توان خانه خواب نیست مهربان اینجا توان درباره دهان اژدهای خشمگین خانه طنین خنده شعری زیبا

نتایج جستجوی عبارت ' توان خانه خواب نیست مهربان اینجا توان درباره دهان اژدهای خشمگین خانه طنین خنده شعری زیبا ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
شعری زیبا در مورد خدا  
شعري زيبا در مورد خدا ( ضرر نداره حتما بخوانید ) پیش از اینها فکر می که خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برف کوچمی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعدو برق شب، طنين خنده اش سیل و طوقان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او مهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست بیش از ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از اینها فکر می خدا.....  
پیش از اینها فکر می که خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برف کوچمی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعدو برق شب، طنين خنده اش سیل و طوقان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او مهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست بیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم این تصویر بو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری در وصف خدا  
اثری از: زنده یاد قیصر امین پور پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری در وصف خدا  
اثری از: زنده یاد قیصر امین پور پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر زیبایی درباره خدا  
خدا پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا، در ذهنم این تصویر بود آن خدا بی رحم بود و خشمگين خانه اش در آسمان، دور از زمین بود، اما در میان ما نبود مهربان و ساده و زيبا نبود در دل او دوستی جایی نداشت مهربانی هیج معنایی نداشت هرچه می پرسیدم، از خود، از خدا از زمین، از آسمان، از ابرها زود میگفتند: این کار خداست پرس و جو از کار او کاری خطاست هر چه می پرسی، جوابش آتش است آب اگر خوردی، عذابش آتش است تا ببندی چشم، کورت میکند تا شدی نزدیک، دورت میکند کج گش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادگاری........  
اثری از زنده یاد قیصرامین پور پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قیصر امین پور  
شعر زيبای قیصر امین پور در مورد خدا پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری در وصف خدا از قیصر امین پور  
اثری از: زنده یاد قیصر امین پور پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تقدیم به مجنون  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتا ببرق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بود آن خد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری در وصف خدا  
رعد و برق شب ، طنين خنده اش سیل و طوفان ، نعره توفنده اش آن خدا بی رحم بود و خشمگين خانه اش در آسمان ، دور از زمین بود ، اما در میان ما نبود مهربان و ساده و زيبا نبود در دل او دوستی جایی نداشت مهربانی هیچ معنایی نداشت هر چه می پرسیدم ، ازخود ، ازخدا از زمین ، از آسمان ، از ابرها زود می گفتند : این کار خداست پرس و جو ازکار او کاری خطاست هرچه می پرسی ، جوابش آتش است آب اگر خوردی ، عذابش آتش است تا ببندی چشم ، کورت می کند تاشدی نزدیک ، دورت می کند نیت من ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست ...  
پیش از این ها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد و برق شب، طنين خنده اشسیل و طوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او، ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستپیش از این ها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بودآن خدا بی ر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری از مرحوم قیصر امین پور :  
پیش از اینها فکر می خدا ... پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابر ها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از از تاج او هر ستاره پولکی از تاج او اطلس پیراهن او آسمان نقش روی دامن او ک شان رعد و برق شب طنين خنده اش سیل و طوفان نعره ی توفنده اش دکمه ی پیراهن او آفتاب برق تیر و خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری درباره مهربانی خدا  
شعري زيبا در مورد خدا پیش از اینها فکر می که خداخانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرور ماه برف کوچمی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شان رعدو برق شب، طنين خنده اشسیل و طوقان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او مهتاب هیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيست بیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از اینها  
پیش از این ها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابر ها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس و خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از از تاج او هر ستاره پولکی از تاج او اطلس پیراهن او آسمان نقش روی دامن او ک شان رعد و برق شب طنين خنده اش سیل و طوفان نعره ی توفنده اش دکمه ی پیراهن او آفتاب برق تیر و خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از این ها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم این تصویرب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بود آن خد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
 
پیش از اینها فکر می که خدا خانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برف کوچمی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شان رعدو برق شب، طنين خنده اشسیل و طوقان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او مهتاب هیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستبیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم این تصویر بودآن خدا بی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قیصر امین پور  
شعر زيبای قیصر امین پور در مورد خدا پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از اینها فکر می خدا/خانه ای دارد کنار ابرها  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل و طوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بود آن خد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قیصر امین پور  
....پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابر هامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از از تاج اوهر ستاره پولکی از تاج اواطلس پیراهن او آسماننقش روی دامن او ک شانرعد و برق شب طنين خنده اشسیل و طوفان نعره ی توفنده اشدکمه ی پیراهن او آفتاببرق تیر و خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستپیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویربودآن خدا بی رح ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از این ها فکر می ...  
پیش از این ها فکر می خدا خانه ای دارد میان ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس و خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرور ماه بر ق کوچکی از تاج اوهر ستاره پولکی از تاج او اطلسی پیراهن او آسماننقش روی دامن او ک شان رعد و برق شب ، طنين خنده اشسیل و طوفان نعره ی توفنده اش دکمه ی پیراهن او آفتاببرق تیر و خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بود آ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فکر می خدا....  
