نکته ای که هست اینه که زنبور باید از میان تمام شکلهای هندسی،شکلهایی رو انتخاب کنه که "کاملا متقارن" هستند تا تفاوتی نکنه که زنبور از کجا وارد خانه میشه،از بالا یا پایین یا چپ یا راست. شکلهای کاملا متقارن عبارتند از 3 ضلعی منتظم (مثلث متساوی الاضلاع) 4 ضلعی منتظم(لوزی) 5 ضلعی منتظم،6 ضلعی منتظم،7 ضلعی منتظم و ... و بینهایت ضلعی منتظم ( دایره!!!). شکلی مثل مثلث متساوی الساقین یا مستطیل کاملا متقارن نیستند. اگر بخوام تعریف دقیق تری از کاملا متق ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شباهت های وتفاوت ها ی مربع ولوزی:  
شباهت های وتفاوت ها ی مربع ولوزی: شباهت ها1- هر دو چهار ضلع مساوی دارند 2-در هر دو ضلعهای رو به رو با هم عمود هستند 3- در هر دو ضلع ها ی رو به رو با هم موازیند 4-در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.5- در هر دو قطر ها یکدیگر ا نصف می کنند. تفاوت ها 1- مربع چهار زاویه ی راست دارد ول ی لوزی ندارد2- در مربع قطر ها با هم برابرند ولی در لوزی نیستند.3- در مربع ضلع ها ی متوالی کنار هم بر هم عمودند ولی در لوزی عمود نیستند.4- مربع چهار خط تقارن دارد ولی لوزی دو خط تقارن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چرا زنبور خانه اش را شش ضلعی می سازد  
شکلهای کاملا متقارن عبارتند از 3 ضلعی منتظم (مثلث متساوی الاضلاع) 4 ضلعی منتظم(لوزی) 5 ضلعی منتظم،6 ضلعی منتظم،7 ضلعی منتظم و ... و بینهایت ضلعی منتظم ( دایره!!!). شکلی مثل مثلث متساوی الساقین یا مستطیل کاملا متقارن نیستند. اگر بخوام تعریف دقیق تری از کاملا متقارن بودن ارائه کنم باید تعداد اضلاع شکل رو در نظر گرفت. مربع که نوع خاصی از لوزیه 4 ضلع داره و از 4 راستا هم متقارنه ( راستای طول، عرض، قطر اصلی و قطر فرعی ) خود لوزی هم از 4 راستا متقارنه (می تونی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند ضلعی ها  
چند ضلعی (polygon) : به شکل دو بعدی در صفحه که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشند، چند ضلعی گفته می شود. چند ضلعی ها به دو دسته اصلی ساده و خود متقاطع(پیچیده) تقسیم می شوند. چند ضلعی ساده (simple) : چند ضلعی که اضلاع آن یکدیگر را قطع نمی کنند، مگر در راس ها که دو ضلع به هم می رسند. چند ضلعی های ساده به دو دسته محدب (کوژ) و مقعر (کاو) تقسیم می شوند. چند ضلعی محدب (convex) : چند ضلعی که از هر دو نقطه دلخواه درون آن خطی به هم وصل کنیم ، آن خط از داخ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مساحت  
دلیل اینکه شکلهای مختلفی از منشور هست نمیتوان فرمول خاصی تعیین کرد. مساحت کل منشور : مساحت وجه های جنبی +مساحت دو قاعده منشور حجم منشور : مساحت قاعده * ارتفاع حجم کره = 3/4 * عدد پی * شعاع به توان 3 مساحت کره = (مشتق حجم) = 4 * عدد پی * شعاع به توان 2مساحت دایره = پی * شعاع به توان 2 (همان پی آر خودمون) محید دایره = (مشتق مساحت ) = 2 * پی * شعاع مساحت استوانه = مساحت جانبی + مساحت دو قاعده مساحت جانبی = محیط دایره * ارتفاع مساحت دو قاعده = مساحت یک دایره * 2 حجم - مساحت ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هههههههههههه  
فرهنگستان زبان فارسی پیشنهاد داده بجای "مثلث" بگوییم "سه بر" و به جای "مثلت متساوی الاضلاع " بگیم "سه بر سه بر برابر" و بجای "مثلت متساوی الساقین " بگیم "سه بر دوبر برابر"! حالا تصور کنيد بخوایم این جمله رو (وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوی الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوی الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوی الساقین باهم مساوی هستند) فارسی بگیم باید بگیم: هرگاه دو بر نابرابر از یک سه بر دوبر برابر برابر دوبر نابرابر از یک سه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمول ها و مفاهیم ریاضی ششم ابت  
مجموعه زوایای داخلی چند ضلعی ها: 180×(2 - تعداد اضلاع) ................................................................. محاسبه قطر: 3 - تعداد اضلاع×تعداد اضلاع ................................................................. محاسبه تعداد خط ها: 2÷ (تعداد فاصله ها) × (تعداد نقطه ها) ................................................................. محاسبه نیم خط ها: 2× تعدادنقطه ها .................................................................. محاسبه تعداد زاویه ها: 2÷ تعداد نیم خط ها×تعداد فاصله ها برای دیدن بقیه مطالب کلیک کنيد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمول ها و مفاهیم ریاضی ششم ابت  