پیش از این ها فکر می خدا خانه ای دارد میان ابرها مثل قصر پاد شاه قصه ها خشتی از الماس و خشتی از طلا پایه های بر جش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه بر ق کوچکی از تاج او هر ستاره پولکی از تاج او اطلسی پیراهن او آسمان نقش روی دامن او ک شان رعد و برق شب ، طنين خنده اش سیل و طوفان نعره ی توفنده اش دکمه ی پیراهن او آفتاب برق تیر و خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم این تصویر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر زیبا «پیش از اینها فکر می خدا...»  
پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس و خشتی از ط یه های برجش از عاج و بلور بر سرتختی نشسته با غرورماه، برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او ، آسمان نقش روی دامن او ، ک شانرعد و برق شب، طنين خنده اش سیل و طوفان، نعره توفنده اشدکمه پیراهن او ، آفتاب برق تیغ و خنجر او ، ماهتابهیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيستپیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم این تصویر بودآن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا...  
چقدر زيباست این شعر..... پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج وبلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او اطلس پیراهن او، آسمان نقش روی دامن او، ک شان رعد وبرق شب، طنين خنده اش سیل وطوفان، نعره توفنده اش دکمه ی پیراهن او، آفتاب برق تیغ خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از این ها فکر می خدا ...  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستپیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بودآن خدا بی رحم ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از این ها...  
پیش از این ها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس و خشتی از ط یه های برجش از عاج و بلوربر سر تختی نشسته با غرورماه، برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاجاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد و برق شب، طنين خنده اشسیل و طوفان، نعرهء توفنده اشدکمهء پیراهن او، آفتاببرق تیغ و خنجر او، ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستپیش از این خاطرم دلگیر بودازخدا، در ذهنم این تصویر بودآن خدا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آن سوی دلتنگی ها خداست  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستآن خدا بی رحم بود و خشمگينخانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا کجاست؟  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستآن خدا بی رحم بود و خشمگينخانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا کجاست؟  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستآن خدا بی رحم بود و خشمگينخانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا کجاست؟  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستآن خدا بی رحم بود و خشمگينخانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا کجاست؟  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستآن خدا بی رحم بود و خشمگينخانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا کجاست؟  
پیش از اینها فکر می خداخانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس خشتی از ط یه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسماننقش روی دامن او، ک شانرعد وبرق شب، طنين خنده اشسیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتاببرق تیغ خنجر او ماهتابهیچ از جای او آگاه نيستهیچ را در حضورش راه نيستآن خدا بی رحم بود و خشمگينخانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غزل  
می توان آیینه را در چشم تو تصویر کرد می توان با زلف نو دیوانه را زنجیر کرد می توان همراه تو تا صبح خواب یاس دید صبحگاهان خواب این دیوانه را تعبیر کرد می توان با عشق تو شهری پر از آیینه ساخت در میان حجم آن نقش تو را تکثیر کرد می توان عشق جوانی را به سوگ غم فروخت ساعتی در پای تو قلب جوان را پیر کرد می توان از دوریت در خانه ای پر غصه مرد یا که با عطر وجودت خانه را تخدیر کرد می توان با برق چشمت سایه شب را ش ت می توان آن دیده را بر قلب من شمشیر کرد تقدیم ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیش از اینها فکر می خدا ...  
پیش از اینها فکر می خدا خانه ای دارد کنار ابر ها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتی از الماس خشتی از طلا پایه های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور ماه برق کوچکی از از تاج او هر ستاره پولکی از تاج او اطلس پیراهن او آسمان نقش روی دامن او ک شان رعد و برق شب طنين خنده اش سیل و طوفان نعره ی توفنده اش دکمه ی پیراهن او آفتاب برق تیر و خنجر او ماهتاب هیچ از جای او آگاه نيست هیچ را در حضورش راه نيست پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم این تصویربود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
وم توجه متولیان نمایشگاه های بهاره به تأمین ایمنی نمایشگاه یک شخص اصلح را چگونه باید انتخاب کرد مردم بشاگرد هوشیار باشند بهترین را انتخاب کنید دوره های آماد آزمون نظام ی پایه 3 درموسسه شه رسای شریف وصلهء دل وضعیت عربی برای واتس اپ برنامه بیزیم لسن شبکه atv آذربایجان.html واکنش یک به حادثه امروز برای دانش آموزان فقط برای تو می سرایم انتخاب واحد برای دانش اموزان واحد مانده از سال قبل همدردی خانواده ی منا با حادثه دیدگان پلاسکو نقشه مدار های سال دوم تابلو ساز برق صنعتی احضار حسین توسط مروان نشتیات ذهن من ابراهیم حضرت ابراهیم گلستان حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم گلستان.html وضعیت محورهای استان فارس برگزاری جشن ولادت حضرت علی بن موسی الرضا ع راه اندازی چند ایستگاه مطالعه در روستای ممرآباد نمایشگاه های بهاره خزانی آفت زا برای یک شهرستان نرم افزار ا ل جریمه دیرکرد اقساط وامhtml علامت میلگرد آجدار در اتوکد.html وزارت صنایع و معادن؛ گور می سازد؟ انشای عینی و ذهنی در مورد دوست.html متن استشهاد برای شکایت از همسایه عملی درجه جزیره زیبای مربیگری عملی کلاس مربیگری ورزشهای رزمی.html ان تکواندو مشهدhtml راههای مطالعه و یادگیری تفکر زند پایه هفتم میگی جاده آهنگ حرفتو داری داری میگی مرتضی پاشایی طرفه مرتضی آهنگ جاده طرفه مرتضی پاشایی a little bit of my heart در آلبوم جدید آریانا گرانده خواهد بود انشای صفحه ی 23 تصویر نویسی هشتم گام به گام.html قصه های مثنوی ،معنوی مدرسه ی شاد پنج شنبه دردگویی نحوه راه اندازی برنامه در plc logohtml نتایج مسابقات تیراندازی اه ثابت هفته وحدت ایستاده ام ایستاوه ای ایستادخ ایم جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم واکنش دخترا در مقابل شارژ.html نتایج آزمون مدارس نمونه تی گلستان شهرستان کلالهhtml نقاشی پرنس ها میدانید خداوند موزع بذر شیاردار استوانه ای برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر fanuc نحوه سیمانکاری با سیمان سفید منتخبین جشنواره ی درس پژوهی زبان انگلیسی.html اسم مانتره منابع امتحانی درس مبانی رفتار سازمانی از منظر کنسرت فرزین موسیقی فرزاد فرزین موسیقی پارس عزیز دوستان عزیز فرارسیدن شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن مولا علی ع تسلیت باد..html مستبصرین بلوچستان دردم از یار است و درمان نیز هم مسابقه ای برای بچه ها همراه با روزهای رمضان مریم میرزاخانی اولین زن و اولین ایرانی برنده جایزه مدال فیلدز آموزش بافتن عروسک با دو میل مرحله یازدهم آزمون توربو برگزار شده در تاریخ 24 اسفند 95 پاسخنامه ج بودجه بندی آزمون سوره تحریم از مصطفی اسماعیل وصی مصطفی گرانادا گذشته مدل های مانتو دخترانه تابستانی ۹۴ متن نوحه ای باوفا ابالفضل مشکل گشا ابالفضل مایعات جهنده کتاب نمایشگاه پایتخت جهانی اینچئون نمایشگاه کتاب پایتخت جهانی جهانی کتاب کتاب فرانکفورت عمرم اینجا گذشت متن باحال متن ادبی زندگی ماخوری زیاد گرم مزاجان باعث سردرد و جوش پوست و آفت دهان و گلودرد لینک کانال تلگرام حاج ولی الله کلامیhtml ضرورت ازدواج_انتخاب همسر10 خبر بد برای رئال در آستانه بازی برگشت با بایرن و ال کلاسیکو پاسخ فعایت ها و سوالات متن درس کتاب تفکر و سبک زندگی هفتم.html لیست سیاه ارزشمندترین دارایی کتاب تایپ شده در جستجوی دلتورا.html واژه واژۀ معنی نوشتاری چزابه پایانه همین معنی.html درددل قیمت محصولات اوتی ساخت کره.html رابطه سامر ری با ف زیگلرhtml لایق بودن اوبلاک دروازبان اتلتیکو مادرید اهل کجاست؟؟.html بمال بمال و سینمhtml لیزی مبلمان عروس سرویس مبلمانی کیفیت سرویس مبلمان شرکت لیزی مبلمان عروس استفاده قرار یداری کنید شب بی تو نمی گذرد سروده نیما خسروی پاو وینت منارجنبان اصفهان به زبان انگلیسی powerpoint of shaking minarets in english برای یک موتور 7 کیلو وات فیوز چند امپر؟.html متن خواهر کوچیکه.html فهرست کتاب مفاتیح الحیات.html سخنان ماندگار کاتوزیان احضارجن با سوره فیل مغربی.html خوشحالی یعنی فردا تولد پسرت باشه.html تاتو روی انگشت فاک.html مقایسه انتصاب دفتریار مدیر.html قیمت روز برنج کامفیروزhtml رمز تعمیر ماشین در gta v.html مدل های دوخت شفق دوزی.html قیمت ارزانترین مودم وای فای مخابرات طریقه تنظیم بیسیم موتورولا.html معما اینجا قبر پدرمه اگه نبود پسرمه اگه نمیمرد شوهرم بود فروش فوری فرسنده گیرنده بیسیم ودستگاه دایناکورد مدل to اسم لبنیاتی.html سایت الگوسازان چرم.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.618 seconds
RSS