مجموعه زوایای داخلی چند ضلعی ها: 180×(2 - تعداد اضلاع) ................................................................. محاسبه قطر: 3 - تعداد اضلاع×تعداد اضلاع ................................................................. محاسبه تعداد خط ها: 2÷ (تعداد فاصله ها) × (تعداد نقطه ها) ................................................................. محاسبه نیم خط ها: 2× تعدادنقطه ها .................................................................. محاسبه تعداد زاویه ها: 2÷ تعداد نیم خط ها×تعداد فاصله ها برای دیدن بقیه مطالب کلیک کنيد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرمول ها و مفاهیم ریاضی ششم ابت  
مجموعه زوایای داخلی چند ضلعی ها: 180×(2 - تعداد اضلاع) ................................................................. محاسبه قطر: 3 - تعداد اضلاع×تعداد اضلاع ................................................................. محاسبه تعداد خط ها: 2÷ (تعداد فاصله ها) × (تعداد نقطه ها) ................................................................. محاسبه نیم خط ها: 2× تعدادنقطه ها .................................................................. محاسبه تعداد زاویه ها: 2÷ تعداد نیم خط ها×تعداد فاصله ها برای دیدن بقیه مطالب کلیک کنيد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند فرمول از هندسه  
1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 42) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 23) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) تقسیم بر۲محیط مثلث = مجموع سه ضلع۴) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع۵) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) تقسیم بر ۲ محیط لوزی = یک ضلع × 4۶) مساحت متوازي الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازي الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2۷) مساحت دای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
همه با هم برابرند!!!!!!!!!!!  
همه ی آدم ها با هم برابرند،اما پولدارها محترم ترند! همه ی آدم ها با هم برابرند،اما بچه ها واجب ترند! همه ی آدم ها با هم برابرند،اماخانم ها مقدم ترند! همه ی آدم ها با هم برابرند،اما سیاه ها بدبخت ترند و سفید ها برترند! در کل همه ی آدم ها با هم برابرند،اما بعضی ها برابرترند!!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اما بعضی ها برابرترند..  
همه آدم ها با هم برابرند ، اما پول دارها محترمترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرف دارترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما بچه ها واجب ترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما خانم ها مقدم ترند . همه آدم ها با هم برابرند ، اما سیاه ها بدبخت ترند و سفیدها برترند... البته تبعیضی در کارنیست . در کل همه آدم ها با هم برابرند ، اما بعضی ها برابرترند.. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مبارک باد حکومتی که در آن همه با هم برادر و برابرند  
مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است. مبارک باد بر شما روزی که در آن همه قشرهای ملت به حقوق خود می ‏رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیت های مذهبی و دیگران در اجرای عد نیست. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحلیلی بر تغییر شکل زمین مسابقات تکواندو  
سوالات زیادی پس از تغییرات در شکل و مساحت تشک مسابقات تکواندو در ذهن مربیان و بازیکنان به وجود آمده است: 1- تمرینات تا چه حد وابسته به شکل و مساحت زمین خواهد بود؟ 2- کاهش مساحت و افزایش اضلاع زمین مسابقات تکواندو با چه هدفی اعمال گردیده است؟ 3- انتخاب شکل هشت ضلعی با چه هدفی بوده است؟ 4- در زمین مسابقه چه تاکتیکها و تکنیکهایی با این وضعیت حال حاضر زمین سازگار خواهد بود؟ 5- ............... ابعاد قبلی تشک مسابقات تکواندو یک مربع با اضلاع 8 متر بوده که جدیدا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دستور جلسه این هفته (عد - آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟) . . .  
محمود اسماعیلی: به نظر من ما باید در یک محیط بستر ی ان برای تمامی افراد مهیا کنیم آن وقت هر شخص به میزان معرفت آگاهی و شناخت خود و همچنین تلاش خود از آن موضوع بهره و فایده بگیرد آن وقت می توانیم بگوییم عد در آن مکان برقرار شده است ............. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
فارسی نوشتاری پنجم جواب صفحه اطلاعات به تمام صفحات اینترنت اشراف داریم هم اکنون در تلگرام 180 هزار کانال فعال است خوشنویسی سوالات چند دوره از آزمون خوشنویسی زمستان 94 توسط مدرسین انجمن.html نمونه توافقنامه طلاق توافقی.html فواید ملخ.html دسترسی سریع به قسمت های پرکاربرد رجیستری اینستام ترکید نمایشگاه اختراعات پژوهش سرای خیام اهر بازیکنان قرارداد سازمان مبالغ باشگاه ها باشگاه قرارداد بازیکنان انتشار مبالغ فرهنگی ورزشی شفاف سازی مربیان نفت مسجد سلیمان موسسه آهنگ منجی کیفیت 128 علی اکبر قلیچhtml برنامه کی روش برای تیم ملی ایران از خور گرم تا سمیرم سرد سایت دبیرستان نمونه تی دخترانه پروین اعتصامی پایه دهم علی آباد کتول استان گلستان نقشه کاداستر تهران job paper 1918 a v 6a 6al مراکز زالو درمانی قزوین.html رمان بانوی دوم شریفه انتقام آن دختر پرستار را می رم نمونه طرح توجیهی مجتمع تجاری اداری.html 25 html طرز نوشتن نامه درمورد درخواست مجوز پیش دبستانی خواص میوه کارسینیا کامبوجیا.html علی اصغر غضنفرنژاد جلودار.html محمد عاملی کامویی نمونه دادخواست تامین دلیل تصرف عدوانی.html weblog24click s search b01kkcwihu stainless steel زمان نوشیدن اب ۱۲ محصول بد و ش ت خورده از اپل ترکیه مرز عراق و را گلوله باران کرد ادعای کشته شدن 200 ی حالب دوگانه.html آرایه های درس همدلی اتحاد در کتاب فارسی هشتمhtml چمازکتی منتخب فوتبال منتخب چمازکتی ج رقابت آ ین میزبانی فوتبال مازندران آهنگ محلی زهرا نزن مه وچه ره.html مسابقه مرکز برگزیده شدند مسابقه نقاشی نوجوان مرکز طرز تهیه هروعین.html بازیگران اصلی نوسان ارز قیمت دلار از چه ناحیه ای تحریک می شود؟ بنبی عربی و رسول مدنی نام جاوید وطن؟ جذاب ترین ورزش و کم خطر ترین ورزش مسولان راهیان نورشبستر.html پیشنهاد خودبرای داشتن محیط سالم کلاس دوم دبستان ابلاغیه عدل ایران.html تحصیلات بهزاد لیتو سولوشن و مسیر شارژ huawei honor 4c chm u01 آموزش به اشترک گذاری پرینتر در شبکه تمامی ویندوز ها 098html معنی اصطلاح فولنس کلیه.html زائران خانه خدا چگونه حلالیت بطلبند؟ برخی حاضر نیستند که از قانون تبعیت کنند در فاجعه پلاسکو هر قصور را به گردن دیگری انداخت اداب رسوم شهرستان ارسنجان.html تولدم سیزده آبان داستان زن داداشمhtml اگه عاشق نباشی به سلامتی خودم که دلم این قد گنده استhtml بستن لست سین ایمو.html راهنمای ید ماشین ظرفشویی لاکچری جواب پرسش های ا فصل کتاب درامدی تحلیلی بر انقلاب ی ویراست دوم متن تقدیر تشکر از حضور مردم در مراسم تدفین ترحیم موزیک ویدیو جدید لیلا فروهر بنام بگو با منی عجب مزرعه خشک 13 تا شرایط استخدام یگان حفاظت شخصیت ناجا سینمای سینمای هایی جهان آثار سینمای آ ا مانی مرکز جهان سینمای ایران هایی منجی گرایانه چیستان قران معنی فارسی این جمله چیست؟ follow your heart but take your brain with you 2pac.html چه انی به جلسات عادی na دسرتسی ندارند؟ ته نیام زبان مادری با استفاده از کلمه های بزرگی و عظمت شکوه و شوکت مسابقات اسیایی انشین کاراته کرج یوسف نبی فوق ستاره هایی که ممکن است به جام جهانی نروند روغن کوهان شتر برای لاغری 4 کتابخانه در گتوند مقدمه بهار برای پایه هفتم آن گردن کلفت از انتخابات آزاد می گوید برگزاری کلاس تئوری مربیگری هشدار خارجه آلمان نسبت به وج از شعر کامل ملکا ذکر تو گویم اطلاعیه 21 بهمن گزارش تخصصی پرورشی بدونم هجرت و بهار عربی خانم فضلعلی بدید خانم فضلعلی کتاب داستان السا آنا عقلِ عشق نوروز تکرار پایان نامه نقش earen lue در کنترل پروژه نقد پنج ستاره نقدی بر روش های آموزشی در ایران رویکرد آموزش زبانهای خارجی جواب ازمایش کنید علوم هشتم صفحه انشا صفحه ی 24 نهم داشتن محله بهتر چه کار کنیم ایران خواستار افزایش واردات روغن پالم از اندونزی شد sports bein bein sports bein html سالن مطالعه سالن مطالعهhtml افزار سپیدار کتاب سیستم همکاران حسابداری همکاران سیستم سپیدار همکاران کاربردی حسابداری بسته آموزشی افزار سپیدار سپیدار همکاران سیست.html 0614 html با صدور پیامی؛ درگذشت همسر فرمانده کل ایران را تسلیت گفت
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.392 seconds
RSS